TIN MỚI

Tin mới nhất

Ban lãnh đạo Hiệp hội ngân hàng việt nam qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp hội: 1. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2. Ngân…

Tổ chức trực thuộc

HỘI THẺ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 20 NĂM  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1996 - 2016) Hội thẻ Ngân hàng…

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt nam

Văn phòng Chức năng, nhiệm vụ: - Lập chương trình công tác hàng tháng, 6 tháng, năm của Cơ quan…

Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VI (2016 - 2019)

TT NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ TÊN NGÂN HÀNG HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI 1 Ông Phan Đức Tú Chủ tịch…

Mục tiêu và phạm vi hoạt động

PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN HÀNG NHIỆM KỲ VI (2016 - 2019) Phát huy vai…

Quy tắc đạo đức

HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM Số: 21/QĐ-HHNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự…

Quyết định thành lập

  CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh…

Điều lệ sửa đổi, bổ sung

        BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…

Bài đọc nhiều

NHTMCP AN BÌNH NHTMCP Á CHÂU CT TÀI CHÍNH TNHH…
PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN…
Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp…
HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM Số: 21/QĐ-HHNH CỘNG HÒA…

Giới thiệu tổng quan về Hiệp hội Ngân hàng

BỘ NỘI VỤ Số: 1289/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…