Thứ năm, 17 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Quan hệ vốn giữa ngân hàng và công ty tài chính trực thuộc sẽ bị kiểm soát chặt chẽ?

Quan he von giua ngan hang va cong ty tai chinhTrong d tho Thông tư thay thế Thông tư 36, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đ xut b sung qui đnh v vic ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cp tín dng đ khách hàng đu tư trái phiếu doanh nghip trong trường hp "Đ đu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghip ca doanh nghip là công ty con ca chính ngân hàng đó".

Theo NHNN, Lut các TCTD qui đnh công ty tài chính (CTTC) không được huy đng vn t tin gi ca cá nhân, ngun vn huy đng ch yếu ca công ty tài chính là t vn vay ca t chc (bao gm c TCTD, ngân hàng m), phát hành giy t có giá (bao gm c trái phiếu) cho các t chc, nhn tin gi ca t chc

Tuy nhiên, hin nay mt s doanh nghip là công ty con ca ngân hàng thương mi (NHTM) đang thc hin huy đng vn thông qua hình thc Ngân hàng m (A) cho vay đi vi mt t chc B (là sân sau ca A và công ty con ca A) đ t chc B mua trái phiếu ca doanh nghip.

Vì vy, d tho thông tư b sung qui đnh mi nhm hn chế vic s dng dòng tin vay ca ngân hàng thương mi, lòng vòng đ mua trái phiếu do công ty con trc thuc các ngân hàng thương mi phát hành.

Ngoài mc đích đu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghip ca công ty con trc thuc chính ngân hàng, NHNN cũng đ xut mt s trường hp mà các TCTD không được cp tín dng cho khách hàng đu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghip bao gm:

(1) Khách hàng thuc đi tượng qui đnh ti khon 1 Điu 126 Lut các t chc tín dng;

(2) Khách hàng là người có liên quan ca các đi tượng qui đnh ti khon 1 và khon 4 Điu 126 Lut các TCTD;

(3) Khách hàng là đi tượng qui đnh ti khon 1 Điu 127, khách hàng là người có liên quan ca đi tượng qui đnh ti khon 1 Điu 127 Lut các TCTD (đã được sa đi, b sung);

(4) Đ đu tư trái phiếu chưa niêm yết trên th trường chng khoán hoc chưa đăng ký giao dch trên th trường giao dch ca công ty đi chúng chưa niêm yết (UPCoM).

Khon 1, Điu 126, Lut các TCTD

T chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cp tín dng đi vi nhng t chc, cá nhân sau đây:

a) Thành viên Hi đng qun tr, thành viên Hi đng thành viên, thành viên Ban kim soát, Tng giám đc (Giám đc), Phó Tng giám đc (Phó giám đc) và các chc danh tương đương ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân là c đông có người đi din phn vn góp là thành viên Hi đng qun tr, thành viên Ban kim soát ca t chc tín dng là công ty c phn, pháp nhân là thành viên góp vn, ch s hu ca t chc tín dng là công ty trách nhim hu hn;

b) Cha, m, v, chng, con ca thành viên Hi đng qun tr, thành viên Hi đng thành viên, thành viên Ban kim soát, Tng giám đc (Giám đc), Phó Tng giám đc (Phó giám đc) và các chc danh tương đương.

Khon 4, Điu 126, Lut các TCTD.

T chc tín dng không được cp tín dng cho doanh nghip hot đng trong lĩnh vc kinh doanh chng khoán mà t chc tín dng nm quyn kim soát.

Khon 1, Điu 127, Lut các TCTD

T chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cp tín dng không có bo đm, cp tín dng vi điu kin ưu đãi cho nhng đi tượng sau đây:

a) T chc kim toán, kim toán viên đang kim toán ti t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh tra ti t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Kế toán trưởng ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) C đông ln, c đông sáng lp;

d) Doanh nghip có mt trong nhng đi tượng quy đnh ti khon 1 Điu 126 ca Lut này s hu trên 10% vn điu l ca doanh nghip đó;

đ) Người thm đnh, xét duyt cp tín dng;

e) Các công ty con, công ty liên kết ca t chc tín dng hoc doanh nghip mà t chc tín dng nm quyn kim soát

Xem 1488 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.