In trang này

Marketing online cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Marketing online cho doanh nghiep nho va vua 1Đ có th cnh tranh trên th trường, các doanh nghip đu trang b cho mình chiến lược marketing hp lý. S phát trin nhanh chóng ca internet cùng vi s đi mi không ngng ca nn tng công ngh đã góp phn đưa c thế gii chuyn sang thi đi s hóa và to nên mt xu hướng marketing mi, marketing online.

Gi đây, các doanh nghip đã không còn coi nh vai trò ca digital marketing trong vic tiếp cn vi khách hàng mc tiêu cũng như xây dng thương hiu cho sn phm và doanh nghip. Bài viết nghiên cu thc trng qun lý marketing online, ch ra nhng tn ti, hn chế cn khc phc trong qun lý marketing online.

Khái nim marketing online

Trước khi bàn lun ti các gii pháp v marketing online đi vi các doanh nghip (DN) bài viết tìm hiu marketing là gì? Có nhiu đnh nghĩa v marketing, tuỳ theo quan đim, góc đ nhìn nhn mà gia các đnh nghĩa có s khác nhau, c th như:

Đnh nghĩa marketing theo nghĩa rng: Là quá trình xúc tiến vi th trường đ thc hin các cuc trao đi nhm tha mãn nhng nhu cu và mong mun ca con người.

Đnh nghĩa marketing theo nghĩa hp: Marketing là chui các hot đng, s thiết lp ca các t chc và vic to ra các quy trình đ truyn thông, cung cp, trao đi và phân phi các giá tr cho khách hàng, đi tác và xã hi theo phương thc to ra các giá tr, quyn li cho t chc và các đi tác có liên quan.

Theo Philip Kotle, marketing là hot đng ca con người hướng ti tho mãn nhu cu và ước mun thông qua quá trình trao đi. Trong khi đó, Hip hi marketing cho rng, marketing là quá trình kế hoch hoá và thc hin ni dung sn phm, đnh giá, xúc tin và phân phi cho sn phm, dch v và tư tưởng đ to ra s trao đi nhm tha mãn các mc tiêu ca cá nhân và t chc.

Các đnh nghĩa trên bao gm c quá trình trao đi trong kinh doanh như là mt b phn ca marketing. Hot đng marketing din ra trong tt c các lĩnh vc trao đi, nhm hướng ti tho mãn nhu cu vi các hot đng c th trong thc tin kinh doanh cũng như các lĩnh vc trao đi không kinh doanh khác.

V marketing online, hot đng này còn gi là hình thc tiếp th trc tuyến. Nghĩa là s dng các phương tin đin t, công ngh mng máy tính đ nghiên cu th trường, đưa ra các chiến lược phát trin sn phm, qung bá thông qua các phương tin internet, đưa hàng hóa, dch v ca DN đến vi người tiêu dùng mt cách nhanh nht. Như vy, có th thy vai trò ca online marketing là vô cùng quan trng.

Marketing online bao gm các công vic khác nhau như: Thiết kế web, phát trin chiến lược SEO website hiu qu, qung cáo trên các trang mng xã hi, công c tìm kiếm và thc hin các chiến dch viral. Tt c là nhm mc đích thu hút s quan tâm, chú ý ca người dùng internet đến sn phm, dch v ca DN, đy mnh hiu qu bán hàng cho DN đó thông qua hình thc trc tuyến. Mt s hình thc c th ca hot đng marketing online được s dng ph biến hin nay như:

Social media marketing: Li dng s phát trin mnh m ca h thng mng xã hi như: Facebook, Twitter... người làm tiếp th có nhiu cơ hi đ tiếp cn vi khách hàng tim năng. Bng các qung cáo, viral thương hiu dưới nhiu dng khác nhau như: Video, hình nh, bài đăng ni dung hp dn, kêu gi s tương tác ca người dùng... Hình thc Social media marketing là mt trong nhng hình thc marketing online hiu qu nht hin nay.

SEO web: Marketing online không th không k đến hot đng SEO website. Bng cách nghiên cu th trường, phân tích t khóa đ đưa vào các ni dung thông tin cung cp cho người dùng, các nhà tiếp th có th tiếp cn ti người tiêu dùng thông qua các công c tìm kiếm trên Google. Nh vào nim tin ca khách hàng đi vi các thông tin hu ích qua hình thc SEO website, các DN có th điu hướng người dùng quan tâm đến dch v, sn phm mà website cung cp.

Google Adwords: Đây là hình thc qung cáo có tr phí. Các website s đt các qung cáo trên Google Adwords thông qua s chn lc t khóa đ SEO. Người dùng s được tiếp cn vi các thông tin mà website cung cp khi tìm kiếm các t khóa liên quan đến t khóa mà website đã đăng ký qua Google Adwords.

Email marketing: Đây là mt trong nhng cách marketing online hướng đến các khách hàng tim năng ca DN, có kh năng cht sale cao nht. Thông qua vic nm bt các thông tin và nghiên cu nhu cu ca khách hàng, các DN s s dng phương thc Email marketing đ qung bá sn phm, dch v ca mình đến đa ch email ca khách hàng và kêu gi h đu tư. Hình thc marketing online bng Email marketing s đt hiu qu cht sale cao khi DN có thiết kế email template n tượng, ct code HTML hiu qu.

Tin nhn SMS: Đây là hình thc đơn gin và ph biến nht. DN có th s dng SMS đ gi cho khách hàng thông tin v các sn phm mi, chương trình khuyến mi mi, hay mt li chúc mng sinh nht…

Marketing online cho doanh nghiep nho va vua 2Gii pháp marketing cho doanh nghip nh và va hin nay

Thi kỳ công ngh thông tin và internet phát trin mnh m, các DN nh và va thường gp nhiu khó khăn khi cnh tranh li các tp đoàn ln vi tim lc hùng mnh trong quá trình to ra Lead (người mua có nhu cu). Đ khc phc nhng hn chế cũng như tăng cường quá trình to ra Lead, chiến dch marketing online ca các DN nh và va cn phi xác đnh được khách hàng mc tiêu, đi th và quan trng hơn là lưu ý 4 vn đ c th sau:

Th nht, v SEO On-page.

Kết hp nhiu công c, thay vì ch da vào 1 công c duy nht, nhiu kênh đ tiếp th sn phm/thương hiu có tác dng cng hưởng tăng hiu qu chuyn đi. Đng thi, tăng kh năng tiếp cn vi khách hàng mc tiêu… Tuy nhiên, các DN nh và va b hn chế ngân sách và ngun lc thc hin, cho nên cn la chn kênh phù hp.

Cùng vi đó, tìm hiu xem đi tượng ca mình thường s dng nhng kênh nào. Mt trong nhng kênh phn ln khách hàng thường s dng hin nay, là Google Search ( Vit Nam chiếm 93,3% người s dng internet). Tiếp đến là, đánh giá mc đ quan trng ca mi kênh đi vi lĩnh vc ngành ngh công ty kinh doanh. Xem xét ngân sách, kh năng, ngun lc đ la chn kênh phù hp. Nếu có ngân sách, có th “Mix” nhiu kênh hơn; còn nếu ngân sách hn hp, hãy la chn ti thiu 3 kênh thay vì ph thuc hoàn toàn vào mt kênh duy nht. “Mix kênh” là mt chiến lược d phòng hu hiu khi có mt kênh nào đó gp trc trc bt ng hay khi kênh đó chết, các kênh còn li s đm bo cho bn vn có ngun thu v ngay lp tc.

Th hai, thng nht thương hiu trên mi đu mi tiếp xúc vi khách hàng.

Thương hiu cn mt quá trình lâu dài đ xây dng. Mi thương hiu cn tìm cho mình mt đnh v riêng bit. Ví d, nhc ti Honda người ta nh ti cht lượng tt, bn, tiết kim xăng. Còn khi nhc ti Piaggio là sn phm xe được nh ti thiết kế mang nét quyến rũ, lãng mn ca nước Ý… Đ đnh v được hình nh thương hiu vào tâm trí khách hàng, cn truyn thông trên mi kênh đang s dng song song vi mc tiêu bán hàng. Xây dng thương hiu không th hình thành trong ngày mt ngày hai và nó cn được tiến hành càng sm càng tt. Ngân sách ít, quy mô nh cũng không sao, nhưng ít nht đã làm tt trên nhóm khách hàng hin ti. Đây là cơ s đ DN chiếm lĩnh th phn và đng vng trong tâm trí khách hàng.

Th  ba, chia nh th trường và dn sc trên mt quy mô nh và phù hp, c th như:

Thay vì la chn chiến lược marketing online trc din gây t l tn tht cao, các DN nh và va có th chn cách đi đường vòng vi các t khóa dài hơn. Tuy ít lượng search nhưng nhng t khóa dài có kh năng chuyn đi mua hàng có th cao gp 5 ln t khóa ngn. Mt t khóa ngn như “smartphone” có th được phân hóa ra vô vàn t khóa dài: mua smartphone đâu, mua smartphone giá r, đin thoi smartphone giá r, giá đin thoi smartphone, ca hàng smartphone uy tín… Theo đó, th trường s được chia nh theo nhu cu tìm kiếm, s cnh tranh cũng được phân hóa nh đi.

Th tư, xây dng danh sách email marketing cho riêng mình thông qua blog và các phương tin tương tác khác.

Mt s vn đ cn lưu ý khi trin khai marketing online

Không xây dng kế hoch marketing online

Vic thiết lp và xây dng kế hoch marketing online là mt điu kin tiên quyết và vô cùng quan trng cho mt chiến dch online marketing hiu qu. Không gì ti t hơn khi tiến hành chiến dch marketing online mà không có mt kế hoch c th, DN s tiêu tn tin bc và thi gian, công sc và thu v kết qu rt thp. Ngược li, mt kế hoch marketing online tt s vch ra mt hướng đi c th, giúp DN có th đo lường được nhng ưu đim và hn chế ca tng công c marketing online, cũng như giúp bn mang v hiu qu cao nht t ngun lc hin có.

Không đo lường kết qu ca các hot đng marketing online.

Th ơ vi vic đo lường kết qu ca các hot đng marketing online là mt sai lm mà hin nay nhiu DN đang mc phi. Thc tế cho thy, dù đu tư khá nhiu tin và thi gian vào các kênh marketing online khác nhau nhưng nhiu DN không thc hin vic đo lường kết qu c th, chưa hài lòng vi vic tăng lượt tiếp cn website mà không chú ý ti t l hoàn vn đu tư.

Mt sai lm ph biến khác là các DN đo lường kết qu online marketing mt cách thiếu chính xác. H ch nhìn vào các con s v lượt truy cp và tiếp cn website mà thiếu đi cái nhìn theo chiu sâu vào tng ngch khách hàng c th, cũng như chưa xác đnh được s lượng khách hàng được mang đến nh chiến dch online marketing nào?

Không có đi tác phù hp

Marketing online ngày càng tr nên phc tp, hin nay có quá nhiu kênh và các công c marketing khác nhau; các chiến thut online marketing cũng đa dng và thay đi không ngng. Chính vì vy, các DN không nên và cũng không th đơn phương t thc hin chiến dch online marketing. Mi DN nên tìm cho mình ít nht mt người bn đng hành trong lĩnh vc marketing, đ có th cùng nhau xây dng mt chiến lược marketing hiu qu nht. Mt đi tác lý tưởng là mt đi tác chuyên nghip, uy tín và đã có nhng chiến dch, sn phm online marketing hiu qu. Tuy nhiên, không phi DN nào cũng tìm cho mình người bn đng hành phù hp trên chng đường phát trin.          

ThS. Nguyn Thúy Hi, ThS. Phm Thanh Tho - Đi hc Kinh tế K thut Công nghip

Tài liu tham kho: B Thông tin và Truyn thông (2015), “Sách trng công ngh thông tin 2015”, B Thông tin và Truyn thông;Ngô Xuân Bình (2014), Giáo trình marketing căn bn, NXB Thng Kê;Trương Đình Chiến (2012), Qun tr marketing, NXB Đi hc Kinh tế Quc dân;Nguyn Văn Dung (2010), Thiết kế và qun lý truyn thông marketing, NXB Lao đng;Lê Th Lan  Hương  (2012),  “Nhân  t  tác  đng  ti  hot  đng  truyn  thông marketing trong các doanh nghip ti Vit Nam”, Tp chí Kinh tế  và Phát trin, S đc bit tháng 11/2012, 73-81;Nguyn Viết Lâm (2013), “Tăng cường hot đng truyn thông marketing tích hp trong các doanh nghip   Vit Nam”, Tp chí Kinh tế  và Phát trin, S 191 tháng 5/2013, 30-40.

Xem 1834 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng