In trang này

NHNN ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg

Hinh anh chu ky soNgày 15/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 1021/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoch trin khai Ch th s 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 ca Th tướng Chính ph v vic tăng cường s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph trong hot đng ca cơ quan nhà nước các cp.

Theo Kế hoch này, các đơn v s trin khai mt s gii pháp đ thc hin ni dung ca Ch th như sau: (i) Quán trit, t chc thc hin các văn bn quy phm pháp lut v ch ký s chuyên dùng Chính ph; Hướng dn h sơ, quy trình, th tc, đăng ký ch ký s chuyên dùng Chính ph cho các đơn v, cá nhân thuc NHNN; Hướng dn s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph trong h thng Qun lý văn bn và điu hành ca NHNN; (ii) Rà soát Thông tư s 28/TT-NHNN ngày 18/12/2015 quy đnh v qun lý, s dng chng thư s, ch ký s và dch v chng thc ch ký s ca NHNN phù hp vi các quy đnh ti Ngh đnh s 130/2018/NĐ-CP ca Chính ph ngày 27/9/2018 quy đnh chi tiết thi hành Lut giao dch đin t v ch ký s và dch v chng thc ch ký s; B sung quy đnh s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph trong các giao dch đin t phc v qun lý, điu hành, x lý công vic vào các Quy chế liên quan: Quy chế văn thư, lưu tr; Quy chế tiếp nhn, x lý, phát hành và qun lý văn bn; (iii) Xây dng/nâng cp Cng dch v công trc tuyến cho phép s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph đ trao đi văn bn gia NHNN vi các cơ quan Nhà nước khác; s dng CKS-NHNN đ gi, nhn văn bn gia các đơn v thuc NHNN, gia TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi NHNN; s dng ch ký s công cng đ gi nhn văn bn gia người dân, doanh nghip vi NHNN (nếu có); (iv) Nâng cp h thng Qun lý văn bn và Điu hành ca NHNN s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph; (v) Đưa ni dung kim tra qun lý, s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph vào ni dung kim toán ni b hàng năm; (vi) Báo cáo theo hướng dn ca Ban Cơ yếu Chính ph.

Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Xem 226 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng