Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Quy tắc đạo đức

HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số: 21/QĐ-HHNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI NGÂN HÀNG

Về việc ban hành Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

- Căn cứ Khoản 12, Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

- Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 43/2003/QĐ- BNV ngày 01 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Căn cứ Nghị quyết số 304/NQ-HĐHHNH ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Kỳ họp thứ 4 Nhiệm kỳ V.                                   

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Hiệp hội, Tổng Thư ký, các Tổ chức hội viên và cá nhân liên quan trong toàn Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Thống đốc, các Phó TĐ NHNN (để b/c),

-  Bộ Nội vụ (để b/c)

-  Chủ tịch và các PCT HHNH (để b/c)

-  Các TCHV HHNH (để t/h)

-  Lưu CQTT (VP,PL&NV)

TM. HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI NGÂN HÀNG

 CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

CỦA HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-HHNH  ngày  20 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Hiệp hội Ngân hàng ban hành Quy tắc đạo đức nhằm nâng cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên của các Tổ chức hội viên và Cơ quan thường trực, ngăn ngừa các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tăng cường chất lượng dịch vụ, bảo đảm uy tín, nhằm góp phần xây dựng Hiệp hội Ngân hàng nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

2.1. Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Ngân hàng quy định việc hạn chế, ngăn ngừa và cấm các hành vi phi đạo đức trong quá trình hoạt động của các Tổ chức hội viên và của Cơ quan thường trực.

2.2. Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Ngân hàng áp dụng đối với các Thành viên Hội đồng Hiệp hội, cán bộ, nhân viên các Tổ chức hội viên và Cơ quan Thường trực của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (sau đây gọi chung là các Tổ chức và cá nhân của VNBA).       

Điều 3. Cam kết và trách nhiệm thực hiện Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Ngân hàng

Thông qua nguyên tắc biểu quyết của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng các Tổ chức và cá nhân của VNBA cam kết và có trách nhiệm cao thực hiện Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Ngân hàng một cách nghiêm túc và đầy đủ.

    

Chương II

NỘI DUNG QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA HIỆP HỘI NGÂN HÀNG

Điều 4. Các Quy tắc đạo đức chung của toàn Hiệp hội Ngân hàng  

Các tổ chức và cá nhân của VNBA có trách nhiệm thực hiện các Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Ngân hàng sau đây:

Quy tắc 1. Tuân thủ pháp luật  

1.1. Việc tuân thủ tốt và đầy đủ pháp luật được coi là một hành vi đạo đức của các tổ chức và cá nhân của VNBA.

1.2. Mọi tổ chức và cá nhân của VNBA có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật Nhà nước, các chính sách của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh.

1.3. Ngoài việc tuân thủ tất cả các quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh, các tổ chức hội viên và cá nhân cần tuân thủ các quy định của pháp luật khác và các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội điều chỉnh mọi hành vi không giới hạn đối với xã hội. 

Quy tắc 2. Phương châm hoạt động 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các tổ chức và cá nhân của VNBA luôn hành động theo phương châm: “An toàn, ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững”.

2.1. An toàn là bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của pháp luật, tỷ lệ nợ xấu giới hạn đến mức thấp nhất, hạn chế thất thoát vốn và tài sản, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tiêu cực, tham nhũng.

2.2. Ổn định là trong mọi hoàn cảnh vẫn hoạt động và phát triển tốt do tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, dự báo trước và hạn chế được tác động tiêu cực của của thị trường, khó khăn, khủng hoảng, suy thoái kinh tế trong và ngoài nước.

2.3. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả trước hết là mang lại lợi nhuận chính đáng, hợp pháp cho Tổ chức hội viên, quyền lợi cho người lao động, cổ đông, hiệu quả cho khách hàng và cả nền kinh tế - xã hội.

2.4. Bền vững là các Tổ chức và cá nhân của VNBA luôn có sự phát triển đi lên gắn với sự trưởng thành và cuộc sống của mỗi một cá nhân làm việc trong tổ chức. 

Quy tắc 3. Chống cạnh tranh thiếu lành mạnh 

3.1. Trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, các tổ chức và cá nhân của VNBA cần tuân của quy định của Luật pháp hiện hành về hoạt động kinh doanh và tuân thủ cả đối với những quy định tại những địa phương có hoạt động của các tổ chức và cá nhân của VNBA. Các Tổ chức của VNBA phải hướng nhân viên của mình thực hiện công việc đại diện cho mình theo cách thức phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức.

3.2. Không thực hiện các hoạt động cạnh tranh thiếu lành mạnh, trái quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp để tranh giành khách hàng, chiếm lĩnh thị trường, gây tổn hại lợi ích của Nhà nước, tổ chức hội viên, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác và gây mất ổn định thị trường tiền tệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a) Ấn định các mức lãi suất huy động vốn, cho vay, thu các loại phí trái với quy đinh của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước hoặc quá cao, quá thấp so với mặt bằng chung trên thị trường.

b) Cho vay, thu hút tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng với mức lãi suất quá cao so với quy định và/hoặc so với mặt bằng lãi suất chung.

c) Khuyến mại bất hợp pháp;

d) Thông tin sai sự thật;

e) Đầu cơ lũng đoạn thị trường tiền tệ;

g) Các hành vi thâu tóm, chia rẽ, nhóm lợi ích hoặc đưa ra những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của Tổ chức hội viên khác.        

h) Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp và trái đạo đức khác.

3.3. Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp ra thị trường cho khách hàng phải đảm bảo chất lượng và trách nhiệm cao. 

Quy tắc 4. Chống rủi ro đạo đức 

Các tổ chức và cá nhân của VNBA kiên quyết nói không với các hành vi phi đạo đức sau đây:

4.1. Tham ô, tham nhũng, lãng phí.

4.2. Nhũng nhiễu khách hàng;

4.3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để trục lợi bằng cách yêu cầu đưa hoặc nhận bất kỳ vật/khoản có giá trị, quyền lợi khác cho bản thân hoặc cho người khác liên quan để đưa ra các ưu đãi, dễ dãi, hạ thấp điều kiện chuẩn trong cung cấp dịch vụ cho bất kỳ khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan đến công việc đang thực thi. 

Quy tắc 5. Trung thực, liêm chính, chí công 

Các tổ chức và cá nhân làm việc trong các tổ chức của VNBA trung thực, liêm chính, chí công, miệt mài và trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao để xây dựng VNBA và mỗi tổ chức thành viên của VNBA phát triển bền vững và vì quyền lợi của mỗi cá nhân. 

Quy tắc 6. Chống giao dịch nội gián 

Các cá nhân và tổ chức của VNBA cần thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng thông tin nội gián nhằm mục đích thu lợi không chính đáng.

Quy tắc 7. Tiêu chuẩn nghề nghiệp 

7.1. Các nhân viên ngân hàng cần đảm bảo có được kiến thức, kỹ năng và ý thức về trách nhiệm, sự thận trọng theo yêu cầu của nghề nghiệp trong ngân hàng. Các tổ chức của VNBA không nên tuyển dụng nhân sự không tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành, nghiện ma túy, bệnh xã hội.

7.2. Tuyển dụng nhân sự không phân biệt giới tính, phụ nữ thai sản, người khuyết tật,

7.3. Các tổ chức khi tuyển dụng nhân viên cần tham khảo các tiêu chuẩn sau:

a) Tính trung thực, cẩn trọng và quan tâm: cán bộ nhân viên phải có tính trung thực với khách hàng và thực hiện công việc nghiệp vụ phải cẩn trọng và quan tâm;

b) Công bằng, khách quan: cán bộ, nhân viên phải thực sự công bằng, khách quan với mọi khách hàng và với đồng nghiệp;

c) Tính chuyên nghiệp: cán bộ nhân viên phải tinh thông nghiệp vụ, am hiểu quy trình, thành thạo trong công việc được phân công; 

Quy tắc 8. Đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng Hiệp hội Ngân hàng  

8.1. Tăng cường đoàn kết giữa các tổ chức và cá nhân của VNBA để xây dựng Hiệp hội Ngân hàng phát triển vững mạnh vì lợi ích chung của Hiệp hội Ngân hàng, của mỗi tổ chức và cá nhân của VNBA.

Trong trường hợp xảy ra bất đồng, tranh chấp về lợi ích giữa các tổ chức và cá nhân của VNBA thì cần giải quyết bằng hòa giải, đối thoại trên tinh thần đoàn kết, bình đẳng, hài hòa lợi ích các bên thông qua vai trò trung gian của Hiệp hội Ngân hàng .

8.2. Tăng cường sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ giữa các tổ chức hội viên với nhau trong hoạt động kinh doanh trên tinh thần cùng có lợi; cùng chia sẻ, giúp đỡ các tổ chức hội viên khi gặp khó khăn.

8.3.Các tổ chức và cá nhân của VNBA cần phối hợp, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn với nhau để cùng phát triển;

8.4. Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau trong hoạt động trên tinh thần thiện chí. 

Quy tắc 9. Trách nhiệm với khách hàng 

9.1. Các tổ chức và cá nhân VNBA luôn đồng hành cùng với khách hàng của mình trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh; đặt lợi ích, sự tồn tại và phát triển của khách hàng trong mối quan hệ với lợi ích, sự tồn tại và phát triển của mình.

9.2. Các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại và có trách nhiệm cao đến cùng trong quá trình cung cấp.  

Quy tắc 10. Thực hiện giao tiếp có văn hóa, công bằng với người lao động và khách hàng 

Các tổ chức và cá nhân của VNBA cần thực hiện các hành vi giao tiếp có văn hóa, công bằng với người lao động và khách hàng như sau:

10.1. Không được phân biệt, thiên vị về thái độ, cách tiếp cận dịch vụ với khách hàng; đặc biệt không được phân biệt khách hàng dựa trên quốc tịch, tôn giáo, địa vị xã hội, giới tính, hoàn cảnh kinh tế…

10.2. Các cá nhân của các tổ chức VNBA phải có thái độ niềm nở, tận tình, chu đáo với khách hàng; ưu tiên và giúp đỡ khách hàng là người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ có thai.      

Quy tắc 11. Minh bạch và bảo mật thông tin 

Các tổ chức hội viên và cá nhân của VNBA cần thực hiện các hành vi minh bạch và bảo mật thông tin sau:

11.1. Ghi chép, hạch toán tài chính chính xác, khách quan các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, không được làm sai lệch, giả mạo hoặc xuyên tạc bất kỳ các số liệu giao dịch.

11.2. Minh bạch thông tin với cơ quan quản lý, khách hàng, cổ đông và các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội Ngân hàng:

11.3. Niêm yết, thông báo công khai tại trụ sở, nơi giao dịch, trên website và phương tiện thông tin khác có thể các thông tin về lãi suất, tỷ giá, các loại phí...đối với các sản phẩm dịch vụ để khách hàng tiếp cận dễ dàng.

11.4.  Cập nhật kịp thời, dễ hiểu và rõ ràng các thông tin liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm cũng như ri ro của các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

11.5.  Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chỉ được cung cấp thông tin của khách hàng khi được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật;

Quy tắc 12. Trách nhiệm với xã hội và môi trường 

12.1. Trong hoạt động kinh doanh, các tổ chức và cá nhân của VNBA luôn đặt lợi ích của mình trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích chung của cả hệ thống ngân hàng Việt Nam, nền kinh tế và của toàn xã hội.

12.2. Tích cực tham gia xây dựng và phản biện về cơ chế chính sách, pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các hoạt động khoa học, chính sách khác thông qua Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng hoặc các diễn đàn khác để đóng góp cho đất nước và xã hội.

12.3. Các tổ chức và cá nhân của VNBA luôn hành động để xây dựng một tương lai tốt đẹp, xây dựng một xã hội phát triển bền vững thông qua các hoạt động văn hóa, xã hội, nhân đạo, từ thiện và bảo vệ môi trường mang tính cộng đồng nhằm nâng cao trách nhiệm với xã hội và môi trường mà mình đang hoạt động kinh doanh và đang sống.

12.4. Thông qua các hoạt động cung ứng dịch vụ cũng như hành động hàng ngày cần chú trọng bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường là một điều kiện để cung ứng dịch vụ nhằm góp phần bảo vệ cuộc sống xanh và xây dựng nền kinh tế xanh của cộng đồng. 

Điều  5. Quy tắc đạo đức bổ sung đối với Cơ quan Thường trực  

Ngoài việc tuân thủ các Quy tắc chung của Hiệp hội Ngân hàng tại Điều 5  Quy tắc đạo đức này, thì lãnh đạo, nhân viên làm việc tại Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng phải tuân thủ các Quy tắc bổ sung sau đây:   

Quy tắc 13. Vận động các Tổ chức hội viên   

Động viên các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng đoàn kết, hỗ trợ và hợp tác với nhau xung quanh Cơ quan Thường trực; vận động và hướng dẫn các tổ chức hội viên tuân thủ quy định của pháp luật nhà nước về hoạt động ngân hàng xây dựng ngành Ngân hàng phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và uy tín, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tốt đẹp. 

Quy tắc 14. Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp của các Tổ chức hội viên. 

14.1. Thưc hiện đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên trong toàn Hiệp hội Ngân hàng, thông qua kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các diễn đàn mà Cơ quan Thường trực tham gia.

14.2. Trung thành và làm việc tận tụy vì lợi ích của cộng đồng Hiệp hội Ngân hàng. 

Quy tắc 15.  Môi trường làm việc 

15.1. Tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, cởi mở giữa các đơn vị và các cán bộ, nhân viên của Cơ quan Thường trực;

15.2. Xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, điều kiện vật chất làm việc đầy đủ và thuận lợi cho cán bộ, nhân viên; 

Quy tắc 16. Bảo vệ tài sản của Hiệp hội Ngân hàng 

16.1. Mọi cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực của Hiệp hội Ngân hàng phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản, tài liệu của cơ quan thường trực. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng tài sản, tài chính của Hiệp hội; không dùng tài sản chung phục vụ lợi ích cá nhân.

16.2. Chấp hành nghiêm chế độ quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và quy chế của Hiệp hội Ngân hàng. 

Quy tắc 17. Tránh xung đột lợi ích

Tránh xung đột lợi ích giữa các đơn vị, cá nhân trong nội bộ của cơ quan thường trực; trong trường hợp xảy ra xung đột cần được giải quyết thông qua hòa giải của các đoàn thể và đối thoại một cách công khai, dân chủ.   

Chương III.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Điều khoản thi hành. 

6.1. Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Ngân hàng được thực hiện trong toàn Hiệp hội, mọi thắc mắc, kiến nghị được phản ảnh về Cơ quan Thường trực để tổng hợp báo cáo Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng.

6.2. Cơ quan Thường trực của Hiệp hội Ngân hàng có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện Quy tắc đạo đức và hàng năm báo cáo Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng về kết quả thực hiện tại hội nghị thường niên của Hội đồng Hiệp hội.

6.3. Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Ngân hàng do Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng quyết định.

 

TM. HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI NGÂN HÀNG

 CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số 27/QĐ-HHNH Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

QUY ĐỊNH

Về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

- Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 605-CV/ĐUNH ngày 27/3/2017 của Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW”;

- Căn cứ tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được quy định tại Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-BNV ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra kết quả thiết thực, cụ thể Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành Quy định về những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan như sau:

I. Các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên:

1. Tôn trọng luật pháp, kỷ cương, quy định của cơ quan.

2. Trung thực, liêm chính, chí công, trách nhiệm cao với công việc.

3. Luôn phấn đấu rèn luyện, học tập để tinh thông nghiệp vụ, thành thạo trong công việc được phân công; nâng cao tính chuyên nghiệp.

4. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để trục lợi cá nhân.

5. Có tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở trong cơ quan, đơn vị.

6. Giao tiếp, ứng xử có văn hóa, cẩn trọng trong phát ngôn, giữ uy tín cho cơ quan.

7. Cởi mở, tận tình, có ý thức phục vụ các tổ chức hội viên; đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức hội viên, tránh gây ra xung đột lợi ích giữa đơn vị, cá nhân trong Cơ quan Thường trực hoặc giữa các tổ chức hội viên.

8. Có tinh thần xây dựng, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả tài sản, tài chính của cơ quan, bảo vệ của công.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Có trách nhiệm phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nêu trên; Hàng năm tự kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức trong bản kiểm điểm cá nhân, coi đó là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng.

2. Thủ trưởng các Ban, đơn vị trong cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình, sơ kết đánh giá, đề xuất khen thưởng các điển hình tốt; phê bình, kỷ luật những trường hợp vi phạm.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có gì chưa phù hợp thì báo cáo, đề xuất Tổng Thư ký bổ sung, sửa đổi.

Nơi nhận:

- Hội đồng Hiệp hội (để báo cáo);

- Các Ban, đơn vị trong CQTT (để thực hiện);

- Lưu Văn phòng.

TỔNG THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Toàn Thắng

Xem 135228 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 18-08-2017 7:18 am
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.