DIV góp ý 5 nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG

Thứ năm, 15 Tháng 9 2022 04:03

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) vừa cho biết, đã thực hiện tổng kết 10 năm thực thi và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG). DIV đã góp ý, 5 nội dung dự kiến sẽ đưa vào đề nghị xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG làm cơ sở trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định ban hành kế hoạch.

Với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai và thực thi chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG), DIV đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc NHNN thực hiện các công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ của Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG. Với 5 nội dung dự kiến sẽ đưa vào đề nghị xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG, bao gồm:

Thứ nhất, về phí BHTG, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng: Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí BHTG theo đề nghị của NHNN; căn cứ vào khung phí BHTG, NHNN quy định mức phí BHTG cụ thể đối với tổ chức tham gia BHTG trên cơ sở kết quả đánh giá và phân loại của DIV đối với các tổ chức này.

Về việc tính phí của tổ chức tham gia BHTG, cần đề xuất bổ sung quy định về nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG trong việc tính phí BHTG để tổ chức tham gia BHTG, DIV có đủ cơ sở pháp lý để triển khai. Về thời điểm tính và nộp phí BHTG cho kỳ đầu tiên, bổ sung quy định về thời điểm tính và nộp phí BHTG cho kỳ đầu tiên đối với tổ chức tham gia BHTG mới thành lập là ngày Chứng nhận tham gia BHTG có hiệu lực. Luật BHTG cũng chưa quy định về việc miễn nộp phí BHTG đối với tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt. Nội dung này được quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng và cần được đồng bộ vào quy định tại Luật BHTG.

Thứ hai, nâng cao năng lực tài chính, hoạt động của tổ chức BHTG. DIV đề xuất sửa đổi, bổ sung về nguồn vốn hoạt động và doanh thu hoạt động, theo quy định của pháp luật hiện hành, tiền lãi từ hoạt động đầu tư tài chính được ghi nhận vào vốn hoạt động. Cụ thể, cần sửa đổi, bổ sung theo hướng nguồn vốn hoạt động gồm vốn điều lệ của tổ chức BHTG do Nhà nước cấp, nguồn thu từ phí BHTG, nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật; doanh thu hoạt động gồm nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của tổ chức BHTG, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng, DIV được giao nhiều nhiệm vụ mới để tham gia sâu hơn vào quá trình này, đòi hỏi cần nâng cao năng lực tài chính. Do vậy, cần thiết đề xuất bổ sung danh mục đầu tư giúp củng cố và tăng cường năng lực tài chính của DIV để tái đầu tư, từ đó có thêm nguồn lực hỗ trợ hệ thống tổ chức tín dụng trên cơ sở hài hóa lợi ích của cả BHTGVN và của chung ngành ngân hàng.

Cụ thể, có thể sửa đổi, bổ sung theo hướng tổ chức BHTG được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi mua trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc; gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN trong vòng 3 năm liền kề trước đó. Bên cạnh đó, DIV được bán trái phiếu Chính phủ; trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc; tín phiếu NHNN; trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá đang nắm giữ; rút tiền gửi ngân hàng. NHNN quy định chi tiết về hoạt động đầu tư của DIV.

Thứ ba, bổ sung quyền, nghĩa vụ của DIV. Cụ thể, đề xuất Luật BHTG bổ sung thêm 5 nhiệm vụ sau: Tham gia xây dựng, thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt khi được cấp có thẩm quyền giao; Kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG theo phạm vi, nội dung, thời hạn do NHNN quyết định trong trường hợp cần thiết; kiến nghị NHNN xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về tài chính ngân hàng và các quy định pháp luật khác liên quan đến nội dung kiểm tra do NHNN nước giao; Yêu cầu tổ chức tham gia BHTG cung cấp thông tin tại tổ chức của mình về tiền gửi không được bảo hiểm, các khoản nợ của người được BHTG, thông tin khi có sự thay đổi về địa điểm giao dịch; Tuyên truyền về hình ảnh, hoạt động của tổ chức BHTG; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về BHTG và các kiến thức có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chính sách.

Thứ tư, hoàn thiện quy định pháp luật để DIV tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam. Theo đó, đề nghị bổ sung một chương tại Luật BHTG quy định cụ thể về việc DIV tham gia xây dựng, thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt khi được cấp có thẩm quyền giao.

Thứ năm, hoàn thiện quy định về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Theo đó, đề xuất sửa đổi thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo hướng sớm hơn để bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, sửa đổi theo hướng nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm NHNN có văn bản yêu cầu tổ chức BHTG thực hiện chi trả tiền bảo hiểm cho tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi.

DIV cũng cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch của NHNN về xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG; đồng thời chủ động nghiên cứu, đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của DIV trong quá trình tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Xem 519 lần

footer