In trang này
Hợp tác, cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực phát triển tốt

Hợp tác, cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực phát triển tốt

Ngày 14/5/2019, ti Khách sn Melia (Hà Ni), Hip hi Ngân hàng đã t chc K nim 25 năm thành lp (1994-2019), Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn đã d và có bài phát biu ch đo quan trng.

(Toàn văn)

Kính thưa quý đi biu cùng toàn th Ban lãnh đo và cán b nhân viên các T chc hi viên và Cơ quan Thường trc Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Hôm nay, tôi rt vui mng đến d L k nim 25 năm ngày thành lp Hip hi Ngân hàng Vit Nam. Trước tiên, thay mt Ban lãnh đo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tôi xin gửi đến các quý v đi biu, đi din lãnh đo T chc hi viên cùng toàn th các lãnh đo, cán b, nhân viên các thi kỳ ca Cơ quan thường trc Hip hi Ngân hàng li chúc mng tt đp nht.

Kính thưa các quý v đi biu!

Tri qua chng đường 25 năm xây dng và phát trin vượt qua nhiu khó khăn, th thách, vi s quyết tâm và n lc không ngng, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã khng đnh được vai trò, v thế ca mt t chc hi ngh nghip, đi din tiếng nói cho cng đng ngân hàng, t chc tín dng Vit Nam, là cu ni đáng tin cy gia các t chc hi viên vi cơ quan qun lý Nhà nước, h tr các hi viên đ cùng hp tác, phát trin an toàn và hiu qu. NHNN ghi nhn và đánh giá cao vai trò ca HHNH trong thi gian qua, đóng góp tích cc cho s phát trin ca h thng ngân hàng Vit Nam.

Nhng năm qua, Hip hi đã thc hin tt các chc năng nhim v ca mình khi đóng vai trò kết ni các hi viên, tp hp ý kiến ca các t chc hi viên, đóng góp tích cc trong quá trình xây dng các văn bn qui phm pháp lut, cơ chế chính sách liên quan đến hot đng ngân hàng qua đó thc hin có hiu qu vic phn bin, góp ý chính sách, h tr tích cc cho NHNN trong xây dng và hoàn thin khung kh pháp lý cho hot đng ngân hàng.

Hip hi cũng đã ch đng phi hp vi Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan qun lý nhà nước đ tháo g, gii quyết nhng khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình hot đng kinh doanh ca các t chc hi viên, to điu kin thun li cho hot đng kinh doanh ca các t chc hi viên, làm tt vic bo v quyn và li ích hp pháp cho các t chc hi viên, h tr các t chc hi viên x lý kp thi nhng vướng mc khó khăn.

Đng thi, Hip hi cũng đã trin khai tích cc và hiu qu công tác hp tác quc tế. Là thành viên chính thc ca các t chc hip hi quc tế và khu vc ASEAN, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã thc hin tt các nghĩa v và cam kết, tham gia tích cc vào các hot đng chung; thường xuyên phi hp vi các t chc quc tế t chc nhiu hi ngh, hi tho có ni dung mi, cp thiết cho hot đng ngân hàng, thu hút được s quan tâm ca các cá nhân, t chc trong nước và t các quc gia trong ASEAN.

Thi gian qua, nht là t nhim kỳ VI, HHNH liên tc có s đi mi năng đng trong hot đng, t đó có điu kin thu hút, tăng cường s gn bó liên kết gia các hi viên đ hip hi hot đng tt hơn. Nm bt nhanh xu hướng đi mi công ngh tài chính đ thông tin và h tr tích cc các hi viên đi mi hot đng theo thông l quc tế. Đy mnh hot đng ca các đơn v trc thuc như Hi th Ngân hàng, CLB Pháp chế Ngân hàng, CLB Công ngh tài chính ngân hàng (CLB Fintech).

Bên cnh đó, HHNH cũng rt tích cc tuyên truyn, ph biến và đng viên các TCTD thc hin tt, hiu qu, chp hành nghiêm túc các quy đnh ca NHNN, góp phn h tr NHNN trong công tác điu hành CSTT đt được các mc tiêu đ ra. Mi đây, HHNH cũng đã phi hp tt vi Ngân hàng Nhà nước trong n lc gi vng k lut, k cương, tăng cường phòng, chng, ngăn nga vi phm pháp lut trong lĩnh vc tin t và ngân hàng, đm bo an ninh, an toàn hot đng ngân hàng thông qua vic ban hành B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng – Thng đc đã phát đng thi đua và đang được trin khai đến tng cán b, nhân viên trong toàn ngành.

Kính thưa quý v đi biu,

Trong bi cnh kinh tế thế gii và trong nước tiếp tc có nhng thun li nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhng vn đ mà ngành Ngân hàng nói chung và T chc hi viên Hip hi Ngân hàng nói riêng phải đối mặt và xử lý vẫn còn rất lớn, đc bit là công tác tái cơ cu, x lý và ngăn nga n xu, bo đm an ninh, an toàn hot đng. Đng thi, ngành ngân hàng s tp trung trin khai thc hin Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng Vit Nam đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030đã được ban hành theo Quyết đnh s 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 ca Th tướng Chính ph.

Vì vy, Ngân hàng Nhà nước đ ngh Hip hi Ngân hàng Vit Nam phát huy nhng kết qu đã đt được trong 25 năm qua, tiếp tc vn đng các t chc hi viên hp tác vi nhau trên nn tng cnh tranh lành mnh đ to ra đng lc phát trin tt cho ngành ngân hàng...Trong đó cn chú trng mt s nhim v ch yếu sau:

- Tp trung phát huy vai trò đu mi liên kết tp hp và vn đng các t chc hi viên, tiên phong trong vic thc hin nghiêm túc các ch trương, chính sách ca Đng, Chính ph và các gii pháp điu hành chính sách tin t ca Ngân hàng Nhà nước, tp trung trin khai có hiu qu Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng Vit Nam đến năm 2025, đnh hướng đu năm 2030 và Đ án tái cơ cu h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016 – 2020.

- Làm tt hơn na công tác tham gia xây dng cơ chế chính sách đ h tr NHNN tiếp tc hoàn thin khuôn kh pháp lý trong hot đng ngân hàng.

- Tiếp tc trin khai nhng gii pháp h tr các t chc hi viên tăng cường năng lc đ nâng cao hiu qu công tác qun tr ri ro, qun tr kinh doanh trong hot đng kinh doanh, hot đng lành mnh, an toàn và bn vng.

- H tr tích cc các t chc hi viên thích nghi, ng dng mnh m thành tu ca cuc cách mng công nghip ln th 4 vào hot đng ngân hàng.

- Không ngng m rng quan h hp tác quc tế.

- Phi hp vi các đơn v ca Ngân hàng Nhà nước, Công đoàn Ngân hàng Vit Nam, vn đng các t chc hi viên, t chc tín dng thc hin tt B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng mà Hip hi đã ban hành.

Kính thưa các quý v đi biu

Ban Lãnh đo NHNN tin tưởng rng, vi nhng kết qu và kinh nghim đúc kết được trong 25 năm qua, vi s đoàn kết, năng đng, sáng to Hip hi Ngân hàng s tiếp tc phát trin vng mnh trong thi gian ti.

Cui cùng, tôi xin kính chúc các đng chí lãnh đo Đng, Nhà nước, các quý v đi biu cùng toàn th cán b, nhân viên Hip hi Ngân hàng qua các thi kỳ mnh khe, hnh phúc và thành công.

Xem 340 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng