Sửa quy định về hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thứ sáu, 07 Tháng 7 2023 08:34

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 quy định cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Theo Ngân hàng Nhà nước, qua tổng kết đánh giá thực hiện Thông tư 03/2018/TT-NHNN từ khi ban hành đến nay, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã nhận được các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức tài chính vi mô, các đơn vị chủ quản, tổ chức có liên quan về các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn và một số đề xuất sửa đổi.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề như khái niệm “khách hàng tài chính vi mô”, “tiết kiệm bắt buộc”, tỷ lệ dư nợ cho vay đối với nhóm đối tượng khách hàng khác, giới hạn cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô,..

Từ kết quả đánh giá thực hiện Thông tư số 03, cùng với các chủ trương, định hướng chiến lược của Chính phủ. Cho nên, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 03 để khắc phục một số bất cập trên thực tiễn, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển tài chính toàn diện và hạn chế “tín dụng đen”.

Theo đó, dự thảo Thông tư bổ sung khái niệm "cá nhân có thu nhập thấp" vào đối tượng là "khách hàng tài chính vi mô" để các tổ chức tài chính vi mô có cơ sở thực hiện và phù hợp với thực tiễn hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô hiện nay.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung khái niệm “khách hàng khác” là cá nhân đã từng là khách hàng tài chính vi mô nhằm đảm bảo nguồn vốn hướng tới phân khúc nhóm khách hàng thấp nhất trong nhóm khách hàng “dưới chuẩn” do các tổ chức tài chính vi mô cung cấp.

Cụ thể, nhóm khách hàng này sẽ bao gồm: các cá nhân vẫn đang thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cá nhân đại diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và/hoặc các các nhân này đã thoát nghèo nhưng vẫn có nhu cầu vay vốn tài chính vi mô để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 32, tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với mỗi một khách hàng tài chính vi mô quy định tại điểm a và b khoản 6 Điều 3 Thông tư này không được vượt quá 50 triệu đồng.

Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với mỗi một khách hàng tài chính vi mô quy định tại điểm c khoản 6 và khoản 7 Điều 3 Thông tư này không được vượt quá 100 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng chi tiết hơn về mức cho vay đối với từng nhóm khách hàng tài chính vi mô nhằm đảm bảo nguồn vốn cho vay sẽ hiệu quả, hữu ích hơn đối với từng nhóm khách hàng "dưới chuẩn" khác nhau, phù hợp với thực tiễn hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô.

Chi tiết về dự thảo Thông tư sửa đổi và bản thuyết minh xem tại đây.

VNBA News

Xem 1702 lần

footer