Thứ năm, 01 Tháng 10 2020
TIN MỚI

Hội thảo Ứng dụng phân tích dữ liệu nâng cao trong lĩnh vực ngân hàng

Hoi thao ung dung phan tich du lieu nang cao trong linh vuc ngan hangNgày 17/4/2019, ti Hà Ni, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) phi hp vi T chc SIFT Analytics Group t chc Hi tho ng dng phân tích d liu nâng cao trong lĩnh vc ngân hàng dành cho các t chc hi viên (TCHV).

Trong bi cnh công ngh thông tin (CNTT) và công ngh s đang phát trin mnh lĩnh vc ngân hàng, vic qun tr ng dng phân tích d liu được các ngân hàng Vit Nam rt quan tâm và đu tư mnh m v ngun lc. Hi tho là cơ hi đ đi biu cp nht kiến thc, trao đi kinh nghim, chia s các ng dng công ngh v phân tích d liu trong lĩnh vc ngân hàng, qua đó tham kho áp dng xây dng và vn hành mô hình qun tr, phân tích d liu phù hp ti đơn v mình.

D liu ngân hàng vi s lượng và dung lượng ln, th loi d liu đa dng và cha nhiu ni dung hu ích… được ví như “m thông tin” quan trng và giá tr. Thông tin cn được phân tích, khai thác và chuyn hóa d liu như thế nào đ có thểứng dng mt cách hiu qu phc v cho hot đng kinh doanh ca ngân hàng, nht là trong bi cnh các ngân hàng đang trong quá trình chuyn đi mô hình sang k thut s là mt vn đ đt ra đi vi mi ngân hàng.

Phân tích d liu, đc bit thông qua các công c h tr như trí tu nhân to (AI), Machine Learning (hc máy) và d liu ln (Big data) cho phép các ngân hàng và doanh nghip ly thông tin có giá tr mt cách nhanh chóng, chính xác, t đó ci thin các d báo, d đoán nhng thay đi v nhu cu ca khách hàng đ có chiến lược kinh doanh phù hp, nâng cao hiu qu công tác giám sát, qun tr ri ro và qun tr hiu sut.

Trao đi ti hi tho, ông Nguyn Hu Hùng, Phó phòng D án chiến lược, Phân tích d liu và Quy trình t đng ca Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cho hay, phân tích d liu là nhu cu t rt lâu ca t chc tài chính cũng như các doanh nghip. Các t chc đu mong mun ng dng phân tích d liu vào hot đng kinh doanh đ gia tăng li nhun cũng như hn chế ri ro trong quá trình hot đng.

Hi tho được t chc là điu kin tt đ các ngân hàng có th tiếp cn vi ng dng công c phân tích d liu, cách thc t chc thông tin nhm đáp ng nhu cu kinh doanh và qun lý ri ro.

Xem 510 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng