Đề xuất phương thức đặt hàng đặc thù đối với các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền

Thứ hai, 28 Tháng 6 2021 05:26

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định phương thức đặt hàng đặc thù của NHNN đối với các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền để thực hiện "in tiền giấy, giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại".

Theo dự thảo, Quyết định này áp dụng đối với NHNN; Bộ Tài chính; các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền là các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hợp pháp, có chức năng "in tiền giấy, giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại"; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức thực hiện và cung cấp sản phẩm "in tiền giấy, giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại".

Điều kiện đặt hàng

Dự thảo nêu rõ, NHNN đặt hàng các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền để thực hiện "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" khi đáp ứng điều kiện sau:

a- Các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền hợp pháp, có chức năng "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại"; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu của việc sản xuất, cung ứng sản phẩm theo hợp đồng đặt hàng.

b- Có định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Hằng năm, căn cứ đơn giá tối đa sản phẩm cùng loại năm gần nhất do Bộ Tài chính ban hành, NHNN chủ động xác định đơn giá tạm tính để ký hợp đồng đặt hàng và tạm thanh toán cho các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền.

Sau khi dịch vụ "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" được thực hiện đặt hàng và hoàn thành, trên cơ sở thẩm định phương án giá và đề xuất của NHNN, Bộ Tài chính ban hành đơn giá tối đa làm căn cứ NHNN quyết định đơn giá cụ thể để thanh, quyết toán với các cơ in, đúc, sản xuất tiền theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng nêu rõ, NNNN chịu trách nhiệm lựa chọn, quyết định số lượng cơ sở in, đúc, sản xuất tiền đủ điều kiện để đặt hàng "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" phù hợp với yêu cầu quản lý về tiền tệ và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trường hợp thực hiện "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" ở nước ngoài, NHNN trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Xem 1211 lần

footer