Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

NHNN ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công

NHNN ban hanh Ke hoach trien khai he thong thong tin mot cua dien tuNgày 15/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 1025/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoch trin khai h thng thông tin mt ca đin t, Cng Dch v công ca NHNN đáp ng quy đnh ti Ngh đnh 61/2018/NĐ-CP và các văn bn liên quan trên cơ s nâng cp h thng dch v công ca NHNN.

Mc tiêu ca Kế hoch nhm nâng cp h thng Dch v công ca NHNN thành Cng Dch v công và h thng thông tin mt ca đin t đáp ng quy đnh ti Ngh đnh 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính và và các văn bn liên quan; Đy mnh ng dng công ngh thông tin trong hot đng gii quyết th tc hành chính ti NHNN; nâng cao cht lượng gii quyết th tc hành chính, cung cp công c đ qun lý, giám sát và rút ngn thi hn x lý th tc hành chính; Đin t hóa h sơ, tài liu đ phc v công tác lưu tr đin t, nâng cao hiu qu qun lý, khai thác s dng h sơ, tài liu đin t ca NHNN; Đáp ng yêu cu tiếp nhn, gii quyết, tr kết qu h sơ th tc hành chính theo đúng quy đnh ti Ngh đnh 61 và Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 ca Văn phòng Chính ph hướng dn thi hành mt s quy đnh ca Ngh đnh 61; Kết ni, tích hp, chia s d liu ca Cng Dch v công ca NHNN vi h thng thông tin qun lý văn bn và điu hành đ x lý h sơ th tc hành chính trên môi trường mng; Kết ni, liên thông, tích hp Cng Dch v công ca NHNN vi các Cơ s d liu quc gia, Cng Dch v công Quc gia; h thng qun lý đánh giá v kim soát th tc hành chính, h thng báo cáo Quc gia v tình hình gii quyết th tc hành chính, thiết b đánh giá đin t ti B phn mt ca và mt s h thng h tr khác; Bo đm kh năng tích hp Cng Dch v công ca NHNN vi Cơ s d liu Quc gia v th tc hành chính, các cơ s d liu Quc gia, cơ s d liu chuyên ngành đ truy xut d liu th tc hành chính ca NHNN.

Kế hoch bao gm mt s nhim v và gii pháp c th như sau: Chnh sa mt s chc năng trên h thng Dch v công hin ti ca NHNN theo đnh hướng đáp ng các quy đnh ti Ngh đnh 61 và các văn bn liên quan; Nâng cp h thng Dch v công hin ti ca NHNN thành Cng Dch v công, h thng mt ca đin t; Nâng cp các th tc hành chính lên dch v công mc đ 3,4 và chuyn lên Cng Dch v công, h thng mt ca đin t mi; Thc hin s hóa và cp nht h sơ lên h thng mt ca đin t; Thc hin cp nht b câu hi và tr li v các vn đ thường gp khi thc hin th tc hành chính lên Cng Dch v công.

Thng đc yêu cu Th trưởng các đơn v thuc NHNN có trách nhim quán trit, ch đo trin khai các nhim v, công vic được giao ti Kế hoch.

Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Xem 164 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.