Thứ sáu, 03 Tháng 7 2020
TIN MỚI

NAPAS tiếp tục thực hiện miễn và giảm phí dịch vụ chuyển mạch

NAPAS tiep tuc thuc hien mien va giam phi dich vu chuyen machCông ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) cho biết, s tiếp tc gim t 47% - 80% phí dch v chuyn mch (tùy theo loi giao dch) cho các Ngân hàng thành viên hoàn thành các điu kin k thut đ chuyn đi th t sang theo tiêu chun th chip ni đa t 01/5/2019.

Trin khai Ch th 01/CT-NHNN ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước v vic t chc thc hin các nhim v, gii pháp trng tâm ca ngành Ngân hàng trong năm 2019, Công ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) thc hin gim đến 100% phí dch v chuyn mch (mc thu bng 0 đng) tùy theo loi giao dch đi vi các T chc thành viên là các ngân hàng s hu mng lưới chp nhn thanh toán k t ngày 01/3/2019, sm hơn 2 năm so vi l trình đt ra ban đu.

Đây là ln th 2 NAPAS thc hin điu chnh gim phí dch v chuyn mch trước thi hn. Trước đó, ngày 01/3/2018, NAPAS đã thc hin điu chnh gim đến 25% phí dch v chuyn mch (tùy theo loi giao dch) cho các Ngân hàng thành viên so vi mc phí dch v trước sáp nhp.

Hướng ti mc tiêu nhm chun hóa kết ni h thng chuyn mch theo tiêu chun cơ s v th chip ni đa (VCCS) cũng như h tr các ngân hàng hoàn thành mc tiêu chuyn đi 25 triu th ATM, 150.000 máy POS và 6.000 máy ATM vào cui năm 2019 theo l trình chuyn đi th chip ca Ngân hàng Nhà nước ti Thông tư 41/2018/TT-NHNN sa đi Thông tư 19 v hot đng th ngân hàng, NAPAS s tiếp tc gim t 47% - 80% phí dch v chuyn mch (tùy theo loi giao dch) cho các Ngân hàng thành viên hoàn thành các điu kin k thut đ chuyn đi th t sang theo tiêu chun th chip ni đa t 01/5/2019.

Bên cnh đó, nhm hoàn thin, nâng cp h thng thanh toán bù tr đin t các giao dch bán l (ACH), k t 01/10/2019, NAPAS s thc hin gim tiếp 25% phí dch v chuyn mch cho các Ngân hàng thành viên trin khai kết ni vi h thng thanh toán bù tr đin t các giao dch bán l ca NAPAS.

L trình gim phí dch v chuyn mch được NAPAS xây dng t đu năm 2018 nhm h tr và đng hành cùng 48 ngân hàng thành viên gim các chi phí đu vào đ gim lãi sut cho vay, kích thích tín dng, thúc đy tăng trưởng kinh tế, to điu kin đ các ngân hàng thành viên xây dng chính sách phí dch v hp lý dành cho khách hàng; qua đó, khuyến khích khách hàng tri nghim và s dng ngày càng nhiu hơn các dch v thanh toán không dùng tin mt, thúc đy quá trình thanh toán không dùng tin mt đm bo thc hin tt Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt giai đon 2016-2020 ti Vit Nam ca Chính ph.

Trong năm 2018, tng s lượng giao dch và tng giá tr giao dch thc hin qua h thng NAPAS đt tương ng 388,9 triu giao dch và 1.763 triu t đng, tăng trưởng tương ng 2,3 ln v s lượng giao dch và hơn 50 ln v giá tr giao dch so vi năm 2015. Theo kế hoch năm 2019, h thng NAPAS d kiến x lý hơn 500 triu giao dch và 2.738 triu t đng.
Xem 476 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng