BHTG Canada được tăng cường công cụ bảo vệ người gửi tiền

Thứ ba, 24 Tháng 8 2021 08:04

Hoàng gia Canada vừa thông qua Luật thực thi Ngân sách 2021, trong đó có một số nội dung thay đổi quan trọng đối với chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Canada, liên quan đến việc tăng cường cơ chế xử lý ngân hàng và bảo vệ tiền gửi của Canada nhằm thúc đẩy sự ổn định tài chính.

Một số nội dung thay đổi:

Một là, tăng cường tính thực thi của các điều khoản áp dụng cho các hợp đồng tài chính có tính chất xuyên biên giới, giúp cải thiện khả năng xử lý của Tổng công ty BHTG Canada (CDIC) đối với tổ chức thành viên có hoạt động xuyên biên giới.

Hai là, cung cấp quy định pháp luật rõ ràng để đảm bảo người thụ hưởng tiền gửi tín thác tiếp tục được bảo vệ khi các yêu cầu mới liên quan đến tiền gửi tín thác có hiệu lực.

Ba là, kéo dài thời hạn kiểm soát đối với ngân hàng đổ vỡ từ 6 tháng lên 18 tháng để CDIC có đủ thời gian hoàn tất việc bán hoặc tái cơ cấu ngân hàng này.

Những thay đổi này sẽ giúp nâng cao vai trò của CDIC trong việc bảo vệ người gửi tiền, thúc đẩy sự ổn định tài chính và xử lý các tổ chức có vấn đề ở Canada. Đây cũng được xem như các biện pháp hỗ trợ cho chính sách BHTG mới (mở rộng phạm vi BHTG bao gồm cả tiền gửi ngoại tệ và bổ sung một số danh mục BHTG mới) sẽ được áp dụng từ tháng 4/2022.

Theo DIV

Xem 1582 lần

footer