Thứ tư, 24 Tháng 7 2019
TIN MỚI
Tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ các chi nhánh Vietcombank Đợt 1/2019

Tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ các chi nhánh Vietcombank Đợt 1/2019

Nhm phc v yêu cu hot đng kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng cán b nghip v vào làm vic ti các Chi nhánh mi thành lp ca Vietcombank.

Chỉ tiêu tuyển dụng:

- ng viên tham kho ch tiêu tuyn dng đi vi các v trí tại đây.

(i) Tuyn dng cán b có kinh nghim: Là tuyn dng nhng cán b mà trong yêu cu tuyn dng bt buc phi có kinh nghim phù hp, c th:

- Cán b khách hàng: Yêu cu ti thiu 03 năm kinh nghim công tác trong các T chc tín dng, trong đó, ti thiu có 02 năm kinh nghim v công tác tín dng.

- Cán b Kế toán/GDV: Yêu cu ti thiu 02 năm kinh nghim công tác trong các t chc tín dng, v trí Kế toán/Giao dch viên.

(ii) Tuyn dng cán b chưa có kinh nghim (gm các v trí: Cán b Khách hàng; Kế toán/GDV; Tin hc và Ngân qu):

- Là tuyn dng nhng cán b mà trong yêu cu tuyn dng không yêu cu có kinh nghim.

- Đi tượng tuyn dng: Sinh viên mi ra trường hoc ng viên có kinh nghim nhưng không đáp ng yêu cu ti mc (i).

Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng:ng viên xem chi tiết theo đường dn ti trang tuyn dng ca Vietcombank, chi tiết tại đâytại đây.

Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

- Nhn h sơ tuyn dng cán b có kinh nghim: Nhn h sơ tuyn dng liên tc t ngày 15/04/2019 đến khi đ ch tiêu; ti đa đến 24h00 ngày 31/12/2019.

- Nhn h sơ tuyn dng cán b chưa có kinh nghim: T ngày 15/04/2019 đến 24h00 ngày 01/05/2019 (Nhn h sơ trong 17 ngày, k c th By và Ch nht).

- Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến.

+ ng viên xem thông tin chi tiết và la chn v trí tại đây (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng).

+ Thc hin np h sơ trc tuyến tại đây.

Hồ sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Vietcombank ch nhn h sơ ng viên tt nghip Đi hc h tp trung chính quy/liên kết (không bao gm h liên thông, ti chc, văn bng 2, va hc va làm) ca các trường Đi hc theo quy đnh ca Vietcombank. Đào to Thc s tr lên ch là tiêu chí ưu tiên;

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to (bước 1) và np (bước 2) h sơ trc tuyến trên h thng theo hướng dn ti trang tuyn dng Vietcombank, chi tiết tại đây (mc Hướng dn np h sơ).

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: Tháng 05/2019;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

S đin thoi liên h h tr ti Vietcombank 0941924346/ 0941924347.

Xem 1188 lần
Đánh giá bài này
(3 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.