Thứ bảy, 15 Tháng 8 2020
TIN MỚI

Sacombank - ngân hàng hiện đại thời 4.0

Sacombank ngan hang hien dai thoi 4Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) là mt t chc tài chính uy tín trong nước, đã và đang khng đnh mình thông qua 3 thế mnh v con người, th tc, và công ngh đ tiên phong cho ra đi các sn phm dch v (SPDV) tin ích, ngân hàng hin đi.

Trong thi đi toàn cu hóa hin nay, s cnh tranh ngày càng khc lit. Mi bước đi ca doanh nghip nếu không to ra s khác bit s khó vng chc trên th trường. Là mt t chc tài chính uy tín trong nước, Sacombank đã và đang khng đnh mình thông qua 3 thế mnh v con người, th tc, và công ngh đ tiên phong cho ra đi các sn phm dch v (SPDV) tin ích, ngân hàng hin đi nhm phc v nhu cu ngày càng đa dng ca khách hàng, đc bit là khách hàng doanh nghip.

Nhân s là nòng ct

Trước bi cnh các sn phm ca ngân hàng dường như na ná nhau, vic to ra sn phm chuyên bit đc quyn gn như rt khó. Do đó, đ to nên s khác bit, các ngân hàng ngày càng có xu hướng đu tư vào đi ngũ nhân s, hay nói cách khác là to nên giá tr dch v; không còn đơn thun là cung ng sn phm, mà đang tnh tiến đến vic cung cp nhng tri nghim cho khách hàng.

Sacombankđã xây dng mt đi ngũ nhân s vng k năng, gii nghip v, giàu nhit huyết, làm cu ni đưa nhng tin ích ngân hàng đến vi doanh nghip mt cách thiết thc nht. Tính đến hết quý I/2019, đi ngũ nhân s công tác trong Khi doanh nghip là hơn 500 người. Bên cnh đó, Sacombank cũng chia cơ cu t chc đ phc v đi tượng khách hàng doanh nghip thành 3 nhóm chính: khách hàng doanh nghip SMEs; khách hàng doanh nghip ln và khách hàng FDI. Bên cnh đó, Sacombank đã kết hp vi đi tác chiến lược Resona Bank thành lp t phát trin kinh doanh cho phân khúc khách hàng Nht Bn (Japanese desk) vi đi ngũ nhân s ch cht là người bn x, am hiu ngôn ng và văn hóa ca doanh nghip; là thành viên Hip hi các doanh nghip FDI có vn đu tư trc tiếp t Hàn Quc ti Vit Nam (Korcham) và các cơ quan ban ngành đ h tr các doanh nghip Hàn Quc trước, trong và sau khi đu tư ti Vit Nam. 

Đơn gin hóa quy trình và th tc

Đi vi doanh nghip, thi gian có th xem là cơ hi, là tin bc. Do đó, vic xây dng các tin ích ngân hàng giúp doanh nghip tiết gim thi gian, tinh gn th tc đang là xu hướng kinh doanh được Sacombank chú trng. Nhiu SPDV đã được Sacombank trin khai ti mc tiêu chung đó. C th như dch v Chuyn tin quc tế trc tuyến (eFT) giúp doanh nghip có th ch đng chuyn tin mi lúc mi nơi mà không cn phi xếp hàng giao dch ti quy. Cùng vi vic thc hin trc tuyến, các doanh nghip s gii quyết được khó khăn trong vic ch ký lnh chuyn tin như trước đây. Bên cnh đó, 2 cp to và duyt giúp đm bo tính an toàn tuyt đi khi thc hin lnh chuyn tin. Doanh nghip cũng có th hoàn toàn ch đng trong vic theo dõi tiến đ thc hin ca Ngân hàng trên h thng, lưu tr trc tuyến các giao dch đã thc hin mt cách chi tiết và nhn ngay đin chuyn tin sau khi Ngân hàng duyt trên h thng… Các tin ích đó đã góp phn tiết kim mt ngun lc và chi phí rt ln trong vic đi li, in n, lưu tr chng t… Đ khuyến khích doanh nghip tri nghim dch v ưu vit này, Sacombank đang trin khai chương trình ưu đãi gim 40% phí dch v cho mi giao dch chuyn tin quc tế trc tuyến đến hết ngày 30/6/2019. Hay vi dch v “Np thuế đin t”, thông qua vic kết ni vi cng thông tin đin t, các khon thuế do cơ quan Thuế và cơ quan Hi quan qun lý đu được x lý nhanh chóng, chính xác, giúp doanh nghip tiết kim được thi gian và chi phí đi li và giao dch rt thun tin bt kỳ đâu có Internet. Cùng li thế v công ngh hin đi ti Sacombank, doanh nghip có th thc hin dch v 24/7, k c ngày ngh, l. mt khía cnh khác, Sacombank còn là ngân hàng đu tiên trin khai dch v “Hóa đơn đin t” vi đa dng các loi phí áp dng. Dch v này có tin ích vượt tri là doanh nghip ch đng đăng ký và tra cu thông tin các hóa đơn phí mà ngân hàng đã thu mà không cn phi đến ngân hàng đ thc hin.

Giao dch trc tuyến - gii pháp thanh toán hin đi

Bên cnh nhân s, đơn gin hóa th tc, Sacombank còn là mt trong nhng ngân hàng tiên phong trong vic ng dng công ngh hin đi vào các giao dch ngân hàng, đón đu xu thế thanh toán không dùng tin mt ca th trường tài chính… Khi đim t năm 2009, dch v ngân hàng đin t ca Sacombank đã tiến vào th trường giao dch ngân hàng mt cách n tượng. Tính đến hết quý I/2019, có hơn 85.000 doanh nghip s dng dch v Internet Banking ca Sacombank đ thc hin các giao dch hng ngày như: kim tra tài khon; chuyn tin thanh toán cho đi tác và các hóa đơn đin, nước, vin thông… cho đến vic tri nghim các tin ích ni bt khác: m, tt toán tin gi trc tuyến không gii hn hn mc vi lãi sut cao… Ti Sacombank, các doanh nghip d dàng đăng ký thuế trc tuyến bao gm dch v np thuế đin t - Thuế ni đa và dch v Thuế xut nhp khu 24/7 và thc hin chi lương cho s lượng nhân viên lên đến 1.000 người ch bng mt giao dch; lp lch chuyn tin trong tương lai; thc hin cùng lúc nhiu giao dch chuyn khon trong, ngoài h thng Sacombank đến nhiu người nhn khác nhau; chuyn khon cùng lúc đến 50 người th hưởng; thanh toán quc tế trc tuyến… Đc bit, Ngân hàng còn gi tin nhn hoc email đa ngôn ng (tiếng Vit, tiếng Anh) thông báo giao dch tài khon, nhc đến hn tin vay nhm giúp doanh nghip qun lý tài chính tt hơn.

Có th thy, khi s minh bch ngày càng rõ hơn, người tiêu dùng Vit Nam có nhiu cơ hi tiếp cn hơn vi các dch v tài chính hàng đu trong và ngoài nước. Và Sacombank luôn sn sàng nâng cao các SPDV hin có nhm đáp ng nhu cu phát trin ngày càng cao ca các doanh nghip nói riêng và nn kinh tế Vit Nam nói chung.

Xem 2612 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng