Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
TIN MỚI
Câu lạc bộ AMC

Câu lạc bộ AMC (7)

Tin mới nhất

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua bán nợ

25-12-2020 8:50 am Viết bởi

Hinh anh mua ban noSau 16 năm hot đng, vi vai trò là công c quan trng ca Chính ph đ h tr quá trình sp xếp, tái cơ cu doanh nghip nhà nước và t chc kinh doanh theo cơ chế th trường, Công ty TNHH Mua bán n Vit Nam (DATC) đã luôn thc hin tt “s mnh” được giao.

Tuy nhiên, trong bi cnh mi, đã phát sinh nhng khó khăn, vướng mc v cơ chế, chính sách cn tháo g đ DATC phát huy tt hơn na vai trò, v thế ca mình.

Thc hin tt “s mnh” được giao

Chính thc đi vào hot đng năm 2004 đến nay, v cơ bn DATC đã hoàn thành tt chc năng và nhim v được giao, to nn tng vng chc cho vic thc hin các nhim v mi trong giai đon tiếp theo.

Theo đó, DATC đã tích cc tham gia mua, x lý n xu trên 90.000 t đng, góp phn quan trng x lý n xu ca nn kinh tế, khng đnh v thế, vai trò là công c ca Chính ph trong quá trình thc hin x lý n xu và thúc đy tiến trình tái cơ cu doanh nghip (DN).

DATC đã h tr x lý n ca các doanh nghip nhà nước (DNNN) đặc biệt khó khăn khi thực hiện chuyển đổi hoặc tái cơ cấu tài chính, đin hình như: Vinashin (nay là SBIC), Vinalines, Tổng Công ty Dâu tằm tơ, Tổng Công ty Thực phẩm miền Bắc, Haprosimex... Đối với Vinalines, DATC đã mua và xử lý 4.915 tỷ đồng nợ phải trả tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước…

Bên cnh đó, DATC đã tiếp nhn n và tài sn loi tr trong quá trình sp xếp, chuyn đi s hu ca 2.628 DNNN (gm 1.022 DN ca Trung ương và 1.606 DN đa phương), vi tng giá tr các khon n và tài sn tính theo s sách kế toán đã tiếp nhn là 4.425,9 t đng.

Kết qu này góp phn làm lành mnh tình hình tài chính ca DN, thúc đy nhanh tiến đ sp xếp, chuyn đi s hu DNNN. Lũy kế đến nay, DATC đã x lý và thu hi v cho Nhà nước khong 673,4 t đng t nhng khon n và tài sn tưởng như không còn giá tr được loi ra khi sp xếp, c phn hóa các DNNN.

Đối với hoạt động tái cơ cu DN thông qua xử lý nợ mà trọng tâm là chuyển đổi sở hữu DNNN không đủ điều kiện cổ phần hóa, từ năm 2004 đến nay, DATC đã thc hin tái cơ cu cho 173 DN. Qua đó, DATC đã giúp DN giảm bớt áp lực về tài chính, từng bước phục hồi và ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và có đóng góp cho ngân sách.

Khó khăn, vướng mc trong quá trình hot đng

Mc dù, hot đng ca DATC đã đạt được những kết quả nhất định nhưng trong quá trình hoạt động cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Trong quá trình hoạt động 16 năm qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của DN nói chung và DATC nói riêng đã được sa đi, b sung hoc ban hành mi, như: Lut DN 2014, Lut Đu tư 2014 và Lut Qun lý, s dng vn Nhà nước đu tư vào sn xut, kinh doanh ti DN năm 2014; và mt s ngh đnh, quyết đnh ca Th tướng Chính ph, các thông tư hướng dn có liên quan đến hot đng mua bán n và thoái vn.

Tuy nhiên, văn bn pháp lý cao nht điu chnh riêng cho hot đng ca DATC vn là Quyết đnh s 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 ca Th tướng Chính ph v thành lp DATC và các Thông tư hướng dn ca B Tài chính, nên vic hướng dn cơ chế hot đng còn hn chế do liên quan đến vn đ thm quyn quy đnh.

Hin ti, B Tài chính đã nghiên cu, hoàn tt và trình Chính ph d tho Ngh đnh v chc năng, nhim v và cơ chế hot đng ca DATC vi nhiu ni dung được sa đi, b sung mi so vi quy đnh hin hành. Ngh đnh được ban hành s là lc đy quan trng đ DATC phát trin mnh m hơn.

Ngoài ra, hoạt động của DATC đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chủ thể khác nhau, bao gồm cả DN và các bộ, ngành, đa phương, do đó việc ban hành mới Nghị định quy đnh s giúp nâng cao địa vị pháp lý của DATC, tăng cường tính tuân th các ch th trong quá trình phi hp vi DATC thc hin nhiệm vụ, đặc bit là nhim v chính tr được Chính ph, Th tướng Chính ph giao.

Bên cnh đó, hoạt động của DATC có nhiều điểm đặc thù, khác biệt như các hot đng mua n xu, tái cơ cu DN và thoái vn; mua, x lý n gn vi vic hình thành các loi tài sn khác nhau, cn phi tiếp qun và khai thác có hiu qu; lĩnh vực hoạt động vừa gắn với lĩnh vc tín dng ngân hàng, vừa gắn với các hoạt động của DN sản xuất kinh doanh thông thường.

Theo quy đnh hin ti, thì phm vi x lý n, tái cơ cu DN ca DATC ch tp trung ưu tiên cho khi DNNN thc hin sp xếp, chuyn đi s hu, tuy nhiên, s lượng DNNN cn thc hin sp xếp không còn nhiu (240 DN).

Trong khi đó, quy mô n xu và s lượng các DN thuc thành phn kinh tế khác, bao gồm cả khối DN FDI cn s h tr x lý n, tái cơ cu ca DATC trong thi gian ti ngày càng tăng, k c v quy mô và s lượng. Như vy, đi tượng phc v ca DATC không ch có các DNNN mà s bao gm khu vc tư nhân vi tính cht s hu và hot đng khác hn so vi DNNN, nên cn phi có nhng quy đnh pháp lý mi cho DATC hot đng phù hp hơn.

Bên cnh đó, cơ chế hot đng ca DATC cũng phát sinh mt s bt cp, vic chưa điu chnh kp thi so vi đnh hướng phát trin cũng như nhng quy đnh mi được sa đi, b sung thi gian qua, dn đến hn chế trong thc hin vai trò, nhim v được giao ca DATC.

C th: (i) V đi tượng mua, bán n mi tp trung ch yếu vào DNNN, mc đ x lý tài chính; (ii) V h tr vn và bo lãnh vay vn đi vi DN tái cơ cu; (iii) Thiếu các cơ chế ch đng trong x lý n ti DN tái cơ cu; (iv) Vướng mc v cơ chế, trình t, th tc x lý n xu ca DN ti Ngân hàng phát trin Vit Nam và Ngân hàng chính sách xã hi Vit Nam...

Nhng hn chế trên đã làm gim hiu qu hot đng mua bán x lý n, t đó nh hưởng đến vic thu hi n ca DATC cũng như quá trình phc hi DN. Vì vy, cn sm sa đi, b sung v cơ chế, chính sách trong lĩnh vc mua bán n, x lý tài sn và tái cu trúc DN, phc hi sn xut kinh doanh cho các DN, khách n trong thi gian ti đ to thun li cho DATC hot đng.

Theo Tp chí Tài chính

Đưa nợ lên sàn giao dịch

25-12-2020 7:34 am Viết bởi

Hinh anh dua no len san giao dichSàn giao dch n ti Vit Nam đã được nhc li khi Ngân hàng Nhà nước va giao cho Công ty qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) xây dng và đưa vào vn hành sàn k t năm 2026...

N xu tn ti và gia tăng

Vic thành lp sàn giao dch n đã được đ cp t năm 2017, khi Ngh quyết 42 ca Chính ph ban hành v thí đim x lý n xu ca các ngân hàng (NH) được ban hành. Do chưa đ điu kin thành lp, t đó đến nay, vic mua bán n thc hin giao dch qua VAMC. Tính t khi Ngh quyết 42 có hiu lc đến hết quý 3/2020, VAMC đã x lý được khong 313.000 t đng n xu, trong đó x lý n xu ni bng hơn 167.900 t đng, chiếm 53,8%; x lý các khon n ngoài bng cân đi kế toán 74.900 t đng; riêng các khon n xu đã bán cho VAMC dưới hình thc trái phiếu đc bit, đã x lý được hơn 69.500 t đng.

Nhưng con s n xu đang có xu hướng tăng, nht là khi nhiu ngành ngh b nh hưởng bi dch Covid-19. Theo báo cáo ca Công ty chng khoán Rng Vit, thng kê t 17 ngân hàng thương mi niêm yết cho thy đến hết tháng 9.2020, n xu đt hơn 97.280 t đng, tăng 30,7% so vi cui năm 2019 và t l n xu tương đương 1,8% tng tài sn. Con s này phù hp vi t l n xu mà Ngân hàng Nhà nước công b dưới 2% mt phn nh các bin pháp tm thi do NHNN ban hành nhm ni lng các quy đnh v ghi nhn n xu đi vi các  doanh nghip chu nh hưởng ca dch Covid-19.

Công ty Rng Vit d báo, vi gi đnh tăng trưởng tín dng đt 9% so vi cùng kỳ vào năm 2020, ước tính t l n xu (không bao gm các khon đã bán cho VAMC) s đt khong 2,4% vào cui năm 2020. Nhiu kh năng n xu tiếp tc gia tăng trong thi gian ti do nh hưởng ca đi dch Covid-19 và s vượt ngưỡng 3% vào năm 2021.

Thi gian gn đây, các ngân hàng liên tc thúc đy vic x lý các khon n xu. BIDV, Sacombank, Vietcombank, Vietinbank... liên tc rao bán nhng khon n xu có tài sn thế chp t chiếc xe vài chc triu đng đến nhà xưởng, máy móc, xe c, thiết b, bt đng sn lên đến hàng ngàn t đng. Nhưng hu như đa s các khon n đu b ế hàng và có khi rao bán đến 20 - 30 ln vn không có người đăng ký tham gia dù giá được điu chnh gim nhiu so vi mc khi đim. Chính vì vy, mt s ý kiến kỳ vng nếu có sàn giao dch n s giúp cho thanh khon các khon n được gia tăng, bn thân ngân hàng s nhanh chóng x lý được “cc máu đông”.

Khó hiu qu

Theo quyết đnh phê duyt Chiến lược phát trin ca VAMC đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, trong giai đon t năm 2021 - 2025, VAMC phi hoàn thin vic thành lp, đưa vào vn hành sàn giao dch n. Đng thi, đơn v này cn tiến hành xây dng trung tâm d liu v khon n/tài sn, hướng ti vic đ xut được thc hin trin khai kết ni thông tin vi Trung tâm thông tin tín dng quc gia (CIC) và các ngân hàng nếu đ điu kin nhm to ngun d liu đ khai thác, la chn x lý các khon n.

Trên thc tế, hot đng mua bán, giao dch n hin nay ngoài VAMC còn có s tham gia ca các đơn v, t chc khác như Công ty TNHH mua bán n VN (DATC) trc thuc B Tài chính; các công ty qun lý n và khai thác tài sn ca các ngân hàng (AMC) và nhng công ty t chc đu giá, thm đnh giá... Nhưng mi đơn v trên đu t t chc tìm kiếm nhà đu tư và bn thân người mua nếu cn cũng phi rt khó đ tìm hiu v khon n. Điu đó khiến cho lượng nhà đu tư tham gia rt ít và các khon n vn mãi tn đng trong các nhà băng.

Lut sư Trương Thanh Đc, Ch tch Hi đng thành viên Công ty Basico, nói thng không nên đt nhiu kỳ vng vic x lý n xu s tiến trin tt hơn. Bi không như nhng sàn giao dch hàng hóa khác, sàn giao dch n đây là các khon n xu, mt loi hàng hóa khá đc bit. Chính vì vy nó cũng đòi hi người tham gia hiu rõ hơn v nhng điu kin tham gia, bn cht ca vic mua bán n. Vi nhng quy đnh, điu kin tham gia vào vic mua bán n hin nay như vn điu l có th s hn chế đi tượng tham gia. Hơn na, bn cht ca vic mua bán các khon n đó là mua bán tài sn, quyn đòi n gn vi tài sn phi rõ ràng ch không ai mua mt khon n mà không có quyn x lý tài sn liên quan, hoc mt khon n không có tài sn thì cũng chưa chc thu hút được người mua. Theo ông Đc, cn sa đi nhng điu kin tham gia sàn giao dch n xu, thông tin khon n được rõ ràng minh bch, giá c tt... mi có th thu hút được nhiu thành phn tham gia, to ra tính thanh khon cho th trường.

Đng quan đim, TS Nguyn Anh Phong, Trưởng khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Lut TP.HCM, cho rng bn cht ca các khon n hu hết là n xu, n không có kh năng thu hi vn, vì vy s có rt hiếm khách hàng mun mua. Thm chí ngay c nhng khon n thông thường cũng không có người mua vì ri ro quá cao. Chính vì vy hot đng mua bán n hu như không có th trường vì ch toàn người bán mà người mua không có. Theo nguyên tc, đây là mt dng khiếm khuyết th trường thì Chính ph phi đng ra gii quyết.

Theo Thanh niên

Bao giờ có sàn giao dịch nợ?

16-12-2020 8:40 am Viết bởi

Hiện nợ xấu đang có xu hướng tăng nhanh trở lại do tác động của COVID-19. Điều đó đòi hỏi cần sớm có thị trường mua bán nợ tập trung để góp phần xử lý nợ xấu của các nhà băng.

Nợ xấu tăng nhanh trở lại

Thống kê 17 NHTM niêm yết tại thời điểm cuối tháng 9 cho thấy, nợ xấu hơn 97.280 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2019 và tỷ lệ nợ xấu tương đương 1,8% tổng tài sản.

Tuy nhiên theo giới chuyên gia, con số nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 9 chưa phản ánh hết được bức tranh nợ xấu của các ngân hàng vì nhiều khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN về bản chất đã trở thành nợ xấu.

Theo TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, nợ xấu sẽ còn tiếp tục tăng do 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là do độ trễ của dịch COVID-19 với các khách hàng của ngân hàng. Thứ hai là do các khoản nợ đang tái cơ cấu theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN vẫn được giữ nguyên nhóm nợ mà chưa phải chuyển nhóm. Vì thế, khi Thông tư 01/2020/TT-NHNN hết hiệu lực, các ngân hàng phải chuyển nhóm nợ thì nợ xấu ắt sẽ tăng cao hơn nữa. "Theo tính toán của chúng tôi đến cuối năm nay, nợ xấu nội bảng của hệ thống ngân hàng thương mại sẽ lên trên 3%, tới 2021 con số này sẽ lên tới 3,5-4%", vị chuyên gia này cho biết.

Dựa trên kịch bản cơ sở rằng COVID-19 sẽ được kiểm soát giữa năm 2021, SSI Research cho rằng thời gian tái cơ cấu nợ có thể kéo dài hết nửa đầu năm sau. Vì thế, nợ xấu tiềm ẩn sẽ bắt đầu tăng mạnh hơn trong nửa cuối 2021 và chi phí dự phòng cho các khoản nợ xấu này sẽ tăng dần cho cả năm 2021 và 2022. Cụ thể, SSI Reserch ước tính nợ xấu sẽ tăng 17% và 14% trong năm 2020 và 2021 (so với mức giảm 16,3% năm 2019).

Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý

Trong bối cảnh đó, vấn đề sớm hình thành thị trường mua - bán nợ lại một lần nữa được xới lên. Trên thực tế, Việt Nam chưa có thị trường mua bán nợ chính thống, mà chỉ có một số tổ chức tham gia như VAMC, Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và một số công ty mua bán nợ (AMC) của các TCTD thực hiện mua bán nợ với nhau.

Ý tưởng thành lập thị trường mua bán nợ tập trung đã được đề cập từ khá sớm, nhưng đến nay vẫn đang nằm trên… giấy. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự chậm trễ nói trên, nhưng theo giới chuyên môn, vướng mắc lớn nhất chính là việc thiếu một hành lang pháp lý cho sự hình thành và phát triển của thị trường mua bán nợ.

Theo đó vẫn chưa có hành lang pháp lý chung điều chỉnh các chủ thể tham gia mua bán nợ, mà mới chỉ có các quy định ở các văn bản khác nhau. Hơn nữa, pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định cụ thể về việc mua bán nợ xấu đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP cho phép các tổ chức, cá nhân được kinh doanh mua bán nợ, nhưng chưa có quy định rõ ràng việc nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm TCTD nước ngoài) có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc mua lại toàn bộ một công ty kinh doanh dịch vụ mua bán nợ tại Việt Nam hay không…

Đó chính là lý do tại Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động mua, bán nợ của các doanh nghiệp; hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ. Tuy nhiên, công tác này hiện rất chậm, cản trở việc hình thành thị trường mua bán nợ.

Được biết, NHNN vừa ban hành Quyết định 2024/QĐ-NHNN phê duyệt chiến lược phát triển của VAMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu trong giai đoạn 2019-2020, VAMC hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ, trong đó VAMC là trung tâm của thị trường với các mục tiêu: Xây dựng Đề án thành lập Sàn giao dịch nợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được NHNN phê duyệt thành lập Sàn giao dịch nợ, VAMC sẽ thiết lập, vận hành sàn theo Đề án đã được phê duyệt… Giai đoạn 2021 - 2025, VAMC phải hoàn thiện việc thành lập, đưa vào vận hành Sàn giao nợ.

Đã đến lúc cơ quan quản lý có liên quan cần sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động mua bán nợ để tạo điều kiện cho việc xử lý nợ xấu. Nếu không, nợ xấu sẽ bùng phát mạnh, làm tắc nghẽn dòng chảy tín dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

Đến năm 2025 sẽ vận hành sàn giao dịch nợ

08-12-2020 3:47 pm Viết bởi

Hinh anh VAMCNgân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của chiến lược là phát triển VAMC trở thành trung tâm trong hoạt động xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ, đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững của các TCTD, có đủ năng lực và nguồn lực để thực hiện chức năng và nhiệm vụ mua, bán và xử lý nợ xấu, định giá, đấu giá tài sản.

Giai đoạn 2018-2020, mục tiêu của VAMC là đạt tổng nợ xấu mua lũy kế hết năm 2020 tối thiểu 330.000 tỷ đồng. Trong đó, VAMC mua nợ xấu theo giá trị thị trường hết năm 2020 đạt tối thiểu 12.000-13.000 tỷ đồng theo giá mua nợ. Từ năm 2019, VAMC mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các TCTD có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3%.

Phạm vi, số lượng nợ xấu mua thanh toán bằng TPĐB theo quyết định của NHNN, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Hết năm 2020, VAMC mục tiêu hoàn thành về cơ bản xử lý số nợ xấu đã mua (không tính các khoản nợ xấu mua bằng TPĐB của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống).

VAMC sẽ đóng vai trò trung tâm của thị trường mua bán nợ, mục tiêu là xây dựng Đề án thành lập Sàn giao dịch nợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được NHNN phê duyệt thành lập Sàn giao dịch nợ, VAMC sẽ thiết lập, vận hành Sàn giao dịch nợ theo Đề án đã được phê duyệt, đồng thời thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ xử lý nợ AMCs với các thành viên là VAMC và các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của các TCTD (AMC).

Giai đoạn 2021-2025, VAMC phải hoàn thiện việc thành lập, đưa vào vận hành Sàn giao dịch nợ. Song song, tiến hành xây dựng trung tâm dữ liệu về khoản nợ/tài sản tại VAMC, hướng tới việc đề xuất được thực hiện triển khai kết nối thông tin với Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia (CIC) và các TCTD nếu đủ điều kiện nhằm tạo nguồn dữ liệu để khai thác, lựa chọn xử lý các khoản nợ/tài sản.

NHNN yêu cầu VAMC tập trung hoàn thành chỉ tiêu mua nợ theo giá trị thị trường được phê duyệt, phấn đấu hàng năm hoàn thành thành vượt mức chi tiêu này 5-10%.

Ngoài ra, VAMC phải tăng cường xử lý nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường, tiếp tục xử lý số nợ xấu đã mua bằng TPĐB của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống.

Giai đoạn 2026-2030, NHNN đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động của VAMC, hướng tới việc mua, bán nợ và tài sản của mọi thành phần trong nền kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và khai thác tài sản, tư vấn môi giới mua bán tài sản, định giá tài sản...

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục hình thành và vận hành sàn giao dịch đấu giá trực tuyến nhằm đẩy mạnh hoạt động đấu giá tài sản tại VAMC, tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hoạt động của sàn giao dịch nợ. VAMC sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính, hướng tới xây dựng VAMC thành một định chế có vai trò trung gian để thực hiện các dịch vụ như tư vấn tài chính, đối tác xây dựng chiến lược cho các nhà đầu tư trên cơ sở hiểu biết về mục tiêu, các ngành kinh tế, ngành công nghiệp của VAMC. Thêm vào đó, công ty đề xuất thực hiện hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp và mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Về năng lực tài chính cho VAMC, NHNN cho biết sẽ trình các cấp có thẩm quyền bổ sung vốn điều lệ cho VAMC để đạt 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021.

NHNN chỉ đạo VAMC sử dụng có hiệu quả đối với vốn điều lệ được NHNN cấp, đảm bảo an toàn, hiệu quả cao trong hoạt động, như đẩy mạnh hoạt động xử lý thu hồi nợ và mua nợ theo giá trị thị trường, tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT và trụ sở làm việc, thiết lập và vận hành Sàn giao dịch nợ VAMC, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực tài chính, uy tín thị trường cho VAMC.

NHNN cũng đề xuất cho VAMC được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, VAMC thực hiện trích vào chi phí hàng năm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tổng mức trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tối đa bằng vốn điều lệ VAMC được cấp) trên nguyên tắc đảm bảo cân bằng thu - chi và đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, NHNN yêu cầu VAMC hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp theo quy định pháp luật trong quá trình xử lý nợ xấu.

Theo SBV

Bài đọc nhiều

Sau 16 năm hoạt động, với vai trò là công…
Sàn giao dịch nợ tại Việt Nam đã được nhắc…

Ra mắt Câu lạc bộ xử lý nợ

15-11-2020 10:21 am Viết bởi

cau lac bo amcNgày 19/10/2020, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ xử lý nợ (Câu lạc bộ AMC). Ông Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Toàn Thắng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Quyết định số 35/QĐ-HHNH ngày 17/9/2020 của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Câu lạc bộ AMC trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; hoạt động theo Quy chế tỏ chức và hoạt động do Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng ban hành.

Câu lạc bộ AMC hiện có 22 hội viên là các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ AMC nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 thành viên, do ông Đoàn Văn Thắng - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc VAMC làm Chủ nhiệm cùng các thành viên là: ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Agribank AMC; ông Nguyễn Văn Nhiên - Tổng Giám đốc VietinBank AMC; ông Lê Quốc Ninh - Tổng Giám đốc MB AMC và ông Lương Đức Tâm - Phó Giám đốc SCB AMC.

Thường trực Câu lạc bộ AMC gồm có: đại diện VAMC, Agribank AMC, VietinBank AMC và đại diện Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng.

Sau Lễ ra mắt, tại Hội nghị lần thứ nhất Câu lạc bộ AMC năm 2020, đã thông qua Phương hướng và kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với một số nội dung chính là: Đẩy mạnh công tác kết nối và kết nạp hội viên; Tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ giữa các Hội viên; Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực mua, bán và xử lý nợ cho các Hội viên, tạo điều kiện cho các Hội viên hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động mua, bán và xử lý nợ; Tổng hợp, phản ảnh các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đề xuất các giải pháp xử lý và báo cáo Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng để biết và phối hợp; Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực mua, bán và xử lý nợ theo quy định của pháp luật; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu Hội viên; Phối hợp với các tổ chức Hội viên, cơ quan liên quan tham mưu, tư vấn cho Tổng Thư ký để Hiệp hội Ngân hàng tham mưu cho các cơ quan chức năng về cơ chế chính sách trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ.

Ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của VAMC trong hoạt động vận động thành lập Câu lạc bộ AMC, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh: “Điều này thể hiện một tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hợp tác giữa các AMC để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bền vững và phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn”.

Tuy nhiên, để Câu lạc bộ AMC thực sự trở thành diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả trong hoạt động mua bán xử lý nợ; tiến tới thúc đẩy sự phát triển thị trường mua bán nợ tập trung và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức mua bán xử lý nợ ở các nước trong khu vực và trên thế giới, Phó Thống đốc cho rằng, toàn thể các Hội viên cần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau xây dựng Câu lạc bộ AMC phát triển vững mạnh.

“Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng sẽ luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện để Câu lạc bộ AMC hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu và mong muốn của Hội viên, từng bước tiến tới xây dựng thị trường mua bán nợ tập trung trong tương lai”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh bày tỏ.

Phó Thống đốc cũng tin tưởng, toàn thể Hội viên của Câu lạc bộ AMC sẽ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, để Câu lạc bộ phát triển vững mạnh, là địa chỉ tin cậy trong hoạt động mua bán, xử lý nợ. Đồng thời kỳ vọng, Câu lạc bộ AMC sẽ thực sự trở thành một diễn đàn trao đổi và đối thoại chính sách, nhằm đưa ra tiếng nói chung, có giá trị đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để kịp thời bổ sung cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ tích cực quá trình xử lý nợ xấu của các AMC và VAMC trong thời gian tới.

Câu lạc bộ AMC