Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 25 năm (1994 - 2019) xây dựng và phát triển

Nhân dp k nim 25 năm thành lp Hip hi Ngân hàng Vit Nam (1994 - 2019), xin gii thiu mt s bài viết, phát biu ca các chuyên gia ngân hàng v ý nghĩa hình thành, vai trò, s mnh ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam đi vi nn kinh tế.

Hiep hoi Ngan hang Viet Nam 25 nam 2Ông Cao Sĩ Kiêm - nguyên Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam “Thành lp Hip hi Ngân hàng Vit Nam - s đi mi tư duy v hot đng ngân hàng trong kinh tế th trường”.

Ông Cao Sĩ Kiêm lãnh đo NHNN Vit Nam trong giai đon (1989-1997) khi ngành Ngân hàng song hành cùng nn kinh tế chuyn đi hot đng theo cơ chế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa, đi mi và hi nhp. Thi kỳ mà rt nhiu cơ chế, chính sách qun lý, điu hành còn theo kiu “dò đá tìm đường” (theo cách nói ca ông Cao Sĩ Kiêm). Thành công nhiu, cũng có nhng tr giá, sai lm… nhưng không có mt thi kỳ như vy thì không có ngày hôm nay.

Tư tưởng đi mi đã bt đu t Đi hi VI (tháng 12/1986) đến Đi hi VII (tháng 6/1991) ca Đng, đã nêu rõ cơ chế vn hành nn kinh tế là cơ chế th trường có s qun lý ca Nhà nước bng pháp lut, kế hoch, chính sách và các công c khác. Có th xem đây là mt bước tiến ln trong nhn thc, trong tư duy v th trường, cơ chế th trường ca Đng ta. Ngày đó, Đng và Nhà nước trc tiếp ch đo hot đng ngân hàng rt cht ch, thường xuyên. Cho đến bây gi, ông Cao Sĩ Kiêm còn nh như in li nói ca Ch tch Hi đng B trưởng Đ Mười lúc đó: “Phi biến ngân hàng t ca quc doanh, tp th thành ngân hàng ca toàn dân”.

Ông Kiêm nói, là lãnh đo ngành, ông đã suy nghĩ làm thế nào đ biến ngân hàng thành ngân hàng toàn dân, nhiu người dân, trong đó có chính đi ngũ cán b, công nhân viên ca ngân hàng  hiu, đng tình và tham gia tích cc vào hot đng ngân hàng. Đây là mt trong nhng tư tưởng ch đo thúc đy NHNN Vit Nam thành lp các t chc tín dng phi ngân hàng, đc bit là qu tín dng nhân dân, t chc công đoàn ngành Ngân hàng, V Tng kim soát ni b NHNN Vit Nam và Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH Vit Nam).

Ông Cao Sĩ Kiêm nói: “Khi bt đu đi mi, hi nhp, Vit Nam chưa có nhiu hiu biết, kinh nghim, k năng, mô hình qun lý v cơ chế th trường và hi nhp. Vì vy, chúng tôi xác đnh song song vi đi mi nghip v phi đi mi v tư tưởng, nhn thc v hot đng ngân hàng trong kinh tế th trường. Đ làm được như vy phi làm công tác vn đng qun chúng. Phi xây dng các t chc có tính qun chúng đ tp hp mi người. Đây cũng là yêu cu phi thành lp Hip hi Ngân hàng Vit Nam - t chc ngh nghip ca ngành nhm các mc đích: (i) Tuyên truyn chính sách pháp lut; (ii) Bo v quyn li hp pháp ca các t chc ngân hàng, k c quyn li v đi sng ca cán b công nhân viên ngân hàng trong kinh tế th trường; (iii) Đoàn kết các t chc tín dng, cùng nhau hot đng theo Điu l được mi t chc thành viên đng tình; (iv) Giúp các t chc tín dng đào to, giáo dc nghip v cho cán b.

Ông Cao Sĩ Kiêm nh li nhng ngày vt v đ xin ch trương và làm th tc thành lp Hip hi. HHNH Vit Nam là hip hi ngh nghip đu tiên xin thành lp Vit Nam trong bi cnh chưa có các văn bn quy phm pháp lut quy đnh c th v vn đ này. Vì vy, mi công vic có liên quan đến thành lp HHNH Vit Nam đu va tìm tòi, hc hi, va thuyết phc cp trên (Tng bí thư, Hi đng B trưởng, Th tướng Chính ph…). Lúc đó, vic thành lp Hip hi phi trình Th tướng Chính ph (có lúc trình Ch tch nước) duyt ch trương, điu l, thm chí Th tướng Chính ph cũng quyết đnh b trí c nhân s ca Hip hi. Bi thế, thi gian làm th tc thành lp HHNH Vit Nam khá lâu, b nhim cũng cân nhc k càng. Bù li, do có s chun b k càng và xem xét nhân s cht ch nên ngay t khi mi ra đi, HHNH Vit Nam đã phát huy tác dng được ngay. Mt thun li na theo ông Cao Sĩ Kiêm là các ngân hàng thương mi ngay t đu đã hưởng ng, tham gia tích cc Hip hi.

“Lúc đu hot đng ca Hip hi cũng đơn gin thôi, nhưng càng ngày càng đi vào thc cht, phát trin, Hip hi đã phát huy được vai trò ca mình, ngày càng quan trng hơn trong vic bo v quyn li hi viên, h tr tt NHNN trong các hot đng tham vn chính sách, cu ni gia t chc tín dng và cơ quan qun lý Nhà nước…”, nguyên Thng đc Cao Sĩ Kiêm nhn xét.

Hiep hoi Ngan hang Viet Nam 25 nam 3Lut sư Trương Thanh Đc - Ch tch HĐQT Công ty Lut Basico: Hip hi Ngân hàng Vit Nam tr th đc lc cho vic trin khai thc hin các ch trương, chính sách ca Chính ph và Ngân hàng Nhà nước

Câu lc b Pháp chế Ngân hàng thuc Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH Vit Nam) được thành lp năm 2012 trong bi cnh yêu cu cơ cu li các TCTD và x lý n xu đang din ra mnh m. Khi đó, nhiu văn bn v pháp lut liên quan đến hot đng ngân hàng như x lý tài sn bo đm, thu hi n, giao dch bo đm... đang được sa đi, b sung. Chính vì vy, vic đóng góp ý kiến ca Câu lc b Pháp chế Ngân hàng vào các d tho văn bn quy phm pháp lut liên quan đến hot đng ngân hàng là rt quan trng.

Thông qua Câu lc b Pháp chế Ngân hàng, HHNH Vit Nam đã tp hp được các lut sư, t chc hi viên tham gia nghiên cu, tng hp nhng bt cp, vướng mc và xung đt pháp lý gia các văn bn đ phn ánh, kiến ngh các cơ quan nhà nước, đc bit là Ngân hàng Nhà nước, B Tư pháp... xem xét gii quyết.

Có th nói, HHNH Vit Nam làm tt chc năng cu ni gia hi viên vi các cơ quan qun lý nhà nước, bo v quyn và li ích hp pháp ca các t chc hi viên.

Bên cnh đó, HHNH Vit Nam cũng to dng được môi trường cho các t chc hi viên chia s kinh nghim, hiu biết ln nhau thông qua các t chc sinh hot chuyên môn theo tng lĩnh vc nghip v. Vic thành lp Câu lc b Pháp chế Ngân hàng là mt ví d đin hình.

Qua 25 năm phát trin, vai trò ca HHNH Vit Nam ngày càng được khng đnh: va là cu ni, liên kết, hp tác h tr các hi viên trong hot đng đ cùng phát trin; va là tr th đc lc cho vic trin khai thc hin các ch trương, chính sách ca Chính ph và NHNN.

Đ đng hành và h tr cho các t chc hi viên, hot đng ca HHNH Vit Nam cn làm tt hơn na công tác liên kết, hp tác, h tr các hi viên trong hot đng kinh doanh.

Trong công tác phn bin chính sách, cn kp thi tng hp nhng vướng mc, bt cp, xung đt pháp lý gia các văn bn quy phm pháp lut ngành Ngân hàng vi các văn bn quy phm pháp lut khác liên quan, kiến ngh các cơ quan qun lý nhà nước xem xét, tháo g.

Hiep hoi Ngan hang Viet Nam 25 nam 4Ông Trn Trí Mnh - Ch tch HĐQT Công ty công ty CP gii pháp thanh toán vit nam (VNPay)“Chúng tôi đánh giá cao vai trò và hot đng ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam”

Chúng tôi đánh giá rt cao vai trò và hot đng ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH Vit Nam) trong vic khuyến khích, thúc đy các thành viên trong Hip hi nghiên cu và đi mi công ngh tài chính, đng thi ng dng nn tng công ngh hin đi đó vào phát trin các sn phm/dch v ngân hàng.

Vic đu tư vào các gii pháp công ngh s giúp ci thin quy trình nghip v như: gim thiu hoc loi b sai sót do yếu t con người, hn chế tht thoát d liu. Mt khác, mt nn tng công ngh tt s giúp tăng cường hiu qu ca toàn b h thng. Nh đó, các t chc hi viên s gia tăng được sc cnh tranh, ti ưu hóa tri nghim người dùng, đem đến khách hàng s tin li và các giá tr thiết thc nht. Bên cnh đó, chúng tôi cũng đánh giá cao s khuyến khích hp tác ca hip hi trong mi quan h cnh tranh lành mnh gia ngân hàng và công ty Fintech.

VNPAY là công ty trung gian thanh toán và là mt trong s 10 công ty Fintech là hi viên mi được gia nhp vào ngôi nhà HHNH t nhim kỳ VI này. Chúng tôi cho rng ch trương khuyến khích, h tr hp tác gia ngân hàng và công ty Fintech ca Hip hi là phù hp vi xu thế phát trin chung, nhm tp hp sc mnh đ hot đng ngân hàng được hin đi hóa nhanh hơn, nht là trong bi cnh ca cuc cách mng công nghip 4.0 đang din ra mnh m trên thế gii và Vit Nam.

Thi gian ti chúng tôi rt mong HHNH Vit Nam tiếp tc đưa ra nhng góp ý, đ xut vi các cơ quan liên quan đ sm ban hành khuôn kh pháp lý th nghim cho các hot đng Fintech Vit Nam. Mt khuôn kh pháp lý phù hp va có ý nghĩa to điu kin thun li cho hot đng ca các công ty Fintech, va đm bo các hot đng này theo đúng quy đnh ca pháp lut, to môi trường cnh tranh bình đng.

TS. Cn Văn Lc - Chuyên gia Kinh tế trưởng, Giám đc Vin Đào to và Nghiên cu BIDV“Hot đng ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam ngày càng chuyên nghip hơn”Hiep hoi Ngan hang Viet Nam 25 nam 5

Nh HHNH Vit Nam có tiếng nói kp thi nên nhng v vic đó đã được các cơ quan chc năng cân nhc và x lý phù hp hơn; góp phn giúp hot đng ca h thng ngân hàng nói chung và các hi viên nói riêng n đnh, không có s xáo trn, không gây bt li không chính đáng.

Nhân dp này, tôi xin dùng con s "8" đ chia s v Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH Vit Nam), gm 6 vic đã làm tt và 2 vic cn quan tâm làm tt hơn na.

V 6 vic đã làm tt, ngày càng hướng ti tính chuyên nghip ca Hip hi có th nói đến:

Th nht, HHNH Vit Nam chú trng tăng s lượng hi viên cũng như cht lượng h tr hi viên. Các hot đng h tr hi viên ngày càng đi vào thc cht và hiu qu hơn. HHNH Vit Nam đã nhiu ln lên tiếng đ bo v quyn và li ích hp pháp ca hi viên, đc bit là nhng v vic liên quan đến Tòa án yêu cu v thu hi các khon tr n cho các TCTD… Nh HHNH Vit Nam có tiếng nói kp thi nên nhng v vic đó đã được các cơ quan chc năng cân nhc và x lý phù hp hơn; góp phn giúp hot đng ca h thng ngân hàng nói chung và các hi viên nói riêng n đnh, không có s xáo trn, không gây bt li không chính đáng.

Th hai, HHNH Vit Nam đã tích cc t chc nhiu hi ngh, hi tho, din đàn giúp các t chc hi viên cp nht, tiếp cn thông tin, kiến thc, chia s kinh nghim nhng vn đ thi s, vn đ nóng, nhng  xu thế mi đi vi hot đng ngân hàng và phi ngân hàng.

Th ba, HHNH Vit Nam đã chú trng góp phn phát trin ngun nhân lc cho các hi viên thông qua vic t chc các chương trình đào to, tp hun nghip v. Đc bit, Hip hi cũng đã n lc xây dng và ban hành “B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng”. Tôi được biết, các NHTM đang tích cc truyn thông v ni dung này.

Th tư, HHNH Vit Nam cũng chú trng đy mnh ng dng công ngh thông tin, nh đó vic truyn ti thông tin đến hi viên được nhanh hơn, cp nht hơn và chi phí thp hơn.

Th năm, HHNH Vit Nam cũng đã chú trng hơn trong công tác truyn thông, qua đó giúp đc gi, người dân, doanh nghip, các cơ quan qun lý nhà nước hiu rõ hơn, đúng hơn bn cht hot đng ca các TCTD. Đó cũng là cách góp phn nâng cao hiu qu qung bá hot đng, sn phm - dch v ca các hi viên.

Cui cùng, Hip hi đã tích cc đy mnh hp tác quc tế trong vic chia s kiến thc, kết ni, hc hi kinh nghim t các hip hi ngân hàng, các t chc quc tế; t đó góp phn nâng cao năng lc ca Hip hi cũng như các hi viên.

Thi gian ti, có 2 vic mà tôi mong mun HHNH Vit Nam quan tâm làm tt hơn na, đó là:

(i) Đy mnh hơn hot đng truyn thông, phn bin chính sách, nht là các vn đ thi s, vn đ nóng ca ngành, ca các hi viên;  (ii) Chú trng phát trin hơn na năng lc ca Cơ quan Thường trc Hip hi, đc bit là v con người  và công ngh; qua đó giúp nâng tm v thế, vai trò ca Hip hi hơn na trong bi cnh mi.

Xin chúc HHNH Vit Nam tiếp tc gt hái thành công!

Theo Tp chí Th trường tài chính tin t

Xem 814 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng