Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Xây dựng phương án thí điểm Mobile Money

Xay dung phuong an thi diem Mobile MoneyTh tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc va ký ban hành Ngh quyết phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 3/2019, trong đó yêu cu NHNN ch đo đy mnh cơ cu li TCTD gn vi x lý n xu theo Ngh quyết 42; đy nhanh tiến đ cơ cu li các TCTD yếu kém.

Chính ph yêu cu các b, ngành, đa phương, tp đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước quyết lit thc hin các mc tiêu, nhim v kế hoch năm 2019; quan tâm gii quyết toàn din các vn đ xã hi, đc bit là văn hóa ng x, đo đc; tp trung tháo g sn xut kinh doanh...

Đi vi Ngân hàng Nhà nước, Chính ph yêu cu tiếp tc điu hành chính sách tin t ch đng, linh hot, góp phn kim soát lm phát, n đnh vĩ mô và h tr, thúc đy tăng trưởng.

NHNN cn ch đo các t chc tín dng thc hin các gii pháp tăng trưởng tín dng có hiu qu đi đôi vi kim soát cht lượng tín dng, tp trung vào nhng lĩnh vc ưu tiên, thúc đy sn xut kinh doanh, phát trin lành mnh tín dng tiêu dùng, to điu kin thun li tăng kh năng tiếp cn tín dng chính thc, góp phn hn chế tín dng đen.

Đng thi, Chính ph yêu cu đy mnh cơ cu li t chc tín dng gn vi x lý n xu theo Ngh quyết s 42/2017/QH14 ca Quc hi và Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph; đy nhanh tiến đ cơ cu li các t chc tín dng yếu kém; hoàn thin Chiến lược tài chính toàn din quc gia.

Đáng chú ý, Chính ph cũng yêu cu B Thông tin và Truyn thông phi hp vi Ngân hàng Nhà nước Vit Nam xây dng phương án cho các doanh nghip vin thông trin khai thí đim dch v thanh toán đin t không qua tài khon ngân hàng.

Xem 157 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.