Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Dấu ấn Agribank trong sự phát triển khu vực "Tam nông"

Dau an Agribank trong su phat trien khu vuc Tam nongNăm 1986, thi đim mi thành lp, Ngân hàng Phát trin Nông nghip Vit Nam, tin thân ca Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam (Agribank) ngày nay phi đi din vi nhim v khó khăn là vc dy nên nông nghip lc hu, tình trng thiếu lương thc din ra trm trng, đc bit là thiếu ngun vn.

"Tam nông" cũng chiếm đến 70% dân s c nước lúc bây gi, ch yếu hot đng sn xut nông nghip dưới dng cá th, h gia đình và hp tác xã. Nông thôn Vit Nam giai đon trước đi mi gn như không đin, không đường, không k thut.

"Khách hàng vào thi đim đó đa phn là các doanh nghip quc doanh và hp tác xã làm ăn thua l, sáp nhp, gii th hoc t tan rã. Tng ngun vn ca Agribank có khong 1.056 t đng, vn huy đng ch chiếm 42%, còn li 58% phi vay t Ngân hàng Nhà nước", đi din Agribank chia s.

Ban lãnh đo Ngân hàng xác đnh nông nghip, nông thôn là lĩnh vc có nhiu tim năng phát trin, nhưng cũng chu nhiu ri ro nht t nh hưởng thi tiết, khí hu và thiên tai.

Do đó, Agribank tp trung ngun lc h tr cho các chương trình trng đim ca Chính ph thi đim by gi như: Cho vay mía đường; tôn nn hoc làm nhà trên cc Đng bng sông Cu Long; thu mua lương thc d tr xut khu, thc hin bình n giá; cho vay khc phc hu qu lũ lt; ci to vườn tp thành vườn chuyên canh; đin khí hóa; giao thông nông thôn; cho vay khôi phc ngh truyn thng...

T gia năm 1989, Agribank thc hin thí đim cho vay nông h ti mt s đa phương như: Hà Bc (nay là Bc Ninh và Bc Giang), An Giang, Cu Long (nay là Vĩnh Long và Trà Vinh), Long An và huyn Bình Chánh thuc TP HCM. Ngân hàng đưa ra sáng kiến thành lp các t liên danh vay vn ti thôn, bn t 10 đến 15 h đ phát trin sn xut. Đc bit, đ gii quyết tình trng sn xut manh mún, Agribank tìm các gii pháp nhm thay đi tư duy, cách nghĩ, cách làm ca người nông dân. Đưa nn sn xut nông nghip t nh l chuyn sang chui liên kết theo giá tr, ng dng công ngh t cuc cách mng công nghip trên thế gii.

Hot đng tín dng đi vi h sn xut còn được m rng theo các chương trình và d án phát trin sn xut, kinh doanh nông, lâm, ngư, diêm nghip. Các chương trình đáp ng vn cho thu mua hàng hóa nông, lâm, thy hi sn cũng được trin khai song song.

Đến cui năm 1990, dư n tư doanh và cá th ca Agribank ch mc 103 t đng (chiếm 7,4% tng dư n). Đến cui năm 1991, con s này đã tăng gp 2,5 ln, vi quy mô 259 t đng, 558.000 nông h được vay vn.

70% tng dư n dành cho phát trin "Tam nông"

T thành công trong cho vay h nông dân, ngày 28/6/1991, Chính ph đã ban hành ch th v vic th cho vay vn đến h. Agribank thc hin ch th và coi đây như mt s cam kết, luôn gn bó vi "Tam nông".

Mt trong nhng chiến lược na cũng được Agribank thc hin thành công là "xã hi hoá ngân hàng". Vi mc đích đưa h thng phòng giao dch, mng lưới chi nhánh đến tn cp xã, sau 31 năm, Agribank có gn 2.300 chi nhánh, phòng giao dch, là Ngân hàng thương mi duy nht đang có mt ti 9/13 huyn đo trên c nước.

Agribank hin là Ngân hàng thương mi duy nht Nhà nước nm gi 100% vn điu l, vi 2.300 chi nhánh, phòng giao dch có mt khp mi vùng, min, huyn đo, gn 40.000 cán b, người lao đng. Đ phc v nông dân vùng sâu, vùng xa, Agribank đã phát trin mô hình đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng vi 68 xe. Qua đó, gn 4.000 phiên giao dch phc v hàng chc ngàn lượt khách hàng các bn làng, huyn đo. Bà con nông dân, đc bit là khu vc nông thôn, min núi, vùng sâu, vùng xa cũng được h tr vi phương châm "Agribank bo đm không đ h nông dân nào có phương án sn xut kinh doanh hiu qu mà thiếu vn".

Đến nay, Agribank có tng tài sn gn 1,3 triu t đng, tng ngun vn gn 1,2 triu t đng, đu tư và dư n cho vay nn kinh tế đt trên 1,1 triu t đng, trong đó 70% trên tng dư n được Agribank dành cho "Tam nông". Ngun vn Agribank chiếm trên 50% th phn tín dng toàn ngành ngân hàng đu tư cho nông nghip, nông thôn.

Ngân hàng Thế gii (WB) đã đánh giá Agribank là mt trong s đnh chế tài chính thành công và hiu qu nht trên thế gii xét v khía cnh kh năng tiếp cn các h gia đình nông thôn và các doanh nghip nh.

Xem 1565 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng