Sửa quy định nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Thứ sáu, 14 Tháng 4 2023 01:59

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về căn cứ và thủ tục nhập khẩu. Theo đó, căn cứ văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này và hợp đồng in, đúc tiền giữa cơ sở in, đúc tiền với Ngân hàng Nhà nước hoặc văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2020/TT-NHNN ngày 30/6/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước, cơ sở in, đúc tiền thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lý do sửa đổi là qua thực tế triển khai công tác nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền cho thấy hợp đồng in, đúc tiền là văn bản cam kết ký giữa Ngân hàng Nhà nước và cơ sở in để sản xuất, cung cấp sản phẩm tiền chỉ đảm bảo căn cứ pháp lý cho việc nhập khẩu nguyên vật liệu in, đúc tiền. Đối với các loại máy in tiền được đầu tư, trang bị dựa trên quyết định, chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, việc căn cứ vào hợp đồng in, đúc tiền sẽ không đảm bảo căn cứ pháp lý để các đơn vị thực hiện nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị.

Do vậy, cần thiết bổ sung nội dung "hoặc văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2020/TT-NHNN ngày 30/6/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" làm căn cứ pháp lý để các đơn vị thực hiện phù hợp thực tế công tác in, đúc tiền.

Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục quy định Danh mục hàng hóa chỉ định cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay thế Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-NHNN.

Chi tiết dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38 xem tại đây.

Xem 693 lần

footer