Đề xuất mới về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Chủ nhật, 11 Tháng 7 2021 16:40

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Theo dự thảo, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi là Mạng bưu chính KT1) được thiết lập và duy trì hoạt động trong nước để bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và vận chuyển các tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước qua dịch vụ bưu chính theo các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật nhà nước; bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác; không vì mục đích kinh doanh.

Đối tượng phục vụ của Mạng bưu chính KT1 bao gồm: 1. Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này; 2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước khi gửi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước qua mạng bưu chính KT1.

Dịch vụ được cung cấp trên Mạng bưu chính KT1 (gọi là dịch vụ bưu chính KT1) là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát các bưu gửi KT1 (bao gồm: Thư, gói, kiện tài liệu; tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước).

Dự thảo nêu rõ, người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải đáp ứng về tiêu chuẩn chính trị; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức bảo vệ bí mật nhà nước; được đào tạo về nghiệp vụ bưu chính và công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và phải cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản.

Xe ô tô chuyên dùng vận chuyển bưu gửi KT1 theo độ mật, độ khẩn được ưu tiên khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

Việc ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải bảo đảm an ninh, an toàn theo quy định của pháp luật.

Toàn văn dự thảo xem tại đây.

Xem 1062 lần

footer