Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt nam

Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ:

- Lập chương trình công tác hàng tháng, 6 tháng, năm của Cơ quan thường trực (CQTT), theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình đó sau khi được duyệt; bố trí sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, hàng tháng của Tổng Thư ký;

- Dự thảo báo cáo để trình bày tại các cuộc họp của CQTT, Hội đồng, Đại hội đồng HHNH Việt Nam;

- Tổ chức các cuộc họp của CQTT, Hội đồng và Đại hội đồng Hiệp hội theo kế hoạch và yêu cầu của Chủ tịch và Tổng Thư ký HHNH Việt Nam; tổ chức công tác thư ký, hoàn chỉnh các Nghị quyết và thông báo kết luận về các cuộc họp đó;

- Tổ chức thực hiện công tác quan hệ quốc tế của HHNH Việt Nam;

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, thư viện, thủ quỹ của CQTT;

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ và quản lý nhân sự của CQTT theo quy định;

- Thực hiện công tác quản trị (lập kế hoạch, tờ trình, dự toán về việc mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng...); quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản và phương tiện làm việc, bảo đảm phục vụ mọi hoạt động của CQTT;

- Tổ chức thực hiện công tác an ninh, trật tự, bảo vệ, phòng chống cháy, vệ sinh môi trường;

- Thực hiện công tác lễ tân tiếp khách;

- Quản lý và sử dụng xe ô tô theo quy định;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy của CQTT;

- Thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng của CQTT;

- Tham mưu cho Tổng Thư ký về công tác thi đua, khen thưởng của HHNH theo sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua Khen thưởng HHNH Việt Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thư ký HHNH Việt Nam giao .

Điện thoại: 04. 38218679 - 04. 38218687. Fax: 04. 38218732. Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ban Nghiệp vụ

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức các hình thức sinh hoạt, liên kết giữa các tổ chức hội viên trong hoạt động ngân hàng;

- Theo dõi tình hình hoạt động ngân hàng của các tổ chức hội viên để nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các tổ chức hội viên; từ đó tổng hợp, phản ánh với cơ quan Nhà nước thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ;

- Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu, phổ biến các cơ chế, chính sách, chế độ, thể lệ, quy chế liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng cho các tổ chức hội viên;

- Tham gia góp ý kiến với các cơ quan chức năng về các cơ chế, chính sách, thể lệ, nghiệp  vụ ngân hàng;

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các Hiệp hội ngành nghề trong nước có liên quan đến hoạt động ngân hàng;

- Khảo sát tình hình thực tế ngân hàng trong nước, nghiên cứu kinh nghiệm và thông lệ quốc tế làm cơ sở cho việc phản biện các cơ chế, chính sách, thể lệ nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước;

- Làm nhiệm vụ thường trực Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam;

- Làm các nhiệm vụ khác do Tổng Thư ký HHNH Việt Nam giao.

Điện thoại: 04. 38218673 – 04. 38218681. Fax: 04. 39742308.

Ban Pháp luật

Chức năng, nhiệm vụ

Tham gia xây dựng pháp luật:

- Tham gia xây dựng và góp phần hoàn thiện các Dự án luật về Ngân hàng và các dự án luật có liên quan;

- Có biện pháp kịp thời nắm tình hình, phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực thi luật Ngân hàng và các luật liên quan, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi bổ sung, nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về Ngân hàng và các luật có liên quan.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tuyên truyền phổ biến Luật Ngân hàng cho hội viên HHNH Việt Nam.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên:

- Theo yêu cầu của hội viên hoặc chủ động nắm tình hình, thông tin về quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên bị vi phạm để kiến nghị với cơ quan hoặc cá nhân có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật;

- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên trong các tranh chấp, khiếu nại về hành chính, lao động, kinh tế, dân sự;

- Tư vấn, kiến nghị những khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hội viên để hội viên hoặc cơ quan, cá nhân có liên quan giải quyết theo đúng quy định của pháp luật;

- Kịp thời, chủ động hỗ trợ hội viên về tư vấn pháp luật khi có tình hình biến động, bất khả kháng, đột xuất... nhằm ổn định cho hội viên và toàn hệ thống;

- Tư vấn cho hội viên trong việc tổ chức hoà giải các tranh chấp giữa các hội viên;

- Tư vấn các vấn đề thuộc pháp luật về ngân hàng theo yêu cầu của tổ chức hội viên và cá nhân;

- Nghiên cứu, khảo sát hệ thống pháp luật của các nước và thông lệ, Điều ước quốc tế về tổ chức hoạt động ngân hàng để phục vụ cho công tác xây dựng pháp luật của HHNH Việt Nam;

- Thường trực Chi hội luật gia các ngân hàng (khi được thành lập);

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng Thư ký HHNH Việt Nam giao.

Điện thoại: 04. 39740402 - 04. 38218684. Fax: 04. 38218732.

Ban Thông tin Tuyên truyền - Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Chức năng, nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, mục tiêu về thông tin, tuyên truyền trong từng thời kỳ của HHNH Việt Nam; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài ngành để thực hiện chương trình này;

- Tổ chức xuất bản và phát hành Tạp chí Thị trường Tài chính – Tiền tệ và các ấn phẩm sách báo khác của HHNH Việt Nam;

- Thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, quảng bá chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành về lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng; là diễn đàn trao đổi về các vấn đề liên quan đến hoạt động ngân hàng, góp phần hỗ trợ hội viên đạt mục tiêu kinh doanh và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá cho hoạt động của Hiệp hội và hội viên; xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên.

- Trao đổi, cung cấp thông tin với các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội và hội viên.

- Tổ chức vận hành và quản lý Trang tin điện tử HHNH Việt Nam trên Internet (Webiste HHNH Việt Nam);

- Quản lý Phòng truyền thống của HHNH Việt Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thư ký HHNH Việt Nam giao.

Điện thoại: 04. 38218685-04. 38218683-04. 38218733; Fax: 04. 39742307.

Trung tâm Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát theo yêu cầu của Hội viên HHNH Việt Nam, các đối tác khác, hoặc từ các chương trình tài trợ của nước ngoài, nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng và quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng;

- Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát trong nước và ở nước ngoài theo kế hoạch đã được Tổng Thư ký phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu của Hội viên và các đối tác có nhu cầu;

- Hợp tác với các Học viện, Viện nghiên cứu, Trường Đại học và trung học chuyên nghiệp, Trung tâm Đào tạo trong nước, ngoài nước trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng. Được tiếp nhận các chương trình dự án tài trợ trong lĩnh vực đào tạo và thực hiện các chương trình dự án đó từ các tổ chức trong nước và quốc tế;

- Ký các hợp đồng về đào tạo, khảo sát, nghiên cứu khoa học với các Hội viên và các đối tác có nhu cầu, trong phạm vi, nhiệm vụ được giao; ký hợp đồng với các giảng viên trong nước và ngoài nước và cán bộ nghiên cứu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học do Trung tâm Đào tạo tổ chức theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng theo yêu cầu của các Hội viên và các đối tác có nhu cầu. Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng khoa học của HHNH Việt Nam;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất và các phương tiện, điều kiện dạy, học đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Đào tạo;

- Cấp chứng chỉ kết quả học tập cho học viên; cấp chứng chỉ hành nghề đối với những loại hình đào tạo khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng do Tổng Thư ký HHNH Việt Nam giao.

Điện thoại: 04. 38217849 - 04. 38218682. Fax: 04. 39740427.

Ban Tài chính - Kế toán

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các quy định của Luật Kế toán, Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước;

- Lập kế hoạch tài chính hàng năm của CQTT HHNH Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt;

- Thực hiện công tác thu hội phí theo quy định của Đại hội đồng HHNH Việt Nam;

- Tổ chức hạch toán thu chi tài chính và giải quyết các nhu cầu chi tiêu, phục vụ các hoạt động công tác của CQTT và của HHNH theo chế độ quy định;

- Thực hiện công tác kiểm tra kế toán (trước, trong và sau) quá trình chi, thu; tham gia quản lý tài sản của CQTT và Văn phòng đại diện theo quy định;

- Tổng hợp báo cáo kế toán, cân đối tài khoản và báo cáo quyết toán theo chế độ quy định;

- Báo cáo kết quả tài chính trước Đại hội đồng HHNH tại Hội nghị thường niên;

- Thực hiện công tác đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ, nhân viên CQTT theo chế độ quy định;

- Phối hợp với Văn phòng CQTT tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm và thanh lý tài sản theo quy định. Thực hiện công tác kiểm tra kế toán và quản lý tài sản của VPĐD tại TP Hồ Chí Minh;

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán; thực hiện chế độ bảo mật tài liệu, số liệu kế toán theo quy định của Luật Kế toán và Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thư ký HHNH Việt Nam giao.

Điện thoại: 04. 38218686 - 04. 39742176. Fax: 04. 38218732.                   

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Chức năng, nhiệm vụ:

- Lập chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, 6 tháng, năm của VPĐD phù hợp chương trình hoạt động của CQTT và tổ chức thực hiện tốt chương trình đó;

- Giữ mối quan hệ thường xuyên với các tổ chức hội viên HHNH , chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng khác trên địa bàn TP. Hồ Chí MInh và các tỉnh phía Nam;

- Thu thập và cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của các hội viên HHNH và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn TP Hồ Chí MInh và các tỉnh phía Nam để báo cáo CQTT;

- Phối hợp với các Ban chuyên môn của CQTT để tổ chức thực hiện chương trình công tác (đặc biệt là việc tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, các khoá đào tạo, bồi dưỡng) của HHNH triển khai tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam;

- Lập dự toán, thu chi (sau khi được duyệt) và quyết toán kinh phí hoạt động của VPĐD theo Quy chế tài chính của CQTT HHNH Việt Nam;

- Quản lý hành chính, tài sản và trụ sở VPĐD;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thư ký HHNH Việt Nam giao.

Địa chỉ: Số 8 Võ Văn Kiệt, Quận I, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 38216608 - 08. 38213957. Fax: 08. 38296076.

Xem 136685 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 18-01-2017 3:16 pm
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.