Đề xuất mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư

Thứ ba, 24 Tháng 5 2022 02:49

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo dự thảo Thông tư, người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân (trừ các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước công dân) đề nghị khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này gồm: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh; Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ, mức thu phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin.

Cụ thể, mức thu phí xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy là 1.000 đồng/trường thông tin; Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác thu 1.000 đồng/trường thông tin; Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công thu 1.000 đồng/trường thông tin; Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm thu 1.000 đồng/trường thông tin.

Trong đó: Một trường thông tin là một thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định gồm 18 thông tin cơ bản (18 trường thông tin) theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân ngày 20/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú ngày 13/11/2020).

Về kê khai, nộp phí, dự thảo Thông tư cho biết, chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng và quyết toán theo năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ngoài các nội dung trên, dự thảo Thông tư đề xuất tổ chức thu phí được trích lại 30% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 70% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Xem 1010 lần

footer