Thứ ba, 22 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập

Hiep hoi Ngan hang Viet Nam ky niem 25 nam thanh lapNgày 14/5/2019, ti Khách sn Melia (Hà Ni), Hip hi Ngân hàng đã t chc K nim 25 năm thành lp (1994-2019) vi s tham d ca lãnh đo Ngân hàng Nhà nước Vit Nam qua các thi kỳ, đi din các b, ngành, t chc liên quan, các thế h lãnh đo Hip hi Ngân hàng, cán b công nhân viên Cơ quan Thường trc Hip hi Ngân hàng và đi din đông đo các t chc hi viên.

Nhìn li chng đường mt phn tư thế k đã qua, có th thy Hip hi Ngân hàng đã luôn tích cc hot đng theo đúng tôn ch, mc đích, đng hành cùng s phát trin ca các t chc hi viên, bám sát đường li, chính sách ca Đng và Nhà nước, điu hành ca Chính ph và Ngân hàng Nhà nước, c gng phn đu thc hin tt nhng nhim v Hip hi và Hi đng Hip hi đ ra, góp phn h tr các t chc hi viên tháo g nhng khó khăn, vướng mc, to thun li, thúc đy hot đng kinh doanh phát trin lành mnh, đúng hướng, đáp ng nhng yêu cu c th ca các t chc hi viên trong bước đường phát trin; đng thi t chc và hot đng ca Hip hi Ngân hàng cũng tng bước được cng c, hoàn thin và không ngng phát trin, khng đnh được vai trò, v trí ca mình, có nhng đóng góp đáng k cho s phát trin và thành tích chung ca ngành ngân hàng trong 25 năm qua. Th hin trên các mt sau:

Phát huy vai trò làm đu mi, tp hp ý kiến ca các t chc hi viên, tích cc tham gia đóng góp xây dng cơ chế, chính sách, pháp lut liên quan hot đng ngân hàng, phi hp vi các cơ quan qun lý nhà nước đ tháo g, gii quyết nhng khó khăn, vướng mc, to điu kin thun li cho hot đng ca các t chc hi viên; có tiếng nói bo v quyn và li ích chính đáng và hp pháp ca các t chc hi viên.

Thường xuyên thc hin công tác truyn thông ca Hip hi, phn nh hot đng ca Hip hi và các t chc hi viên, góp phn vào công tác truyn thông chung ca ngành, đnh hướng dư lun và góp phn làm cho xã hi hiu rõ hơn v hot đng ngân hàng.

T chc công tác đào to, tp hun, ph biến kiến thc v nhng ch đ được các t chc hi viên quan tâm, yêu cu.

Duy trì và phát trin tt quan h hp tác vi các t chc và đi tác quc tế, đem li nhng li ích thiết thc cho hi viên, thc hin các cam kết quc tế và nâng cao dn v thế ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam đi vi các t chc quc tế liên quan.

Quan tâm công tác hi viên, tăng cường s gn bó, liên kết gia Cơ quan Thường trc vi các t chc hi viên, thc hin khu hiu ca Hip hi là “Liên kết to sc mnh”.

Hin nay, Hip hi Ngân hàng có 65 t chc hi viên. Hu hết các ngân hàng thương mi Vit Nam, trong đó có nhng ngân hàng ln, đu là thành viên ca Hip hi, do đó hi viên ca Hip hi đóng vai trò ch cht trên th trường tin t, tín dng ca Vit Nam (chiếm t trng 92% tng tài sn toàn ngành, vi khong 10,2 triu t đng). Bên cnh đó, Hip hi Ngân hàng còn có 3 t chc trc thuc đang hot đng là Hi th Ngân hàng, Câu lc b Pháp chế Ngân hàng và Câu lc b Công ngh tài chính ngân hàng (Câu lc b Fintech).

Hip hi Ngân hàng đã thúc đy s hp tác gia ngân hàng và các công ty fintech, tham gia xây dng khuôn kh pháp lý cho hot đng fintech và hình thành h sinh thái fintech Vit Nam.

Năm 2018 va qua, Hip hi Ngân hàng đã ban hành B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng, được Ban lãnh đo Ngân hàng Nhà nước ng h, phát đng toàn ngành trin khai thc hin.    

Ghi nhn nhng thành tích, đóng góp ca Hip hi Ngân hàng vào s phát trin chung ca ngành ngân hàng cũng như ca nn kinh tế nói chung, Đng, Chính ph và Ngân hàng Nhà nước đã khen tng nhiu phn thưởng cao quý cho Hip hi Ngân hàng: Huân chương Lao đng hng Nhì, Huân chương Lao đng hng Ba, nhiu Bng khen ca Th tướng Chính ph, Bng khen ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước, Bng khen ca B trưởng Ch nhim VPCP, Bng khen ca B Tư pháp và các vinh danh khác.Trong chương trình k nim 25 năm ngày thành lp (14/5/2019), Hip hi Ngân hàng vinh d đón nhn C Thi đua ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam và Bng khen ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Bước vào giai đon mi, môi trường hot đng ca ngân hàng s có nhiu thay đi, cnh tranh ngày càng gay gt, công ngh ngân hàng tiếp tc phát trin nhanh và mnh m, khuôn kh pháp lý ngày càng cht ch, to ra nhng thun li và cơ hi mi, nhưng khó khăn và thách thc mà các ngân hàng phi đi mt cũng rt ln. Đ thích ng tt hơn vi tình hình và yêu cu mi, các t chc tín dng Vit Nam s phi tiếp tc thc hin vic tái cơ cu theo phương án được duyt, tích cc x lý n xu; chú trng nâng cao năng lc qun tr, năng lc tài chính theo chun mc quc tế; tăng cường đu tư, nâng cp h tng, ng dng công ngh mi nhm nâng cao năng sut, hiu qu hot đng, đáp ng tt hơn nhu cu ca khách hàng; phát trin lành mnh, an toàn và bn vng; nâng cao sc cnh tranh và kh năng hi nhp quc tế; góp phn đc lc vào vic thc hin chiến lược ca ngành và chính sách phát trin kinh tế - xã hi ca Đng và Nhà nước.

Đ đng hành và h tr cho các t chc hi viên, ông Phan Đc Tú-Ch tch Hip hi Ngân hàng Vit Nam cho biết, hot đng ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam cn tiếp tc đi mi mnh m, phát huy thành tích đã đt được, khc phc các mt còn hn chế, to chuyn biến rõ rt, nâng cao cht lượng và hiu qu hot đng theo đúng chc năng, nhim v ca mình, vi nhng trng tâm sau:

Mt là, làm tt hơn na công tác tham gia xây dng cơ chế, chính sách, hoàn thin khuôn kh pháp lý cho hot đng ngân hàng, to môi trường thun li cho hot đng kinh doanh ca các t chc hi viên; tham gia tích cc và hiu qu hơn na trong vic ci cách các th tc hành chính, gim chi phí tuân th cho các t chc hi viên. Đng thi, h tr vic trin khai và thc thi có hiu qu các ch trương, chính sách, đnh hướng, điu hành ca Chính ph và Ngân hàng Nhà nước.

Hai là, thc hin tt chc năng bo v quyn và li ích hp pháp, chính đáng ca các t chc hi viên; nâng cao hơn na cht lượng và hiu qu công tác truyn thông ca Hip hi Ngân hàng, làm cho xã hi hiu hơn và chia s v đc thù hot đng, vai trò, v trí ca h thng ngân hàng trong đi sng kinh tế - xã hi ca đt nước, đáp ng sát đúng, kp thi nhu cu ca các t chc hi viên.

Ba là, phát huy tt hơn na vai trò liên kết, vn đng t chc hi viên ca Hip hi Ngân hàng, kp thi nm bt và đáp ng nhng nhu cu và đòi hi ca hi viên, đng thi to s đng thun và tiếng nói chung, h tr ln nhau, hp tác cùng phát trin, cnh tranh lành mnh, vì li ích chung ca cng đng. Trin khai có hiu qu vic thc hin "B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng" do Hip hi Ngân hàng ban hành. Có kế hoch tiến ti đào to chng ch hành ngh cho cán b ngân hàng.

Bn là, tiếp tc nâng cao cht lượng công tác đào to, tp hun ca Hip hi Ngân hàng, đáp ng tt hơn nhu cu ca các t chc hi viên

Năm là, tiếp tc tăng cường và m rng quan h hp tác quc tế, đem li li ích thiết thc cho t chc hi viên, thc hin tt trách nhim và cam kết vi các đi tác nước ngoài, góp phn nâng cao v thế ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Sáu là, tiếp tc đi mi và nâng cao vai trò ca Cơ quan Thường trc Hip hi; đm bo các ngun lc cn thiết đ Cơ quan Thường trc Hip hi hot đng thc s chuyên nghip, hiu lc, hiu qu, đáp ng tt nht yêu cu ca các t chc hi viên.

Xem 353 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.