Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ

Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 07:03

Ngày 16/11/2021, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 17/2021/TT-NHNN (Thông tư 17) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ.

Theo đó Thông tư 17 sửa đổi, bổ sung một số điều, gồm: (i) Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 3; (ii) . Bổ sung khoản 5 vào Điều 9 ; (iii) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 10 ; (iv) Bổ sung khoản 10 vào Điều 10 ; (v) Bổ sung Điều 10a; (vi) Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 13; (vii) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 15; (viii) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16; (ix) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 17; (x) Bổ sung điểm e vào khoản 3 Điều 17; (xi) Bổ sung khoản 4 vào Điều 17; (xii) Bổ sung khoản 1a vào Điều 22; (xiii) Bổ sung khoản 1a vào Điều 27; (xiv) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 28; (xv) Bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 31.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, TCPHT triển khai biện pháp cần thiết để thông báo cho khách hàng biết về các quy định mới liên quan đến hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư này bằng các hình thức theo quy định tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ, văn bản thỏa thuận với khách hàng và trên Trang thông tin điện tử chính thức của TCPHT. Đối với hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ đã giao kết trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm giao kết, TCPHT thực hiện giao kết lại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc văn bản thỏa thuận với khách hàng phù hợp với quy định tại Thông tư này khi khách hàng có yêu cầu.

Thông tư này bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN và khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 28/2019/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN .

Chi tiết Thông tư 17/2021/TT-NHNN xem tại đây.

Xem 968 lần

footer