Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng

Day manh cong tac phong chong khung boNgày 16/5/2019 Ban ch đo phòng, chng khng b ngành Ngân hàng phi hp vi Cc An ninh ni đa thuc B Công an đã t chc Hi ngh tuyên truyn, ph biến pháp lut phòng, chng khng b trong toàn ngành Ngân hàng ti đim cu trung tâm Hà Ni và 62 đim cu ti NHNN chi nhánh tnh, thành ph trên toàn quc.

Tham d Hi ngh ti đim cu trung tâm có Phó Thng đc Nguyn Kim Anh - Trưởng Ban ch đo phòng, chng khng b ngành Ngân hàng, các đi biu là thành viên Ban ch đo và T Thường trc giúp vic Ban ch đo phòng, chng khng b ngành Ngân hàng; đi din các đơn v có liên quan thuc NHNN trung ương, các t chc tín dng, chi nhánh NHNN nước ngoài… trên đa bàn Hà Ni. Ti các đim cu NHNN chi nhánh tnh thành, ph trên toàn quc có s tham d ca đi din Ban Lãnh đo và các cán b có trách nhim trong công tác phòng, chng khng b; đi din các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên đa bàn.

Phát biu khai mc Hi ngh, Phó Thng đc Nguyn Kim Anh cho biết, hot đng khng b trên thế gii xy ra liên tiếp và lan rng nhiu nơi, gây hu qu nng n đã đt ra nhng yêu cu, thách thc ln đi vi tt c các quc gia trên thế gii, trong đó có Vit Nam. Ti Vit Nam, mc dù chưa xy ra các hot đng khng b trong lĩnh vc ngân hàng nhưng đã xy ra hin tượng các đi tượng hình s khng chế nhân viên ngân hàng đ cướp tin ti đa đim giao dch hoc cướp tin ca khách hàng khi ra khi đa đim giao dch,  gây tác đng tâm lý không nh trong qun chúng nhân dân.

Nhn thc rõ tm quan trng ca công tác phòng, chng khng b, tài tr khng b, Ban Lãnh đo NHNN đã rt n lc trong ch đo các hot đng nhm phòng nga, ngăn chn loi ti phm này. Cùng vi đó, trin khai thc hin Lut phòng, chng khng b và ch đo ca Chính ph, Ban ch đo phòng, chng khng b quc gia, NHNN đã thành lp Ban ch đo phòng, chng khng b ngành Ngân hàng, ban hành Quy chế làm vic ca Ban ch đo, Quy chế trao đi thông tin trong Ban ch đo, phân công thc hin trách nhim ca thành viên Ban ch đo, ban hành Phương án phòng, chng khng b ngành Ngân hàng.

Thi gian qua, Ban ch đo phòng, chng khng b ngành Ngân hàng đã có nhiu hot đng tích cc, bao gm vic phi hp vi Cc An ninh ni đa (trước đó là Cc chng khng b) - B Công an thc hin kim tra, kho sát v phòng, chng khng b ti mt s đơn v thuc NHNN, ngân hàng thương mi… Qua các cuc kho sát cho thy nhiu đơn v còn thiếu thông tin v hot đng phòng, chng khng b; có nhiu hn chế trong vic thông tin, tuyên truyn, giáo dc v phòng, chng khng b; chưa nm vng được quy trình x lý ban đu khi khng b xy ra… Do vy, Hi ngh này được t chc nhm truyn ti pháp lut v phòng, chng khng b, cung cp thông tin v tình hình khng b trên thế gii và trong nước, thc trng công tác phòng, chng khng b, tài tr khng b trong ngành Ngân hàng trong thi gian qua và nhng khó khăn, thách thc cn x lý đ làm tt hơn công tác này trong thi gian ti.

Ti Hi ngh, đi din Cc Phòng, phng ra tin - NHNN và đi din Cc An ninh ni đa (đơn v thc hin vai trò Văn phòng thường trc ca Ban ch đo phòng, chng khng b quc gia)đã ph biến, gii thiu các ni dung: Chun mc quc tế v chng tài tr khng b và pháp lut Vit Nam v phòng, chng khng b; Tình hình và nguy cơ khng b Vit Nam và trong lĩnh vc ngân hàng; Lut phòng, chng khng b và các Ngh đnh hướng dn thi hành; Công tác phòng, chng khng b trong lĩnh vc ngân hàng. Trong đó, các din gi đã tp trung khái quát mt s v khng b nhm vào lĩnh vc ngân hàng; nguy cơ khng b nhm vào ngành Ngân hàng và công tác phòng chng; gii pháp nâng cao hiu qu công tác phòng, chng khng b trong lĩnh vc ngân hàng.

Các đi biu d Hi ngh đã tham lun, trao đi và đưa ra nhiu đ xut, kiến ngh v các gii pháp đm bo công tác an ninh, an toàn tài sn ti các tr s, kho tàng trong ngành Ngân hàng; công tác phòng nga ti phm tn công mng có ch đích ca h thng ngân hàng trong giai đon hin nay; công tác phòng, chng khng b và ti phm trong lĩnh vc ngân hàng đi vi các ngân hàng thương mi...

Theo ý kiến ca các đi biu, Hi ngh này đã truyn ti nhiu thông tin hu ích v công tác phòng, chng khng b, qua đó nâng cao nhn thc và ý thc ca các đơn v trong ngành ngân hàng v công tác phòng, chng khng b, góp phn vào vic bo đm an toàn trong hot đng ngân hàng.

Xem 163 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.