Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI
GPBank tuyển dụng các vị trí trên toàn hệ thống tháng 4/2019

GPBank tuyển dụng các vị trí trên toàn hệ thống tháng 4/2019

Ngân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) là Ngân hàng 100% vn Nhà nước, đang cn tuyn các ng viên cho v trí làm vic ti Tr s chính và Chi nhánh. Thời gian từ ngày 08/5/2019 đến hết ngày 07/6/2019.

Ch tiêu, v trí tuyn dng

+ V trí và ch tiêu lao đng tuyn dng ti cm Hà Ni

- 01 Trưởng/Phó trưởng KTNB;

- 02 cán b KTNB mng Tín dng;

- 02 cán b KTNB mng Qun lý ri ro;

- 03 cán b KTNB mng Kế toán;

- 01 cán b KTNB mng CNTT;

- 02 cán b Phát trin ng dng phòng Phát trin ng dng;

- 03 cán b Phát trin ng dng CoreBanking T24 phòng CoreBanking;

- 01 cán b phân tích nghip v (BA) phòng CoreBanking;

- 02 cán b Qun tr máy ch Core phòng H thng;

- 01 cán b Qun tr Cơ s d liu (DBA) phòng H thng;

- 01 Phó phòng Kim tra kim soát ni b;

- 01 cán b phòng Kim tra kim soát ni b-KV min Bc kim tra kế toán tài chính-an toàn kho qu;

- 01 cán b phòng Kim tra kim soát ni b-KV min Bc kim tra dch v khách hàng-huy đng vn;

- 02 cán b phòng Kim tra kim soát ni b-KV min Bc kim tra tín dng;

- 01 cán b phòng Kim tra kim soát ni b-KV min Nam kim tra tín dng;

- 05 cán b phòng Qun lý ri ro;

- 02 cán b phòng Phê duyt tín dng;

- 02 cán b phòng Treasury;

- 02 cán b phòng Khách hàng cá nhân;

- 03 cán b phòng Khách hàng doanh nghip;

- 01 cán b phòng Phát trin Sn phm dch v;

- 04 cán b phòng X lý và Thu hi n TSC;

- 02 trưởng phòng kinh doanh khu vc Hà Ni

- 01 trưởng phòng giao dch khu vc Hà Ni

- 01 phó phòng giao dch khu vc Hà Ni

- 36 cán b kinh doanh ti khu vc Hà Ni

- 14 cán b x lý và thu hi n ti CN/PGD TT ti khu vc Hà Ni

- 14 cán b kế toán giao dch ti khu vc Hà Ni

- 05 cán b kho qu ti khu vc Hà Ni

- 02 cán b kinh doanh ti Hi Phòng

- 01 cán b kế toán giao dch ti Hi Phòng

- 01 cán b kho qu ti Hi Phòng

- 05 cán b kinh doanh ti Qung Ninh

- 01 trưởng phòng kinh doanh ti Ninh Bình

- 01 phó phòng kinh doanh ti Ninh Bình

- 03 cán b kinh doanh ti Ninh Bình

+ Cm khu vc TP H Chí Minh

- 07 cán b kinh doanh ti khu vc TP H Chí Minh

- 01 cán b kế toán tài chính ti khu vc TP H Chí Minh

- 03 cán b kế toán giao dch ti khu vc TP H Chí Minh

- 01  cán b công ngh thông tin ti khu vc TP H Chí Minh

- 02 cán b kinh doanh ti Bình Dương

- 01 cán b kế toán giao dch ti Bình Dương

- 03 cán b kinh doanh ti Vũng Tàu

- 03 cán b kinh doanh ti Gia Lai

- 05 cán b kinh doanh ti Đà Nng

Mô t công vic và yêu cu: Xem chi tiết ti website ca GPBank

H sơ d tuyn

- Phiếu đăng ký d tuyn lao đng theo mu quy đnh ca GPBank (download ti website ca GPBank ti đây)

- Bn sao các văn bng, chng ch và bng đim (không cn chng thc) chng minh trình đ chuyên môn k thut; trình đ ngoi ng, tin hc theo yêu cu ca v trí cn tuyn;

- Giy chng nhn sc khe theo quy đnh ca B Y tế;

- Bn sao giy khai sinh (không cn chng thc);

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

- ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có chng thc theo yêu cu ca GPBank ti vòng phng vn hoc trước khi có kết qu tuyn dng theo quy đnh ca GPBank.

Đa đim nhn h sơ: cm Hà Ni ng viên np h sơ trc tiếp ti phòng T chc cán b GPBank (Tng 19, Capital Tower, s 109 Trn Hưng Đo, Hà Ni); cm khu vc TP.HCM ng viên np h sơ trc tiếp ti phòng T chc hành chính GPBank CN TP H Chí Minh (s 767 Trn Hưng Đo, phường 1, qun 5, TP HCM). Hoc gi email v đa ch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Đi vi các ng viên xa, không th trc tiếp đến np h sơ có th gi qua đường bưu đin theo đa ch nêu trên.

Lưu ý:

- Thông tin chi tiết xem ti website https://www.gpbank.com.vn/tuyendung;

- GPBank ch thông báo lch phng vn đi vi ng viên có phiếu d tuyn đúng theo mu ca GPBank và đ điu kin d tuyn;

- Không nhn h sơ ca ng viên đã d thi tuyn vào GPBank và không trúng tuyn trong vòng 06 tháng tính t ngày thi gn nht cho đến ngày đăng ti thông báo tuyn dng này;

- Mi thc mc, cn hướng dn, gii đáp đ ngh liên h qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đ được gii đáp.

Xem 1212 lần
Đánh giá bài này
(3 bình chọn)
Xem theo ngày tháng