Chủ nhật, 23 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Hội thảo cải cách hành chính ngành ngân hàng

Hoi thao cai cach hanh chinh nganh ngan hangNgày 16/5/2019, ti TP. H Chí Minh, Phó Thng đc Ngân hàng nhà nước Vit Nam Đào Minh Tú ch trì cuc Hi tho thường niên “Ci cách hành chính ngành Ngân hàng: Doanh nghiêp và người dân thun li trong giao dch ngân hàng”.

Cuc hi tho quy t nhiu các đi din Ngân hàng thương mi (NHTM), đi din các T chc tín dng (TCTD), đi din các doanh nghip trong các lĩnh vc đa dng, chuyên gia kinh tế uy tín tham gia tho lun và đóng góp ý kiến xây dng v ci cách hành chính trong mi quan h gia NHNN vi các TCTD, ci cách hành chính trong mi quan h gia các TCTD vi doanh nghip và người dân trong vic tiếp cn vn và các sn phm, dch v tài chính - ngân hàng.

Ci cách hành chính ngành Ngân hàng luôn ly trng tâm là người dân và doanh nghip làm ch đim. Đng hành cùng tinh thn quyết lit trong thc hin, ch đng trong điu hành, linh hot trong thc hành là s ci m trong vic tiếp thu các phn hi và nhanh chóng x lý, tháo g các hn chế vướng mc tn đng; trong 4 năm qua NHNN luôn dn đu 19 b ngành trong ch s ci cách hành chính. Thêm vào đó, chỉ số “Tiếp cn tín dng” năm 2018 ca Vit Nam đã được Ngân hàng Thế gii xếp hng 29/190, tăng 3 bc và đng th 4 trong ASEAN.

Mc tiêu ci cách hành chính ca ngành ngân hàng luôn ly người dân và doanh nghip làm trng tâm, do đó vic ci cách phi to được điu kin thun li cho người dân và doanh nghip trong vic tiếp cn vn và dch v ngân hàng. Trong đó, bao gm minh bch hoá các thông tin liên quan đến các dch v ngân hàng (như tiết kim, vay vn, thanh toán…) nhm tránh tiêu cc; ng dng các công ngh tiên tiến trong các dch v ngân hàng đ gim thiu chi phí, thi gian cho người dân và doanh nghip. Đa dng hoá sn phm dch v đm bo nguyên tc th trường đ người dân và doanh nghip có li nht trong vic tiếp cn sn phm và dch v ngân hàng.

Phó Thng đc Đào Minh Tú chia s ti phát biu khai mc Hi tho: " Nhng năm va qua, các ngân hàng đã ci cách hành chính theo hình thc mt ca quy trình gi tiết kim, dch v chuyn tin, kiu hi, dch v th, dch v tin mt và các dch v thanh toán khác… đ gim chi phí, rút ngn thi gian cung cp dch v, cung cp thông tin đy đ ti các khách hàng, phi hp trong ni b đ x lý kp thi phn ánh, khiếu ni ca khách hàng v cht lượng và giá c dch v… nhưng thi gian ti, các ngân hàng vn phi tiếp tc đy mnh ci cách hành chính hơn na, phát huy sáng to, ch đng ng dng công ngh hin đi đưa ra các sn phm tin ích đa dng và đ xut, tham mưu cho NHNN nhm to môi trường kinh doanh tích cc trong lĩnh vc tin t, ngân hàng, h tr doanh nghip và người dân ngày càng tt hơn. V phía NHNN s tiếp tc ci cách mnh m hơn na các cơ chế th l, to điu kin m rng quyn hn và trách nhim cho các TCTD trong vic to thun li hơn na cho doanh nghip và người dân tiếp cn tín dng và các dch v ngân hàng, đng thi vn phi đm bo an toàn vn, hn chế ri ro trong hot đng.”

Ti phiên hiến kế, các din gi, doanh nghip và người dân đã có nhiu đóng góp thiết thc v thc trng ci cách hành chính ca ngành ngân hàng Vit Nam; nhng đnh hướng ci cách hành chính ngành ngân hàng; mt s kiến ngh hoàn thin pháp lut và các gii pháp nhng đm bo cơ chế thc hin pháp lut trong ci cách hành chính ngành Ngân hàng; vai trò ca Ngân hàng đin tng dng công ngh tiên tiến vào dch v Ngân hàng trong thi đi hoà nhp 4.0; các ci cách vi công ngh blockchain...

Xem 303 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.