Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI
Tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ các chi nhánh Vietcombank Đợt 1/2019

Tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ các chi nhánh Vietcombank Đợt 1/2019

Nhm phc v yêu cu hot đng kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng cán b nghip v vào làm vic ti các Chi nhánh mi thành lp ca Vietcombank.

Chỉ tiêu tuyển dụng:

- ng viên tham kho ch tiêu tuyn dng đi vi các v trí tại đây.

(i) Tuyn dng cán b có kinh nghim: Là tuyn dng nhng cán b mà trong yêu cu tuyn dng bt buc phi có kinh nghim phù hp, c th:

- Cán b khách hàng: Yêu cu ti thiu 03 năm kinh nghim công tác trong các T chc tín dng, trong đó, ti thiu có 02 năm kinh nghim v công tác tín dng.

- Cán b Kế toán/GDV: Yêu cu ti thiu 02 năm kinh nghim công tác trong các t chc tín dng, v trí Kế toán/Giao dch viên.

(ii) Tuyn dng cán b chưa có kinh nghim (gm các v trí: Cán b Khách hàng; Kế toán/GDV; Tin hc và Ngân qu):

- Là tuyn dng nhng cán b mà trong yêu cu tuyn dng không yêu cu có kinh nghim.

- Đi tượng tuyn dng: Sinh viên mi ra trường hoc ng viên có kinh nghim nhưng không đáp ng yêu cu ti mc (i).

Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng:ng viên xem chi tiết theo đường dn ti trang tuyn dng ca Vietcombank, chi tiết tại đâytại đây.

Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

- Nhn h sơ tuyn dng cán b có kinh nghim: Nhn h sơ tuyn dng liên tc t ngày 15/04/2019 đến khi đ ch tiêu; ti đa đến 24h00 ngày 31/12/2019.

- Nhn h sơ tuyn dng cán b chưa có kinh nghim: T ngày 15/04/2019 đến 24h00 ngày 01/05/2019 (Nhn h sơ trong 17 ngày, k c th By và Ch nht).

- Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến.

+ ng viên xem thông tin chi tiết và la chn v trí tại đây (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng).

+ Thc hin np h sơ trc tuyến tại đây.

Hồ sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Vietcombank ch nhn h sơ ng viên tt nghip Đi hc h tp trung chính quy/liên kết (không bao gm h liên thông, ti chc, văn bng 2, va hc va làm) ca các trường Đi hc theo quy đnh ca Vietcombank. Đào to Thc s tr lên ch là tiêu chí ưu tiên;

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to (bước 1) và np (bước 2) h sơ trc tuyến trên h thng theo hướng dn ti trang tuyn dng Vietcombank, chi tiết tại đây (mc Hướng dn np h sơ).

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: Tháng 05/2019;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

S đin thoi liên h h tr ti Vietcombank 0941924346/ 0941924347.

Xem 1640 lần
Đánh giá bài này
(3 bình chọn)
Xem theo ngày tháng