Bộ Tài chính tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thứ năm, 22 Tháng 7 2021 07:08

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm cải cách toàn diện, hiệu quả TTHC. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đã bãi bỏ 197 thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh triển khai cải cách TTHC gắn với thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách hiệu quả TTHC.

Luỹ kế từ ngày 15/12/2020 đến ngày 30/6/2021, Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá tác động đối với 120 TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, hải quan. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. Luỹ kế từ ngày 15/12/2020 đến ngày 30/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành 06 quyết định công bố bãi bỏ 197 TTHC; sửa đổi, bổ sung 13 TTHC, công bố mới 114 TTHC trong các lĩnh vực: hải quan, chứng khoản, bảo hiểm, quản lý công sản.

Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.

Theo Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC (APCI) 2020 được Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ công bố ngày 17/3/2021, nhóm TTHC thuế tiếp tục là nhóm TTHC dẫn đầu với điểm số tăng 5,5 điểm và mức phí tuân thủ thấp.

Khảo sát APCI 2020 ghi nhận sự thay đổi tích cực về quá trình làm việc với đoàn kiểm tra của cơ quan thuế xuống làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp trong thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính đang rà soát, cung cấp thông tin phục vụ khảo sát xây dựng Báo cáo APCI 2021 theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

100% hồ sơ, thủ tục được giải quyết đúng hạn qua bộ phận một cửa

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và hiệu quả.

Theo Bộ Tài chính, lũy kế từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 30/6/2021, Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 656 hồ sơ TTHC thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán - kiểm toán, tin học, giá, tài chính ngân hàng) và đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 490 hồ sơ đảm bảo 100% đúng hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 166 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Đồng thời, triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện cụ thể với 47 sản phẩm đầu ra, các nhiệm vụ được phân công cho các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và quy định tiến độ thực hiện cụ thể.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng và thực hiện giải quyết TTHC thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử, giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó là thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Rà soát và đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó bao gồm các quy định về TTHC, điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo định kỳ, bảo đảm mục tiêu đến năm 2025 cắt giảm ít nhất 20% quy định, 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Xem 1100 lần

footer