Nghị định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 11:13

Nghị định số 117/2018/NĐ-CP, ngày 11/9/2018 của chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gồm 3 Chương 18 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018; thay thế Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.

Xem chi tiết:

- Nghị định Số 117/2018/NĐ-CP;

- Nghị định số 70/2000/NĐ-CP.

Xem 1258 lần

footer