Đề xuất về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng

Thứ sáu, 06 Tháng 5 2022 04:29

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam thay thế Thông tư số 18/2015/TT-NHNN (ngày 22/10/2015 do NHNN ban hành).

Theo dự thảo, Thông tư này quy định về tái cấp vốn bằng đồng Việt Nam của NHNN đối với TCTD trên cơ sở trái phiếu đặc biệt do Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam phát hành theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam.

NHNN tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt nhằm hỗ trợ nguồn vốn hoạt động của TCTD trong quá trình xử lý nợ xấu theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP.

Về điều kiện tái cấp vốn, dự thảo Thông tư nêu rõ, NHNN xem xét, quyết định tái cấp vốn đối với TCTD đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- TCTD không trong thời gian bị áp dụng can thiệp sớm hoặc được kiểm soát đặc biệt hoặc bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

- TCTD trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với tất cả trái phiếu đặc biệt do TCTD đang sở hữu trong vòng 12 tháng liền kề trước ngày TCTD có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn.

- TCTD tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung) và quy định của NHNN trong vòng 12 tháng liền kề trước ngày TCTD có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn.

- Trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, lãi suất tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt là lãi suất cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP tại thời điểm khoản tái cấp vốn được giải ngân, gia hạn.

Lãi suất đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn của khoản tái cấp vốn tại thời điểm khoản tái cấp vốn chuyển quá hạn. NHNN không áp dụng lãi suất đối với nợ lãi chậm trả của khoản tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt.

Thời hạn tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt do NHNN quyết định, dưới 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn.

Thời gian gia hạn tái cấp vốn mỗi lần do NHNN quyết định, không vượt quá thời hạn tái cấp vốn và không vượt quá thời hạn còn lại của trái phiếu đặc biệt làm cơ sở gia hạn tái cấp vốn; tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn dưới 12 tháng.

Ngoài các nội dung trên, dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn, gia hạn vay tái cấp vốn; trình tự xem xét tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn; trả nợ vay tái cấp vốn; xử lý đối với việc TCTD không trả nợ đúng hạn...

Xem 1179 lần

footer