Đơn giản hóa việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 07:18

Ngân hàng Nhà nước đang đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, dự thảo Thông tư được xây dựng trên nguyên tắc đơn giản, cụ thể hóa trên cơ sở các quy định của pháp luật để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số tổ chức thực hiện các nghiệp vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng; thuận lợi đối với các cơ quan quản lý trong việc quản lý đối tượng áp dụng.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm bớt các yêu cầu cung cấp thông tin, thành phần hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước (như bỏ Văn bản đề nghị cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư số, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản xác nhận chức danh của người đề nghị cấp/bổ sung nghiệp vụ chứng thư số), cắt giảm một số thông tin có thể khai tại các Cơ dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (nơi sinh, giới tính, quốc tịch, nơi công tác/chi nhánh) và giảm bớt thời gian xử lý các hồ sơ, thủ tục góp phần giúp các cơ quan, tổ chức đơn giản hóa các thủ tục hành chính về chứng thư số, chứng thực chữ ký số của NHNN.

Trong đó, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kết nối khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp nhằm giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý cho các cơ quan, tổ chức; sửa đổi các quy định để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thực tế các cơ quan, tổ chức, cá nhân gặp phải khi sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, dự thảo Thông tư bổ sung trường hợp cấp chứng thư số sau khi chứng thư số cũ hết hiệu lực hoặc chứng thư số đã bị thu hồi, thuê bao có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện thủ tục cấp mới chứng thư số theo quy định. Bởi trong Thông tư 28 (sửa đổi bởi Thông tư 10) chưa đề cập cụ thể đến các trường hợp này, dẫn đến các đơn vị gặp khó khăn trong việc xử lý đối với các chứng thư số đã hết hiệu lực hoặc đã bị thu hồi.

Về thời hạn giải quyết cấp chứng thư số, dự thảo Thông tư sửa đổi, giảm thời gian xử lý thủ tục đảm bảo nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Thông tư 28 là 5 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số hợp lệ, Cục Công nghệ thông tin thực hiện cấp chứng thư số hoặc bổ sung nghiệp vụ chứng thư số cho thuê bao, gửi thông báo cấp chứng thư số và mã kích hoạt chứng thư số đến địa chỉ thư điện tử và tin nhắn đến số điện thoại di động của thuê bao.

Đối với chứng thư số cho tổ chức, Cục Công nghệ thông tin gửi thông báo cấp chứng thư số và mã kích hoạt chứng thư số đến địa chỉ thư điện tử và tin nhắn đến số điện thoại di động của cán bộ đầu mối phụ trách về chứng thư số của tổ chức quản lý thuê bao theo quy định.

Về thời gian giải quyết tạm dừng chứng thư số, dự thảo cũng sửa đổi, giảm thời gian xử lý thủ tục đảm bảo tính kịp thời việc tạm dừng chứng thư số trong các trường hợp như phát hiện có rủi ro về chứng thư số cần tạm dừng… và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Trong thời hạn 02 ngày làm việc (Thông tư 28 là 3 ngày) kể từ khi nhận được đề nghị tạm dừng chứng thư số hợp lệ theo quy định, Cục Công nghệ thông tin tiến hành tạm dừng chứng thư số của thuê bao và thông báo kết quả xử lý cho tổ chức quản lý thuê bao. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Công nghệ thông tin từ chối xử lý hồ sơ và nêu rõ lý do.

Chi tiết Dự thảo Thông tư, bản thuyết minh dự thao, phu lục và bản so sánh xem tại đây.

VNBA News

Xem 396 lần

footer