Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Hành trình 25 năm liên kết tạo sức mạnh

Hiep hoi Ngan hang Viet Nam Hanh trinh 25 nam lien ket tao suc manh“Tri qua 25 năm xây dng và phát trin, vượt qua nhiu khó khăn, th thách, vi s quyết tâm và n lc không ngng, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã khng đnh được vai trò, v thế ca mt t chc hi ngh nghip, là cu ni đáng tin cy gia các t chc hi viên vi cơ quan qun lý nhà nước, h tr các hi viên đ cùng hp tác, phát trin an toàn và hiu qu”.

Đánh giá trên ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam Lê Minh Hưng trong thư chúc mng gi Hip hi Ngân hàng Vit Nam nhân k nim 25 năm thành lp.

Trên chng đường mt phn tư thế k hot đng ca mình, Hip hi Ngân hàng (HHNH) Vit Nam dù thi đim nào cũng đu đã n lc làm tt vai trò cu ni gia hi viên vi các cơ quan nhà nước, bo v quyn, li ích hp pháp ca hi viên, đng thi thúc đy hi viên hp tác, h tr cùng nhau chia s khó khăn, vướng mc trong vic thc thi chính sách đ có hướng đi đúng, to s đng thun trong quá trình thc hin, cùng cnh tranh lành mnh trên sân chơi chung.

Chính điu này đã làm cho s liên kết trong Hip hi Ngân hàng Vit Nam ngày càng khăng khít, to sc mnh đoàn kết, giúp h thng ngân hàng vượt qua vô vàn khó khăn, thách thc, hot đng an toàn, hiu qu, đóng góp tích cc vào phát trin kinh tế - xã hi đt nước. Nói như ông Phan Đc Tú - Ch tch Hi đng Hip hi Ngân hàng nhim kỳ VI: “Ngay t khi thành lp cho đến nay, công tác trng tâm ca HHNH Vit Nam v cơ bn tp trung vào tham vn chính sách, cu ni t chc hi viên vi các cơ quan qun lý, bo v quyn li hp pháp ca hi viên, đào to, truyn thông… Theo thi gian, cùng s phát trin ca đt nước nói chung, ngành ngân hàng nói riêng, các công tác đó ngày càng được nâng tm, đi vào chiu sâu, thiết thc hơn”.

Ông Nguyn Kim Anh – Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Ngân hàng Nhà nước ghi nhn và đánh giá cao vai trò ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam trong vic đóng góp tích cc xây dng các văn bn pháp lut, cơ chế chính sách liên quan đến hot đng ngân hàng; tích cc tuyên truyn, vn đng các t chc hi viên chp hành nghiêm các quy đnh ca pháp lut, gii pháp ch đo, điu hành ca Ngân hàng Nhà nước; t đó đm bo an toàn hot đng ca h thng ngân hàng.

C th như “vic ban hành Ngh quyết 42 ca Quc hi v thí đim x lý n xu thi gian qua có s tham gia đóng góp rt tích cc ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam nói chung và Câu lc b Pháp chế Ngân hàng nói riêng”, ông Nguyn Thành Long - Ch tch Câu lc b Pháp chế Ngân hàng - dn chng. “Chúng tôi rt ch đng trong vic ly ý kiến ca tt c thành viên thuc Hip hi thông qua các cuc Ta đàm hi tho đ tp hp ý kiến. Trên cơ s đó, gi các văn bn ý kiến ca mình đi din cho các t chc tín dng ti NHNN, Chính ph, y ban Thường v Quc hi… và các ý kiến đó góp phn giúp Ngh quyết sát vi thc tin hơn, phù hp hơn, gii quyết được nhiu khó khăn, vướng mc, giúp các TCTD thun li hơn trong x lý các khon n xu”.

Do Hip hi Ngân hàng Vit Nam ngày càng khng đnh được vai trò, v trí ca mình cho nên ngày càng có thêm nhiu đơn v, t chc mong mun được tr thành hi viên ca Hip hi, không ch các ngân hàng thương mi, công ty tài chính mà còn c nhng loi hình t chc liên quan khác. T s hi viên ban đu là 35, đến nay, tng s hi viên ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã lên ti 65, bao gm các ngân hàng thương mi Vit Nam, các công ty tài chính trong nước, ngoài ra còn có mt s ngân hàng, công ty tài chính 100% vn nước ngoài hot đng ti Vit Nam cũng gia nhp Hip hi. Gn đây, Hip hi Ngân hàng Vit Nam kết np thêm hi viên là các công ty công ngh tài chính ngân hàng (công ty Fintech).

Hi viên ca Hip hi luôn đóng vai trò ch cht trên th trường tin t, tín dng ca Vit Nam, đến nay tng tài sn ca các t chc hi viên đã lên đến trên 10,2 triu t đng, chiếm t trng 92% so toàn ngành; tng dư n trên 6,2 triu t đng, chiếm t trng khong 89% so toàn ngành (s liu đến cui năm 2018).

V đnh hướng hot đng ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam trong chng đường tiếp theo, Ch tch Hip hi Phan Đc Tú nhn mnh: Môi trường hot đng ca ngân hàng s có nhiu thay đi, cnh tranh ngày càng gay gt, công ngh ngân hàng tiếp tc phát trin nhanh và mnh m, khuôn kh pháp lý ngày càng cht ch, to ra nhng thun li và cơ hi mi, nhưng khó khăn và thách thc mà các ngân hàng phi đi mt cũng rt ln. Đ đng hành và h tr cho các t chc hi viên, hot đng ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam cn tiếp tc đi mi mnh m, phát huy thành tích đã đt được, khc phc các mt còn hn chế, nâng cao hơn na cht lượng và hiu qu hot đng theo đúng chc năng, nhim v ca mình.

Theo Nhân dân đin t

Xem 588 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng