Chủ nhật, 25 Tháng 10 2020
TIN MỚI
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực hiện tốt sứ mệnh được giao

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực hiện tốt sứ mệnh được giao

Ông Phan Đc Tú - Ch tch Hip hi Ngân hàng Vit Nam tr li phng vn Tp chí Th trường tài chính tin t - ”Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH Vit Nam) s hoàn thành xut sc nhng nhim v đã đ ra, thc hin tt s mnh được giao, viết tiếp nhng trang s v vang trên chng đường sp ti”.

Chng đường 25 năm lch s hình thành và phát trin ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam

Ông Phan Đc Tú: Nhìn li chng đường mt phn tư thế k đã qua, có th thy HHNH Vit Nam đã luôn tích cc hot đng theo đúng tôn ch, mc đích, đng hành cùng s phát trin ca các t chc hi viên, bám sát đường li, chính sách ca Đng và Nhà nước, điu hành ca Chính ph và Ngân hàng Nhà nước, c gng phn đu thc hin tt nhng nhim v Hip hi và Hi đng Hip hi đ ra, góp phn h tr các t chc hi viên tháo g nhng khó khăn, vướng mc, to thun li, thúc đy hot đng kinh doanh phát trin lành mnh, đúng hướng, đáp ng nhng yêu cu c th ca các t chc hi viên trong bước đường phát trin; đng thi t chc và hot đng ca HHNH Vit Nam cũng tng bước được cng c, hoàn thin và không ngng phát trin.

Kết qu mà HHNH Vit Nam đã đt được đến nay là  n lc không mt mi ca các thế h cán b làm công tác chuyên trách ca Hip hi ti Cơ quan Thường trc, s h tr, tham gia nhit tình ca các t chc hi viên, s ch đo sát sao ca Hi đng Hip hi qua các thi kỳ, cũng như s phi hp cht ch ca các b, ngành, đi tác và các t chc có liên quan. Đc bit là s quan tâm, ng h, to điu kin ca Ngân hàng Nhà nước, B Ni v. Nh đó, HHNH Vit Nam đã khng đnh được vai trò, v trí ca mình, có nhng đóng góp đáng k cho s phát trin và thành tích chung ca ngành Ngân hàng trong 25 năm qua.

Hip hi Ngân hàng Vit Nam th hin mnh m, hiu qu vai trò ca ca mình trên các mt hot đng

Ông Phan Đc Tú: T khi thành lp cho đến nay, công tác trng tâm ca HHNH Vit Nam v cơ bn tp trung vào tham vn chính sách, cu ni t chc hi viên vi các cơ quan qun lý, bo v quyn li hp pháp ca hi viên, đào to, truyn thông… Theo thi gian, cùng s phát trin ca đt nước nói chung, ngành ngân hàng nói riêng, các công tác đó ngày càng được nâng tm, m rng, sâu sc, thiết thc hơn, th hin đc bit trên các mt sau:

Th nht: Phát huy vai trò làm đu mi, tp hp ý kiến ca các t chc hi viên, tích cc tham gia đóng góp xây dng cơ chế, chính sách, pháp lut liên quan hot đng ngân hàng, phi hp vi các cơ quan qun lý nhà nước đ tháo g, gii quyết nhng khó khăn, vướng mc, to điu kin thun li cho hot đng ca các t chc hi viên; có tiếng nói bo v quyn và li ích chính đáng và hp pháp ca các t chc hi viên.

Trên cơ s trao đi, tng hp ý kiến ca các t chc hi viên, tham kho ý kiến chuyên gia trong và ngoài ngành, Hip hi đã tích cc tham gia, đóng góp ý kiến vào các d tho văn bn quy phm pháp lut t các văn bn Lut, nht là trong các thi kỳ xây dng hoc chnh sa Lut v ngân hàng (Lut Ngân hàng Nhà nước và Lut Các t chc tín dng năm 1997, năm 2004, năm 2010), mt s Ngh quyết ca Quc hi điu chnh hot đng ngân hàng mà gn đây nht là Ngh quyết s 42/2017/QH14 v Thí đim x lý n xu ca các t chc tín dng; các Ngh đnh ca Chính ph, cho đến các thông tư, văn bn hướng dn ca Ngân hàng Nhà nước và các b, ngành, cơ quan liên quan; các bn d tho chiến lược phát trin ngành hoc tng lĩnh vc chuyên sâu bng nhiu hình thc phù hp như: gi văn bn, t chc hi tho, ta đàm, trao đi trc tiếp vi cơ quan son tho văn bn hoc thm đnh văn bn... Các ý kiến góp ý ca Hip hi nhìn chung được đánh giá tt, nhiu ý kiến được tiếp thu, giúp các quy đnh pháp lut sát vi thc tế, đáp ng đúng hơn nhu cu ca th trường và các doanh nghip, góp phn hn chế bt nhng khó khăn, vướng mc trong quá trình thc thi. Vai trò tham gia xây dng và hoàn thin cơ chế, chính sách và pháp lut cho hot đng ngân hàng ngày càng được quan tâm chú ý, s lượng văn bn gi đến ly ý kiến ca HHNH Vit Nam ngày càng gia tăng, mi năm HHNH Vit Nam tham gia, góp ý hàng trăm văn bn quy phm pháp lut.

T khi Chính ph và Th tướng Chính ph thành lp Hi đng tư vn v ci cách th tc hành chính, HHNH Vit Nam luôn được tin tưởng la chn làm thành viên tham gia, đã thc hin có trách nhim nhng công vic được giao, góp phn tích cc trong vic ct gim, đơn gin hóa các th tc hành chính ca các cơ quan qun lý nhà nước, to thun li cho hot đng sn xut, kinh doanh và tiết gim chi phí tuân th ca doanh nghip.

Bên cnh đó, HHNH Vit Nam còn kp thi nm bt, tng hp và chuyn ti nhng kiến ngh ca các t chc hi viên đến các cơ quan hu quan đ tháo g, gii quyết nhng vướng mc c th phát sinh trong quá trình hot đng ca các t chc hi viên như các vn đ liên quan đến quy đnh v thuế, phí, lãi sut, tín dng, trích lp d phòng ri ro, t l bo đm an toàn vn, x lý tài sn bo đm, phát mi, bán đu giá tài sn… HHNH Vit Nam cũng có tiếng nói bo v quyn, li ích chính đáng và hp pháp ca hi viên khi cn thiết, đi din chung cho cng đng các t chc hi viên, vì s vn hành trôi chy ca quá trình kinh doanh và góp phn bo đm s n đnh, an toàn ca th trường và ca h thng các t chc tín dng.

Th hai: Thường xuyên thc hin công tác truyn thông ca Hip hi, phn nh hot đng ca Hip hi và các t chc hi viên, góp phn vào công tác truyn thông chung ca ngành, đnh hướng dư lun và góp phn làm cho xã hi hiu rõ hơn v hot đng ngân hàng.

Thông qua phương tin truyn thông ca mình là Tp chí Th trường tài chính tin t và Trang tin đin t, HHNH Vit Nam phi hp cht ch vi các cơ quan truyn thông trong và ngoài ngành thường xuyên đăng tin, bài có tính cht chuyên sâu ca ngành, tuyên truyn v ch trương, chính sách ca Chính ph và Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vc tin t, tín dng và hot đng ngân hàng, phn ánh kp thi các hot đng ca Hip hi, ca các t chc hi viên; bám sát din biến th trường, tham gia thông tin, đnh hướng dư lun xã hi theo đúng tôn ch, mc đích, chc năng, nhim v. Hip hi cũng chăm lo tng bước nâng cao cht lượng ca tp chí giy, xây dng tp chí đin t, nâng cp k thut Trang tin đin t ca Hip hi, c gng đáp ng ngày càng tt hơn yêu cu truyn thông trong bi cnh hin nay, phc v tt hơn nhu cu đc gi.

Th ba: T chc công tác đào to, tp hun, ph biến kiến thc v nhng ch đ được các t chc hi viên quan tâm, yêu cu.

HHNH Vit Nam đã n lc t chc được nhiu chương trình đào to thiết thc, b ích thông qua hp tác vi nhiu cơ quan, t chc, tranh th các đi tác đ mi các chuyên gia gii, có uy tín trong nước và nước ngoài thuc các lĩnh vc chuyên môn liên quan, tham gia ging dy cho cán b ca các t chc hi viên v các ch đ mà hi viên quan tâm. Đến nay, HHNH Vit Nam đã t chc được hàng trăm khóa đào to, tp hun cho hàng nghìn lượt cán b tham gia, đáp ng ngày càng sát vi nhu cu bi dưỡng, cp nht và nâng cao k năng, kiến thc nghip v ngân hàng ca các t chc hi viên.  

Th tư: Duy trì và phát trin tt quan h hp tác vi các t chc và đi tác quc tế, đem li nhng li ích thiết thc cho hi viên, thc hin các cam kết quc tế và nâng cao dn v thế ca HHNH Vit Nam đi vi các t chc quc tế liên quan.

HHNH Vit Nam đã tham gia làm thành viên ca Hip hi Ngân hàng ASEAN t tháng 9 năm 1995 và c người tham gia vào các y ban chuyên môn ca Hip hi này. Trong khuôn kh điu l quy đnh và thc hin trách nhim ca mình, HHNH Vit Nam đã 3 ln đăng cai t chc thành công hi ngh thường niên ca Hip hi Ngân hàng ASEAN ti Vit Nam (vào các năm 2000, 2007 và gn đây nht là năm 2017 t chc ti Đà Nng), được đánh giá cao. Hàng năm, HHNH Vit Nam đu c đoàn tham d hi ngh thường niên luân phiên t chc ti các nước ASEAN và to điu kin cho các t chc hi viên tham d nhiu hi tho, nghiên cu kho sát nước ngoài do Hip hi Ngân hàng ASEAN t chc. HHNH Vit Nam cũng đã ln lượt thiết lp quan h đi tác vi trên 30 hip hi ngân hàng các nước trên thế gii và các t chc quc tế khác, t chc được nhiu hi ngh, hi tho, ta đàm quc tế v các ch đ thi s liên quan hot đng ngân hàng, công ngh ngân hàng, to điu kin cho các t chc hi viên giao lưu, kết ni vi các đi tác và bn hàng quc tế...

Th năm: Quan tâm đy mnh công tác hi viên, tăng cường s gn bó, liên kết gia Cơ quan Thường trc vi các t chc hi viên, thc hin khu hiu ca Hip hi là “Liên kết to sc mnh”.

HHNH Vit Nam đã thường xuyên quan tâm đến công tác phát trin hi viên và chăm sóc hi viên. T lúc ban đu có 35 t chc hi viên, đến nay s lượng hi viên ca HHNH Vit Nam đã lên ti 65 t chc. Hu hết các ngân hàng thương mi Vit Nam, trong đó có nhng ngân hàng ln, đu là thành viên ca Hip hi, do đó hi viên ca Hip hi đóng vai trò ch cht trên th trường tin t, tín dng ca Vit Nam (chiếm th phn rt cao trên toàn th trường: tng tài sn trên 10,2 triu t đng, chiếm t trng 92% so toàn ngành; vn điu l trên 492,6 nghìn t đng, chiếm t l khong 80% so toàn ngành - s liu đến cui năm 2018). Bên cnh đó, HHNH Vit Nam còn có 3 t chc trc thuc đang hot đng là Hi th Ngân hàng, Câu lc b Pháp chế Ngân hàng và Câu lc b Công ngh tài chính ngân hàng (Câu lc b Fintech).

Hi th Ngân hàng được thành lp t năm 1996, ban đu có 4 thành viên, đến nay đã kết np được 42 thành viên. Tri qua 23 năm hot đng, hi th đã thc s tr thành đu mi liên kết các ngân hàng thành viên, làm cu ni gia các thành viên vi cơ quan qun lý, các t chc th quc tế, thúc đy th trường th Vit Nam phát trin, góp phn thc hin ch trương đy mnh thanh toán không dùng tin mt trong nn kinh tế.

Câu lc b Pháp chế Ngân hàng được thành lp cui năm 2012, ban đu có 31 hi viên, đến nay đã có 52 hi viên. Câu lc b đã tp hp được nhiu ngân hàng và t chc lut sư, tham gia rt tích cc vào vic tham gia, đóng góp ý kiến vào các d tho văn bn quy phm pháp lut liên quan hot đng ngân hàng ca các cơ quan nhà nước; nghiên cu, phân tích và tng hp nhng bt cp, vướng mc và xung đt pháp lý gia các văn bn quy phm pháp lut điu chnh hot đng ngân hàng, phi hp cht ch vi HHNH Vit Nam đ phn nh, kiến ngh các cơ quan có thm quyn xem xét gii quyết; h tr HHNH Vit Nam thc hin chc năng làm cu ni gia hi viên vi các cơ quan qun lý nhà nước, bo v quyn và li ích hp pháp ca các t chc hi viên.

Câu lc b Fintech mi được thành lp cui năm 2017, đã thu hút được 32 hi viên (gm c t chc và cá nhân), có nhng hot đng ban đu tích cc, góp phn vào s phát trin ca lĩnh vc Fintech, thúc đy s hp tác gia ngân hàng và các công ty Fintech, tham gia xây dng khuôn kh pháp lý cho hot đng Fintech và hình thành h sinh thái fintech Vit Nam.

Đ tăng cường mi gn bó, liên kết gia HHNH Vit Nam và các t chc hi viên, Hi đng Hip hi khóa VI đã quyết đnh thành lp Ban Công tác hi viên vào đu năm 2017, hot đng rt tích cc, trong thi gian ngn đã vn đng kết np được thêm 14 t chc hi viên, làm đu mi thường xuyên liên h, quan tâm, nm sát tình hình đ h tr, đáp ng tt hơn các yêu cu ca các t chc hi viên. Năm 2018 va qua, Ban Công tác hi viên đã tích cc khn trương nghiên cu, son tho B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng trình Hi đng Hip hi ban hành, được Ban lãnh đo Ngân hàng Nhà nước ng h, phát đng toàn ngành trin khai thc hin.    

Hip hi Ngân hàng Vit Nam tiếp tc nâng cao cht lượng và hiu qu hot đng theo đúng chc năng, nhim v

Ông Phan Đc Tú: Bước vào giai đon mi, môi trường hot đng ca ngân hàng s có nhiu thay đi, cnh tranh ngày càng gay gt, công ngh ngân hàng tiếp tc phát trin nhanh và mnh m, khuôn kh pháp lý ngày càng cht ch, to ra nhng thun li và cơ hi mi, nhưng khó khăn và thách thc mà các ngân hàng phi đi mt cũng rt ln. Đ thích ng tt hơn vi tình hình và yêu cu mi, các t chc tín dng Vit Nam s phi tiếp tc thc hin vic tái cơ cu theo phương án được duyt, tích cc x lý n xu; chú trng nâng cao năng lc qun tr, năng lc tài chính theo chun mc quc tế; tăng cường đu tư, nâng cp h tng, ng dng công ngh mi nhm nâng cao năng sut, hiu qu hot đng, đáp ng tt hơn nhu cu ca khách hàng; phát trin lành mnh, an toàn và bn vng; nâng cao sc cnh tranh và kh năng hi nhp quc tế; góp phn đc lc vào vic thc hin chiến lược ca ngành và chính sách phát trin kinh tế - xã hi ca Đng và Nhà nước.

Đ đng hành và h tr cho các t chc hi viên, hot đng ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam cn tiếp tc đi mi mnh m, phát huy thành tích đã đt được, khc phc các mt còn hn chế, to chuyn biến rõ rt, nâng cao cht lượng và hiu qu hot đng theo đúng chc năng, nhim v ca mình, vi nhng trng tâm sau:

Mt là, làm tt hơn na công tác tham gia xây dng cơ chế, chính sách, hoàn thin khuôn kh pháp lý cho hot đng ngân hàng, to môi trường thun li cho hot đng kinh doanh ca các t chc hi viên; tham gia tích cc và hiu qu hơn na trong vic ci cách các th tc hành chính, gim chi phí tuân th cho các t chc hi viên. Đng thi, h tr vic trin khai và thc thi có hiu qu các ch trương, chính sách, đnh hướng, điu hành ca Chính ph và Ngân hàng Nhà nước.

Hai là, thc hin tt chc năng bo v quyn và li ích hp pháp, chính đáng ca các t chc hi viên; nâng cao hơn na cht lượng và hiu qu công tác truyn thông ca HHNH Vit Nam, làm cho xã hi hiu hơn và chia s v đc thù hot đng, vai trò, v trí ca h thng ngân hàng trong đi sng kinh tế - xã hi ca đt nước, đáp ng sát, đúng, kp thi nhu cu ca các t chc hi viên.

Ba là, phát huy tt hơn na vai trò liên kết, vn đng t chc hi viên ca HHNH Vit Nam, kp thi nm bt và đáp ng nhng nhu cu và đòi hi ca hi viên, đng thi to s đng thun và tiếng nói chung, h tr ln nhau, hp tác cùng phát trin, cnh tranh lành mnh, vì li ích chung ca cng đng.

Bn là, tiếp tc nâng cao cht lượng công tác đào to, tp hun ca HHNH Vit Nam, đáp ng tt hơn nhu cu ca các t chc hi viên; Đc bit là trin khai có hiu qu vic thc hin "B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng"; có kế hoch tiến ti đào to chng ch hành ngh cho cán b ngân hàng.

Năm là, tiếp tc tăng cường và m rng quan h hp tác quc tế, đem li li ích thiết thc cho t chc hi viên, thc hin tt trách nhim và cam kết vi các đi tác nước ngoài, góp phn nâng cao v thế ca HHNH Vit Nam.

Sáu là, tiếp tc đi mi và nâng cao vai trò ca Cơ quan thường trc Hip hi; đm bo các ngun lc cn thiết đ Cơ quan thường trc Hip hi hot đng thc s chuyên nghip, hiu lc, hiu qu, đáp ng tt nht yêu cu ca xã hi và kỳ vng ca các t chc hi viên.

Xem 1138 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng