Ngành Ngân hàng triển khai phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Thứ ba, 23 Tháng 11 2021 04:17

Ngày 16/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1794/QĐ-NHNN Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo đó, Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của toàn Ngành, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân. Đồng thời tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng tích cực tham gia phòng, chống đại dịch nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Kế hoạch yêu cầu tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn trong phòng, chống đại dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng, chống đại dịch.

Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước cũng đề ra nội dung và giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung đó.

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 với hình thức phù hợp, phong phú, thiết thực, thông qua các giải pháp: Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu, tin tưởng và chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; Chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch tại cơ quan, đơn vị với tinh thần “mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài chống dịch”.

Hai là, thi đua thực hiện tốt các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với một số giải pháp cụ thể sau: Thường xuyên nghiên cứu, dự báo, đánh giá tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế, bám sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để cập nhật, điều chỉnh các kịch bản điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng phù hợp; Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và các kênh cung ứng nhằm đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ, ngân hàng thiết yếu của người dân, đặc biệt là đảm bảo sự hoạt động liên tục của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến; Triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không để gián đoạn hoạt động của đơn vị; Tập trung thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” đối với công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của ngành Ngân hàng, đồng thời thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao hằng năm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Ba là, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; chủ động rà soát, cắt giảm chi phí hoạt động, chỉ tiêu lợi nhuận để dành nguồn lực chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời có biện pháp thiết thực, cụ thể để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Về tiêu chí thi đua, Kế hoạch nêu rõ các đơn vị trong ngành Ngân hàng và các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể thi đua thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19; thực hiện tốt biện pháp 5K và các tiêu chí thi đua cụ thể: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để phòng, chống dịch hiệu quả; Tham mưu kịp thời cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong ngành Ngân hàng đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, phát huy tin thần chủ động, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch; sẵn sàng phối hợp sẻ chia khó khăn với khách hàng, doanh nghiệp thông qua hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng và an sinh xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng thi đua chấp hành tốt các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19 tại cơ quan cũng như nơi cư trú, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

Căn cứ thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và văn bản số 2611/HD-BTĐKT ngày 06/10/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tập thể, cá nhân được khen thưởng thông qua Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Giấy khen.

Về tổ chức thực hiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, căn cứ nội dung thi đua, chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Cụm, Khối thi đua có trách nhiệm triển khai với hình thức, nội dung phù hợp, gắn với các phong trào thi đua do đơn vị phát động để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Các tổ công tác, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục tham mưu với lãnh đạo đơn vị triển khai có hiệu quả các giải pháp trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng đề xuất nhiều giải pháp sáng tao, chung tay, góp sức, chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ và các ngành, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Các cơ quan thông tin, báo chí của ngành Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; mở các chuyên trang, chuyên mục biểu dương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chống dịch hiêu quả; những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng và lan tỏa.

Xem 759 lần

footer