Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Tin mới nhất

Ban lãnh đạo Hiệp hội ngân hàng việt nam qua các thời kỳ

01-06-2012 7:58 am
Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp hội: 1. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2. Ngân…

Tổ chức trực thuộc

21-10-2011 7:46 am
Tổng quan về các tổ chức trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được thành lập theo Quyết định…

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt nam

21-10-2011 6:28 am
Văn phòng Chức năng, nhiệm vụ: - Lập chương trình công tác hàng tháng, 6 tháng, năm của Cơ quan…

Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VI (2016 - 2019)

10-08-2016 6:21 am
TT NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ TÊN NGÂN HÀNG HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI 1 Ông Phan Đức Tú Chủ tịch…

Mục tiêu và phạm vi hoạt động

17-10-2016 5:56 am
PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN HÀNG NHIỆM KỲ VI (2016 - 2019) Phát huy vai…

Quy tắc đạo đức

25-10-2015 5:52 am
HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM Số: 21/QĐ-HHNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự…

Quyết định thành lập

21-10-2011 5:46 am
  CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh…

Điều lệ sửa đổi, bổ sung

22-12-2014 5:42 am
        BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…

Bài đọc nhiều

NHTMCP AN BÌNH NHTMCP Á CHÂU CT TÀI CHÍNH TNHH…
  CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…
PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN…
Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp…

Giới thiệu tổng quan về Hiệp hội Ngân hàng

17-10-2016 5:36 am
BỘ NỘI VỤ Số: 1289/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…