Thứ hai, 24 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất

Hinh anh thu tuc khai le phi truoc baĐó là mt trong nhng ni dung được quy đnh ti Quyết đnh s 391/QĐ-BTC v vic công b th tc hành chính sa đi, thay thế trong lĩnh vc thuế thuc phm vi chc năng qun lý nhà nước ca B Tài chính, ngày 20/3/2019.

Khai l phí trước b đi vi tài sn là nhà, đt được thc hin theo 03 bước, c th:

Bước 1: Người np l phí trước b lp h sơ khai l phí trước b (gm c các trường hp thuc din min l phí trước b theo quy đnh) gi ti cơ quan tiếp nhn h sơ v gii quyết th tc đăng ký, cp giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt theo quy đnh ca pháp lut v đt đai khi đăng ký quyn s hu, quyn s dng tài sn vi cơ quan nhà nước có thm quyn.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhn chuyn h sơ khai l phí trước b sang Chi cc Thuế.

Bước 3: Chi cc Thuế tiếp nhn. Trường hp h sơ được gi trc tiếp ti Chi cc Thuế, công chc thuế tiếp nhn và đóng du tiếp nhn h sơ, ghi thi gian nhn h sơ, ghi nhn s lượng tài liu trong h sơ và ghi vào s văn thư ca Chi cc thuế. Trường hp h sơ được gi đến Chi cc Thuế qua đường bưu chính, công chc thuế đóng du ghi ngày nhn h sơ và ghi vào s văn thư ca Chi cc thuế. Trường hp h sơ khai l phí trước b đin t: H sơ khai l phí trước b nhà, đt được gi đến Cơ quan Thuế đáp ng theo quy đnh v giao dch đin t.

H sơ khai l phí trước b được np trc tiếp hoc gi qua h thng bưu chính cho cơ quan tiếp nhn h sơ v gii quyết th tc đăng ký, cp giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt theo quy đnh ca pháp lut v đt đai.

Đi vi h sơ khai l phí trước b đin t, h sơ khai l phí trước b nhà, đt được gi đến Cơ quan Thuế đáp ng theo quy đnh v giao dch đin t.

Trong đó, h sơ khai l phí trước b gi trc tiếp hoc qua h thng bưu chính gm: Bn chính T khai l phí trước b nhà, đy; Bn sao hp l các giy t chng minh tài sn (hoc ch tài sn) thuc din min l phí trước b (nếu có), tr trường hp np bn chính; Bn sao hp l giy t chng minh nhà, đt có ngun gc hp pháp theo quy đnh ca pháp lut; Bn sao hp l giy t hp pháp theo quy đnh ca pháp lut v vic chuyn giao tài sn ký kết gia bên giao tài sn và bên nhn tài sn; Bn sao hp l giy t chng minh thuc đi tượng được ghi n l phí trước b đi vi đt và nhà gn lin vi đt ca h gia đình, cá nhân thuc đi tượng được ghi n tin s dng đt theo quy đnh (nếu có).

Bn sao hp l các giy t trong h sơ khai l phí trước b là bn sao được cp t s gc hoc bn sao được chng thc t bn chính bi cơ quan, t chc có thm quyn hoc bn sao đã được đi chiếu vi bn chính. Trường hp t chc, cá nhân np bn sao bng hình thc trc tiếp thì phi xut trình bn chính đ đi chiếu.

Trường hp h sơ khai l phí trước b đin t, t khai l phí trước b nhà, đt, các giy t hp pháp kèm theo T khai l phí trước b nhà, đt thc hin theo quy đnh ca các cơ quan cp đăng ký khi làm th tc đăng ký cp giy chng nhn quyn s hu, quyn s dng tài sn được gi đến Cơ quan Thuế đáp ng theo quy đnh v giao dch đin t.

Theo Quyết đnh s 391/QĐ-BTC, thi hn gii quyết h sơ khai l phí trước b là 03 ngày làm vic k t khi Chi cc Thuế nhn đ h sơ hp l do Cơ quan tiếp nhn h sơ chuyn sang. Trường hp h sơ không hp l thì Chi cc Thuế tr li h sơ cho cơ quan tiếp nhn h sơ trong thi hn 03 ngày làm vic k t khi nhn h sơ do Cơ quan tiếp nhn h sơ chuyn sang.

Xem 739 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.