In trang này
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý giữa các Hội đồng Khoa học ngành Ngân hàng

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý giữa các Hội đồng Khoa học ngành Ngân hàng

Ngày 16/5/2019, ti Hà Ni, nhân tun l Khoa hc và Công ngh Vit Nam, Vin Chiến lược Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước t chc ta đàm chia s kinh nghim nghiên cu và qun lý gia các Hi đng khoa hc ngành Ngân hàng. Phó Vin trưởng Vin Chiến lược Ngân hàng Tiến sĩ Nguyn Th Hin ch trì cuc ta đàm.

Tham d ta đàm có đi din lãnh đo Vin Chiến lược Ngân hàng- cơ quan Thường trc Hi đng Khoa hc và Công ngh ngành Ngân hàng, thành viên Hi đng Khoa hc (HĐKH) các NHTM BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank, Ngân hàng Chính sách Xã hi, Hc vin Ngân hàng, Đi hc Ngân hàng TP H Chí Minh và các chuyên gia, các cng tác viên ca hot đng khoa hc và công ngh ( KH& CN) ngành Ngân hàng.

Phát biu khai mc ta đàm, Tiến sĩ Nguyn Th Hin cho biết, hot đng KH&CN ngành ngân hàng thi gian qua đã nhn được s quan tâm, ch đo sát sao ca Ban lãnh đo NHNN, ca Hi đng Khoa hc ngành Ngân hàng do PGS.TS. Nguyn Kim Anh - Phó Thng đc NHNN là Ch tch cùng vi s tham gia tích cc ca thành viên HĐKH ngành, các đơn v V, Cc NHNN, các NMTM, TCTD, các cng tác viên là các nhà khoa hc trong và ngoài ngành.

Theo Tiến sĩ Hin, nhn thc được tm quan trng, tim năng và s tác đng mnh m ca KH&CN đi vi hot đng ngân hàng, NHNN đã chú trng hot đng nghiên cu và ng dng KHCN vào hot đng ngân hàng và phát trin các sn phm, dch v hin đi, đng thi coi đây là mt trong các nhim v, gii pháp trng tâm ca ngành trong Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng nhng năm ti. Vic xác đnh danh mc nghiên cu hàng năm được xây dng bài bn, các đ xut nghiên cu xut phát t cơ s căn c trên đnh hướng nghiên cu đã được xây dng, bám sát các nhim v trng tâm ca ngành, ca thc tin, có tính dài hn, phù hp vi yêu cu phát trin ca Ngành. Ngun nhân lc, tài chính, cơ s vt cht cho công tác NCKH được NHNN và các NHTM, nht là các NHTM Nhà nước quan tâm đu tư; môi trường pháp lý cho công tác NCKH được hoàn thin, kin toàn theo quy đnh ca Lut KHCN và đc thù ca ngành; công tác qun lý khoa hc được đi mi theo hướng huy đng, đng viên, khuyến khích nhiu ngun lc nghiên cu, thành viên nghiên cu; đy mnh ph biến kết qu nghiên cu, chuyn giao kết qu nghiên cu cho đơn v th hưởng, nh đó công tác NCKH đã được đi mi và đt được nhng kết qu kh quan. Mt s NHTM đã rt quan tâm chú trng ti công tác NCKH, đu tư tha đáng và có chính sách khen thưởng, khuyến khích kp thi, xng đáng vi các đ tài NCKH và các sáng kiến ci tiến có tính ng dng và thc tin cao như BIDV, Vietcombank.

Chia s kinh nghim t chc vic nghiên cu và qun lý gia các Hi đng khoa hc, tiến sĩ Cn Văn Lc Giám đc Trung tâm đào to BIDV, cho biết, BIDV rt chú trng công tác NCKH và tích cc đu tư cho hot đng NCKH bng các cơ chế chính sách ghi nhn, đánh giá các nghiên cu và các sáng kiến ci tiến đi ngũ cán b, qun lý BIDV toàn h thng. Theo Tiến sĩ đ công tác NCKH được hiu qu, chuyên nghip cn xây dng được đi ngũ NCKH có trình đ, có tâm huyết, chuyên nghip. H thng NCKH ca BIDV được t chc t Hi s chính ti các chi nhánh vi 160 hi đng khoa hc cp cơ s; các kết qu nghiên cu viên h tr đc lc cho hot đng thc tin ca BIDV. Bên cnh đó, BIDV cũng rt coi trng vic ng dng công ngh thông tin vào công tác nghiên cu, cơ s d liu NCKH đã được BIDV xây dng giúp cho các nghiên cu có cơ s vng chc, thuyết phc hơn. Văn hóa hc tp cũng được hình thành và ph biên trong toàn h thng BIDV giúp cho hot đng khoa hc thêm sôi ni và h tr cho công tác chuyên môn.

Các đi biu tham d ta đàm đã có nhiu ý kiến đóng góp, chia s v kinh nghim qun lý NCKH và đ xut các gii pháp ci tin công tác nghiên cu, qun lý khoa hc cho ngành Ngân hàng. Ông Nguyn Hu Ý Giám đc Trung tâm đào to Ngân hàng Chính sách Xã hi đ xut các gii pháp thu hút ngun lc nhân tài cho các cơ s đào to nghiên cu KH, tăng cường s liên kết gia các cơ s đào to và nghiên cu, đng thi NHNN cn thường xuyên trao đi và có đnh hướng công tác NCKH đ các TCTD, các cơ s đào to có căn c trin khai công tác NCKH kp thi và hiu qu. Còn theo Tiến sĩ Đ Kim Ho, Ging viên Hc vin Ngân hàng, công tác NCKH đã tr thành tiêu chí đánh giá kết qu đánh giá công vic ca đi ngũ giáo vin Hc vin Ngân hàng. Thc tế ti HVNH, s lượng đ tài NCKH tăng lên theo tng năm, do hot đng NCKH được s quan tâm sát sao ca người đng đu Hc vin và là mt mc tiêu ca Chiến lược phát trin Hc vin Ngân hàng. Điu này có ý nghĩa quan trng trong vic thúc đy hot đng NCKH.

Mc dù đã đt được nhng kết qu kh quan, nhưng hot đng KHCN ngành cũng còn mt s nhng hn chế, như hot đng hp tác quc tế mi ch din ra mc t chc kho sát, h tr k thut, hi tho, tham gia nghiên cu mt s chuyên đ; ngun kinh phí cho hot đng KH&CN còn mc hn chế và khiêm tn... Hot đng NCKH ca ngành Ngân hàng bao gm c các NHTM mc dù đã được quan tâm và tăng cường đu tư, nhưng nhiu đơn v vn còn nhng khó khăn nht đnh như còn thiếu ngun lc chuyên gia, nghiên cu viên chuyên nghip, gn bó lâu dài vi ngh; chưa có cơ s d liu thông tin h tr cho công tác NCKH. S hp tác nghiên cu gia các cơ s nghiên cu trong nước còn chưa cht ch, thường xuyên.

Phát biu kết thúc bui ta đàm, Tiến sĩ Nguyn Th Hin đã tiếp thu các ý kiến đóng góp ca đi biu, trong đó có các đ xut liên quan ti vic ng dng công ngh đ đi mi và phát trin công tác nghiên cu và qun lý NCKH; s cn thiết xây dng cơ s d liu NCKH ca ngành NH và ca tng NHTM; công tác phát trin hp tác quc tế và hp tác gia các cơ đào to trong nước đ hot đng NCKH ngành Ngân hàng đáp ng ngày càng tt hơn yêu cu hot đng ca NHNN nói riêng và ca ngành Ngân hàng nói chung.

Xem 208 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng