Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022

Thứ ba, 05 Tháng 7 2022 04:12

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, với mục tiêu hướng tới cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Ngân hàng Nhà nước đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kế hoạch chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước cũng đặt ra tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa của Ngân hàng Nhà nước).

Tỷ lệ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà ước được thực hiện trực tuyến đạt 50%; tỷ lệ đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng, hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65 - 70%.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ và giải pháp được Ngân hàng Nhà nước đặt ra là thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; trong đó chú trọng rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thời gian, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ xây dựng và ban hành Kế hoạch của ngành Ngân hàng thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng và ban hành kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây…

Về bảo mật, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tổ chức phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành; phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hạ tầng, các điều kiện đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành…

Xem 553 lần