Tháng 1/2023, cả nước có 10.843 doanh nghiệp thành lập mới

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023 02:57

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1/2023, cả nước có 10.843 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 68,6 nghìn lao động, tăng 0,7% về số doanh nghiệp, giảm 7,5% về vốn đăng ký và giảm 5,2% về số lao động so với tháng 12/2022.

Thang 1 2023 ca nuoc co 10843 doanh nghiep thanh lap moi

Trong đó, có 125 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 43,9% so với tháng 01/2022. Ngoài ra, có 2.540 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 22,9%. Còn lại có 8.178 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 13,8%. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đã giảm 16,6% đồng thời, giảm 48,5% về số vốn đăng ký và giảm 11% về số lao động.

Bên cạnh đó, cả nước có 15,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 146,8% so với tháng 12/2022 và giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 01/2023 lên 25,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 01/2023, có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2022; có 6.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 3,4%; có 2.038 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%.

Xem 176 lần