Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 11:54

Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet, gồm 3 Chương 23 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017 và thay thế Thông tư 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xem chi tiết:

- Thông tư số 35/2016/TT-NHNN;

- Thông tư 29/2011/TT-NHNN.

Xem 1229 lần

footer