Thứ ba, 24 Tháng 11 2020
TIN MỚI

Tin mới nhất

Ban lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam qua các thời kỳ

01-06-2012 7:58 am
Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp hội: 1. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2. Ngân…

Tổ chức trực thuộc

21-10-2011 7:46 am
Tổng quan về các tổ chức trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được thành lập theo Quyết định…

Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VI (2016 - 2019)

10-08-2016 6:21 am
TT NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ TÊN NGÂN HÀNG HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI 1 Ông Phan Đức Tú Chủ tịch…

Mục tiêu và phạm vi hoạt động

17-10-2016 5:56 am
PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN HÀNG NHIỆM KỲ VI (2016 - 2019) Phát huy vai…

Quy tắc đạo đức

25-10-2015 5:52 am
HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM Số: 21/QĐ-HHNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự…

Quyết định thành lập

21-10-2011 5:46 am
  CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh…

Điều lệ sửa đổi, bổ sung

22-12-2014 5:42 am
        BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…

Giới thiệu tổng quan về Hiệp hội Ngân hàng

17-10-2016 5:36 am
BỘ NỘI VỤ Số: 1289/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…

Bài đọc nhiều

NHTMCP AN BÌNH NHTMCP Á CHÂU CT TÀI CHÍNH TNHH…
Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp…
  CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…
PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN…