In trang này

Agribank Hà Tĩnh góp phần hạn chế “Tín dụng đen”

Agribank Ha Tinh gop phan han che Tin dung denBng cách m rng đi tượng cho vay vn, đi mi phong cách phc v, tăng cường tuyên truyn nâng cao hiu biết, to điu kin cho người dân tiếp cn ngun vn, thi gian qua, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh tnh Hà Tĩnh đã góp phn tích cc trong vic hn chế “tín dng đen” trên đa bàn, tr li môi trường tín dng lành mnh.

Vay tiêu dùng, mua sm tài sn, sa nhà, xây dng nhà … là nhng nhu cu thiết thc, chính đáng ca người dân và cán b công chc. Tuy nhiên, thay vì tìm đến ngân hàng, mt s người dân vn tìm đến nhng công ty dch v tài chính trá hình, chưa được cp phép đ vay vn. Vi chiêu thc ch cn chng minh nhân dân, s h khu (bn photo), không cn tài sn thế chp, các t chc “Tín dng đen” đã khiến nhiu người gt đu chp thun vay vi lãi sut cao gp nhiu ln so vi Ngân hàng. Các đi tượng li dng mng vin thông, Internet, núp bóng các doanh nghip có chc năng cho vay tài chính, dch v đòi n, kinh doanh cm đ, to v bc, đi phó vi các cơ quan chc năng đ t chc các hot đng cho vay không thế chp vi lãi sut rt cao nhm thu li bt chính. Và khi Khách hàng vay chưa tr được n, nhng t chc đó bt đu đòi n theo kiu “xã hi đen”. Nhiu v vic mt an ninh trt t, thm chí gây thương tích, t vong không ch xy ra trên đa bàn Hà Tĩnh mà còn din ra  trên khp đa bàn c nước…thi gian qua báo chí đã nêu là nhng bài hc đt giá. “Tín dng đen” din biến ngày càng phc tp, th đon tinh vi, nh hưởng nghiêm trng đến an ninh trt t và đi sng ca người dân.

Nhm hn chế “Tín dng đen" trên đa bàn Hà Tĩnh, thi gian qua, Agribank Hà Tĩnh đã bám sát ch đo ca Ngân hàng Nhà nước, hướng dn ca Agribank trong công tác tín dng. Agribank Hà Tĩnh cũng đã xác đnh đi tượng vay vn mà “tín dng đen” hướng đến là nhng người dân có các nhu cu vay tiêu dùng, các món vay nh, l. Do đó, Chi nhánh đã thc hin mt s gii pháp tín dng phc v sn xut và tiêu dùng như: Phi hp chính quyn đa phương các cp, t chc Hi nông dân, Hi ph n, t vay vn đ thông tin, qung bá các ch trương, chính sách cho vay nhm hn chế ti đa “tín dng đen”; Đi mi cách tiếp cn khách hàng, công b các h sơ  th tc vay vn, thi gian vay vn ti tt c các đim và phòng giao dch; B trí hòm thư góp ý ti các tr s UBND xã, phường, niêm yết s đin thoi, đường dây nóng đ người dân d dàng nm bt các ch trương, chính sách trong hot đng cho vay cũng như phn ánh kp thi các tn ti, vướng mc.

Bên cnh đó, Agribank Hà Tĩnh tiếp tc m rng cho vay tiêu dùng, trong đó tp trung vào cho vay các nhu cu: cho vay các chi phí phc v cho vic hc tp, mua sm đ dùng sinh hot gia đình, mua ô tô tr góp, sa cha nhà và các nhu cu thiết thc, chính đáng ca người dân.

Cũng ti thi gian này, Agribank Hà Tĩnh tiếp tc trin khai đng b, quyết lit Ngh đnh 116 sa đi b sung Ngh đnh 55 v đy mnh cho vay đi vi cá nhân, h gia đình sn xut nông nghip nông thôn, nâng mc cho vay không có tài sn bo đm tài sn lên mc 200 triu đng, h sơ th tc đơn gin nhm to điu kin cho người dân khu vc nông nghip nông thôn có đ vn sn xut, phc v tiêu dùng, góp phn nâng cao đi sng vt cht và tinh thn cho nhân dân.

Bng các bin pháp trên, Agribank Hà Tĩnh thc s là đa ch tin cy ca khách hàng, là người bn đng hành ca nhà nông. Nh ngun vn ca ngân hàng, nhiu người dân đã có cơ hi thoát nghèo, nhiu doanh nghip có đng vn đ m rng quy mô, tăng hiu qu sn xut, kinh doanh. Thông qua trin khai các hot đng c th, Agribank Hà Tĩnh là mt trong nhng ngân hàng đã góp mt phn không nh trong vic đy lùi tín dng đen trên đa bàn Hà Tĩnh.

Xem 1567 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng