Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Những thay đổi về tiền lương cán bộ, công chức cần biết

Hinh anh linh luongTăng lương cho cán b, công chc hưởng lương t ngân sách t 01/7/2019, đng thi s loi b nhiu khon ph cp hin hành.

Lương cơ s năm 2019 s điu chnh tăng. C th, t nay đến hết ngày 30/6/2019 lương cơ s ca cán b, công chc là: 1.390.000 đng/tháng, được thc hin theo Khon 2 Điu 3 Ngh đnh 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

T ngày 1/7/2019 lương cơ s tăng lên mc: 1.490.000 đng/tháng theo Khon 8 Điu 4 Ngh quyết 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018.

T năm 2021, bãi b mc lương cơ s và xây dng 5 bng lương mi. Thay vì quy đnh mc lương cơ s và h s hưởng cho các đi tượng thuc khu vc nhà nước thì kế hoch ti đây s bãi b điu này, thay vào đó là mc lương cơ bn bng s tin c th ti 5 bng lương sau đây:

- 1 bng lương chc v áp dng đi vi cán b, công chc, viên chc gi chc v lãnh đo (bu c và b nhim) trong h thng chính tr t Trung ương đến cp xã.

- 1 bng lương chuyên môn, nghip v theo ngch công chc và chc danh ngh nghip viên chc áp dng chung đi vi công chc, viên chc không gi chc danh lãnh đo.

- 3 bng lương đi vi lc lượng vũ trang, gm:

+ 1 bng lương sĩ quan quân đi, sĩ quan, h sĩ quan nghip v công an (theo chc v, chc danh và cp bc quân hàm hoc cp hàm);

+ 1 bng lương quân nhân chuyên nghip, chuyên môn k thut công an;

+ 1 bng lương công nhân quc phòng, công nhân công an (trong đó gi tương quan tin lương ca lc lượng vũ trang so vi công chc hành chính như hin nay).

Tiến ti bãi b 5 loi ph cp hin hành. Danh sách các loi ph cp s b bãi b bao gm:

- Ph cp thâm niên ngh (tr quân đi, công an, cơ yếu đ bo đm tương quan tin lương vi cán b, công chc);

- Ph cp chc v lãnh đo (do các chc danh lãnh đo trong h thng chính tr thc hin xếp lương chc v);

- Ph cp công tác đng, đoàn th chính tr - xã hi;

- Ph cp công v (do đã đưa vào trong mc lương cơ bn);

- Ph cp đc hi, nguy him (do đã đưa điu kin lao đng có yếu t đc hi, nguy him vào ph cp theo ngh).

Đng thi: Gp ph cp ưu đãi theo ngh, ph cp trách nhim theo ngh và ph cp đc hi, nguy him áp dng đi vi công chc, viên chc ca nhng ngh, công vic có yếu t điu kin lao đng cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hp ca Nhà nước.

- Gp ph cp đc bit, ph cp thu hút và tr cp công tác lâu năm vùng có điu kin kinh tế - xã hi đc bit khó khăn thành ph cp công tác vùng đc bit khó khăn.

- Quy đnh mi chế đ ph cp theo phân loi đơn v hành chính đi vi cp xã, cp huyn và cp tnh. (theo Mc d, Đim 3.1 Khon 3 Phn II Ngh quyết s 27-NQ/TW ngày 21/5/2018).

Bãi b các khon chi ngoài lương ca cán b, công chc, viên chc có ngun gc t NSNN như: Tin bi dưỡng hp; tin bi dưỡng xây dng văn bn quy phm pháp lut, đ án; hi tho...

Xem 1519 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng