Thứ tư, 08 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Agribank hòa nhịp cùng cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Agribank hoa nhip cung cuoc cach mang cong ngheĐón đu làn sóng công nghip 4.0, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã ch đng nghiên cu, đu tư phát trin nhiu ng dng công ngh 4.0 trong cung ng sn phm và dch v đến khách hàng.

Cuc CMCN 4.0 mang đến cho Agribank nhng cơ hi vươn cánh tay ra ngoài lãnh th, m rng phm vi hot đng và to dng thương hiu. Trong nhng năm qua Agribank liên tc gia tăng vic tiếp cn th trường quc tế và đu tư qua biên gii thông qua các hip đnh đi tác thương mi. Năm 2018, Agribank đã ký lũy kế 132 tha thun, biên bn ghi nh v hp tác toàn din, tài tr thương mi, sn phm dch v, đào to, h tr k thut và chia s phí vi các Đnh chế tài chính trong nước và đi tác nước ngoài, trong đó s tha thun đã và đang trin khai là 108 tha thun, chiếm 81,8% tng s tha thun; s tha thun chưa trin khai hoc hết hiu lc là 24 tha thun, chiếm 18,8% tng s tha thun. Tính đến cui năm 2018, s lượng ngân hàng đi lý ca Agribank là 755 ngân hàng ti 86 quc gia và vùng lãnh th trên thế gii.

Ngành ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng đã tích cc trin khai Ch th 16/CT-TTg ca Th tướng Chính ph v vic tăng cường năng lc tiếp cn cuc CMCN 4.0, nâng cp sn phm dch v ngân hàng theo hướng hin đi, hiu qu. Đng thi, chú trng đu tư, hoàn thin kết cu cơ s h tng v công ngh thông tin đ có th hin đi, t đng hóa hu hết các quy trình nghip v ngân hàng, phát trin dch v ngân hàng thông qua ng dng công ngh s, kết ni đa chiu và thông minh hóa ca cách mng công nghip 4.0. Agribank đã trin khai nhiu kênh thanh toán mang “màu sc 4.0” như: Internet Banking, E-mobile Banking, ATM, CDM… nhm đơn gin hóa các th tc giao dch, gim các thao tác th công, tăng kh năng nhn din khách hàng, dn thay thế hình thc phòng giao dch truyn thng. Bên cnh đó Agribank cung ng nhiu sn phm dch v, tin ích th mi: thanh toán QR code, thanh toán th không tiếp xúc thương hiu Visa ti POS, thanh toán Samsung pay, th Contactless thương hiu Mastercard, dch v gi tin trc tuyến ti CDM, dch v thanh toán vi Onepay…

Quá trình s hóa din ra vi mi sn phm, dch v ngân hàng, t thanh toán, chuyn tin, cho vay, tiết kim đến qun lý tài chính, đáp ng nhu cu s dng dch v ngân hàng mi lúc, mi nơi ca tng lp khách hàng tr tui. Agribank đy mnh phát trin nhiu sn phm dch v ngân hàng đin t đáp ng th hiếu ca người dùng như: A Transfer Service (cho phép khách hàng thc hin giao dch chuyn khon hoc thanh toán bng tin nhn SMS ti bt kỳ nơi nào có ph sóng vin thông di đng); A PayBill (cho phép khách hàng thc hin giao dch thanh toán hóa đơn bng tin nhn SMS); Agribank Emobile Banking (cho phép khách hàng thc hin nhiu dch v v tài chính ngân hàng như: chuyn khon trong h thng Agribank, np tin đin thoi tr trước, mua th game, th đin thoi, thanh toán hóa đơn, np tin ví đin t Vnmart… và các dch v phi tài chính ngân hàng như: trao đi thông tin, thông tin vé máy bay, qun lý đu tư, tra cu thông tin…).

Vi s h tr công ngh 4.0, Agribank hin đang trin khai các Đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng ti 65 chi nhánh ti 59 tnh, thành ph tính đến 31/12/2018. Các giao dch được thc hin trc tuyến như ti Tr s, phòng giao dch ca chi nhánh, kết ni bng cách truy cp thiết b Firewall kim soát kết ni 3G, các thiết b giao dch được kết ni vi các h thng giao dch ca Agribank như h thng IPCAS, Agritax, Western Union.... Có đy đ các sn phm dch v ca ngân hàng ti các đim giao dch: Huy đng tin gi tiết kim; M tài khon tin gi thanh toán; Dch v tin ích Agribank E-Mobile Banking; Tiếp nhn và hướng dn lp h sơ vay vn ca khách hàng; Thc hin gii ngân, Thu n vn gc và lãi.  Khách hàng khu vc vùng sâu, vùng xa tiết gim được chi phí đi li, không mt thi gian ch đi mà vn được hưởng các tin ích ngân hàng hin đi.

Vn đ ngun nhân lc được xem là khâu đt phá trong thi đi CMCN 4.0, phát trin ngun nhân lc tr thành nn tng phát trin bn vng và tăng li thế cnh tranh. Thu hiu vn đ đó, Agribank luôn chú trng đào to nâng cao kiến thc nghip v cho cán b hàng năm, ch tính riêng trong năm 2018 Agribank đã đào to cho 8.998 lượt cán b vi các ni dung liên quan đến sn phm dch v mi như: th, thanh toán, E-banking, .....

Trong thi gian ti, phát huy li thế v mng lưới, Agribank đa dng hóa sn phm dch v ngân hàng bán l vi cht lượng cao da trên nn tng công ngh thông tin hin đi, đáp ng nhu cu ngày càng đa dng ca khách hàng. Agribank cũng s phát trin thêm các sn phm dch v mi, các gii pháp thanh toán hin đi phù hp vi xu thế ca th trường và cách mng công ngh 4.0.

Xem 2200 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng