Kế hoạch cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

Thứ hai, 18 Tháng 7 2022 10:08

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1124/QĐ-NHNN Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/7/2022.

Cụ thể, đối với cơ cấu lại hệ thống các TCTD, nghiên cứu hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống; tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển mới; Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Nghiên cứu các giải pháp nhằm: tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các TCTD có liên quan; tăng cường năng lực tài chính, quản trị và chất lượng tín dụng của các TCTD, quỹ tín dụng nhân dân bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững; đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng; xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng trình Chính phủ ban hành trong năm 2022. Hỗ trợ các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn viện trợ, cho vay ưu đãi nước ngoài để tài trợ cho dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

Về cơ cấu lại, phát triển doanh nghiệp nhà nước, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Chỉ đạo các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ chủ động xây dựng phương án nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và tổ chức triển

khai thực hiện theo các giải pháp phù hợp; Chỉ đạo Agribank chủ động xây dựng phương án để cơ cấu lại toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn thông qua các giải pháp phù hợp; Tham mưu, thực hiện đúng quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các TCTD, tổ chức tài chính và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN quản lý; Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước…;

Thống đốc giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch hành động, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả; Chỉ đạo, hướng dẫn các TCTD xây dựng các giải pháp tăng cường năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh; Đầu mối đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Thống đốc NHNN về tiến độ, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch hành động và đề xuất các giải pháp xử lý.

Xem 394 lần