Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

NHNN ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg

Hinh anh chu ky soNgày 15/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 1021/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoch trin khai Ch th s 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 ca Th tướng Chính ph v vic tăng cường s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph trong hot đng ca cơ quan nhà nước các cp.

Theo Kế hoch này, các đơn v s trin khai mt s gii pháp đ thc hin ni dung ca Ch th như sau: (i) Quán trit, t chc thc hin các văn bn quy phm pháp lut v ch ký s chuyên dùng Chính ph; Hướng dn h sơ, quy trình, th tc, đăng ký ch ký s chuyên dùng Chính ph cho các đơn v, cá nhân thuc NHNN; Hướng dn s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph trong h thng Qun lý văn bn và điu hành ca NHNN; (ii) Rà soát Thông tư s 28/TT-NHNN ngày 18/12/2015 quy đnh v qun lý, s dng chng thư s, ch ký s và dch v chng thc ch ký s ca NHNN phù hp vi các quy đnh ti Ngh đnh s 130/2018/NĐ-CP ca Chính ph ngày 27/9/2018 quy đnh chi tiết thi hành Lut giao dch đin t v ch ký s và dch v chng thc ch ký s; B sung quy đnh s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph trong các giao dch đin t phc v qun lý, điu hành, x lý công vic vào các Quy chế liên quan: Quy chế văn thư, lưu tr; Quy chế tiếp nhn, x lý, phát hành và qun lý văn bn; (iii) Xây dng/nâng cp Cng dch v công trc tuyến cho phép s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph đ trao đi văn bn gia NHNN vi các cơ quan Nhà nước khác; s dng CKS-NHNN đ gi, nhn văn bn gia các đơn v thuc NHNN, gia TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi NHNN; s dng ch ký s công cng đ gi nhn văn bn gia người dân, doanh nghip vi NHNN (nếu có); (iv) Nâng cp h thng Qun lý văn bn và Điu hành ca NHNN s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph; (v) Đưa ni dung kim tra qun lý, s dng ch ký s chuyên dùng Chính ph vào ni dung kim toán ni b hàng năm; (vi) Báo cáo theo hướng dn ca Ban Cơ yếu Chính ph.

Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Xem 179 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.