Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 15:42

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28/9/2016 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của NHNN.

Mọi ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân gửi về Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Xây dựng và pháp luật, địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; số điện thoại: 024.39342494.

Nội dung Dự thảo xem tại đây và Bảng so sánh xem tại đây.

Xem 672 lần

footer