Thứ bảy, 19 Tháng 10 2019
TIN MỚI

VietinBank chắp cánh ý tưởng sáng tạo

VietinBank chap canh y tuong sang taoNhm phát huy trí tu tp th, đưa ra nhiu ý tưởng, sáng kiến mi ng dng vào hot đng kinh doanh, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) trin khai Chương trình thi đua “Bán l - Chp cánh ý tưởng sáng to” vi nhiu gii thưởng hp dn.

Chương trình được trin khai sâu rng đến tt c cán b, nhân viên không phân bit v trí, nhim v công tác hin ti thuc các chi nhánh, đơn v trong và ngoài nước thuc h thng VietinBank. Ý tưởng sáng to có th do mt cá nhân hay mt tp th cùng chung tay đóng góp, xây dng.

Đ tăng tính hp dn và to không khí hng khi cho mi người tham gia, Chương trình được chia thành 2 giai đon (Giai đon 1: T tháng 01/4 - 30/6/2019, Giai đon 2: T tháng 01/8 - 30/9/2019) vi tng giá tr gii thưởng lên đến 280 triu đng. Cơ cu gii thưởng được chia thành 2 nhóm như sau:

- Gii cho tác gi/nhóm tác gi (trao gii sau khi kết thúc mi giai đon): 10 gii/giai đon (tng 2 giai đon là 20 gii), bao gm: 1 gii Nht tr giá 40 triu đng; 1 gii Nhì tr giá 30 triu đng; 1 gii Ba tr giá 20 triu đng và 7 gii Khuyến khích, mi gii tr giá 5 triu đng.

- Gii cho chi nhánh (ch trao 1 ln sau khi kết thúc giai đon 2 ca chương trình): Top 3 chi nhánh có nhiu ý tưởng d thi nht (trong đó, chi nhánh có ti thiu 3 ý tưởng đáp ng đy đ tiêu chí Chương trình), mi chi nhánh nhn gii thưởng tr giá 10 triu đng.

Chương trình không gii hn v phm vi song tp trung xoay quanh 3 ni dung chính trong hot đng bán l: (i) Gii pháp kinh doanh và phương thc qun tr đ nâng cao năng sut ca lc lượng bán l nói riêng và ca toàn h thng nói chung; qun lý hiu qu kinh doanh, qun lý chi phí hiu qu… (ii) Phát trin, ci tiến sn phm, chương trình khuyến mãi và tinh gn, ci tiến quy trình hiu qu. (iii) Nâng cao cht lượng dch v và nhn din thương hiu bán l VietinBank.

Mi ni dung, sáng kiến dù ln hay nh đu được trân trng, đóng góp cho s phát trin ca hot đng bán l nói riêng và VietinBank nói chung.

Đ gi bài d thi và biết thêm thông tin chi tiết, liên h Phòng Kế hoch và Qun lý tài chính Bán l (Khi Bán l): Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 236 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.