Thứ ba, 24 Tháng 11 2020
TIN MỚI

MB ngày càng vững vàng với mô hình Tập đoàn tài chính đa năng

MB ngay cang vung vang voi mo hinh Tap doan tai chinh da nangNăm 2019 là mc quan trng ca giai đon nhim kỳ mi (2019 -2024) và cũng là năm Ngân hàng Quân đi (MB) k nim 25 năm ngày thành lp. Theo đó, MB quyết tâm hoàn thành tt nhim v và kế hoch năm 2019 vi mc tiêu chiến lược “Top 5 các NHTM v hiu qu kinh doanh và an toàn”.

Đánh giá v các công ty thành viên, Ch tch HĐQT Lê Hu Đc cho rng, các công ty thành viên ca MB đã hoàn thành tái cơ cu, hot đng hiu qu, an toàn, góp phn vào thành công chung ca MB. Vi kết qu đó, MB tiếp tc to dng được lòng tin vi khách hàng, c đông, uy tín thương hiu được cng đng ghi nhn và đánh giá cao v mt tp đoàn tài chính đa năng.

Mt trong nhng gii pháp đ đt hiu qu kinh doanh cao bn vng là đy mnh hot đng bán chéo trong Tp đoàn và phát trin các sn phm dch v ngân hàng tài chính hin đi mang li nhiu giá tr gia tăng hơn na cho khách hàng và các c đông.

Ti CTCP Chng khoán MBS, MB nm 79,52% vn, hot đng kinh doanh ca MBS trong năm 2018 có s tăng trưởng mnh m vi doanh thu đt trên 1.000 t đng, gi vng v thế Top 5 th phn môi gii chng khoán cơ s và Top 3 th phn môi gii chng khoán phái sinh. Năm 2019, MBS d kiến tăng vn điu l lên trên 1.700 t đng, m rng phát trin các hot đng kinh doanh ct lõi, tăng cường ci tiến h thng công ngh nhm chinh phc v trí cao hơn trên TTCK Vit Nam.

Ti CTCP qun lý qu và khai thác tài sn MBAMC, năm 2018, Công ty ghi nhn mc li nhun trước thuế tăng 2,4 ln so vi năm 2017. Năm 2019, Công ty đt mc tiêu tăng trưởng bn vng, đy mnh hot đng kinh doanh lõi, nâng cao hơn na cht lượng dch v đáp ng yêu cu ngày càng cao ca khách hàng cũng như ca Ngân hàng m. Trong tm nhìn 2020, MBAMC đt mc tiêu tr thành Top 3 Công ty AMC thuc các ngân hàng TMCP hot đng hiu qu nht ti Vit Nam và là Công ty AMC có cht lượng dch v tt nht.  

Vi CTCP qun lý qu đu tư MB Capital, sau 12 năm phát trinđã tăng vn điu l lên mc 323,795 t đng (trong đó, MB s hu 90,77% c phn). Năm 2018, doanh thu MB Capital ln đu tiên đt trên 100 t đng, đánh du bước phát trin mnh m trong hot đng kinh doanh. Năm 2019, Công ty tiếp tc chú trng phát trin hot đng kinh doanh ct lõi, nghiên cu trin khai các sn phm đu tư mi, thành lp qu đu tư mi hướng ti mc tiêu Top 3 công ty qun lý qu v hiu qu hot đng.

Còn Tng CTCP Bo him Quân Đi (MIC, MB s hu 69.58% c phn), năm 2018, doanh thu phí bo him gc ca MIC đt hơn 1.900 t đng và là công ty có th phn bo him phi nhân th ln th 6 th trường. Năm 2019, mc tiêu ca MIC tiếp tc duy trì v trí Top 6 v th phn bo him phi nhân th, chú trng ci tiến h thng công ngh thông tin và cht lượng dch v đ tăng kh năng cnh tranh trong ngành.

Công ty TNHH Bo him Nhân th MB Ageas Life được thành lp trên cơ s hp tác liên doanh gia MB, Tp đoàn Bo him Ageas (Vương quc B) và Công ty BHNT Muang Thai Life Assurance (Thái Lan), thành lp năm 2016. Hin MB Ageas Life có vn điu l 1.500 t đng, MB s hu 61%.

Năm 2018, MB Ageas life đã trin khai mnh m nhiu hot đng kinh doanh, đưa tên tui ca MB Ageas Life tng bước ln mnh trên th trường bo him nhân th Vit Nam. Đc bit, MB Ageas Life đã phi hp cht ch vi MB trin khai hot đng kinh doanh bo him qua kênh Bancas đt phá và gt hái được nhiu thành công, đưa MB Ageas Life nm trong Top 3 trong các công ty bo him nhân th v doanh thu khai thác mi qua kênh Bancas.

Thành viên mi nht ca MB là Công ty Tài chính TNHH MB Shinshei (Mcredit). Doanh nghip này có vn điu l 800 t đng, trong đó MB gi t l góp vn 50%. Trong năm 2018, Công ty đy mnh hot đng kinh doanh lõi, m rng mng lưới kinh doanh đến 53 tnh thành trên c nước, đa dng hóa sn phm và kênh bán. Năm 2019, MCredit tp trung tăng cường năng lc h thng công ngh thông tin, đm bo tính đng b và an toàn ca h thng, đáp ng tt nhu cu kinh doanh, đng thi qun tr cht ch và kim soát tt n xu, phn đu tr thành 1 trong 5 công ty tài chính tiêu dùng hàng đu th trường v quy mô và hiu qu hot đng.

Năm 2019, vi phương châm chiến lược “đi mi, hin đi, hp tác và bn vng”, MB Group đt mc tiêu tăng trưởng li nhun trước thuế đt 9,560 t đng, đòi hi s n lc rt ln ca Ngân hàng m và các công ty thành viên MB.

Xem 1980 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng