Thứ hai, 24 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Mức hưởng BHYT sẽ theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Hinh anh BHYTThi gian qua, BHXH Vit Nam nhn được mt s văn bn đ ngh xem xét vic chuyn đi mã hưởng BHYT theo quy đnh ti Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut BHYT.

V vn đ này, BHXH Vit Nam có ý kiến như sau:

Quy đnh v mc hưởng BHYT

Ti Khon 2 Điu 13 Lut BHYT quy đnh “Trường hp mt người đng thi thuc nhiu đi tượng tham gia BHYT khác nhau quy đnh ti Điu 12 ca Lut này thì đóng BHYT theo đi tượng đu tiên mà người đó được xác đnh theo th t ca các đi tượng quy đnh ti Điu 12 ca Lut này; Ti Khon 2 Điu 22 Lut BHYT quy đnh: Trường hp mt người thuc nhiu đi tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyn li BHYT theo đi tượng có quyn li cao nht.

Như vy, mt người thuc nhiu đi tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đi tượng đu tiên mà người đó được xác đnh, mc hưởng BHYT theo đi tượng có quyn li cao nht.

Trước đó, BHXH Vit Nam đã có Công văn s 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 và Công văn s 5219/BHXH-CSYT  ngày 12/12/2018 hướng dn BHXH các tnh thc hin xác đnh c th các đi tượng phi thc hin đi mã đi tượng, mã mc hưởng theo đúng quy đnh ti Lut BHYT và Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP. Theo đó, vic đi mã quyn li ca các nhóm đi tượng này khi cp, đi mã quyn li hưởng BHYT cn chú ý như sau:

Đi mã hưởng BHYT đi vi người có công vi cách mng

Đi tượng người có công vi cách mng được quy đnh ti khon 3 Điu 3 Ngh đnh 146/2018/NĐ-CP, đi tượng người tham gia kháng chiến được quy đnh ti khon 5 Điu 3 Ngh đnh 146/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, mt s người tham gia kháng chiến được hưởng tr cp theo các quyết đnh: Quyết đnh s 290/2005/QĐ-TTg ngày 1/11/2005, Quyết đnh s 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007, Quyết đnh s 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008, Quyết đnh s 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011, Quyết đnh s 49/2015/QĐ -TTg ngày 14/10/2015 và Ngh đnh s 112/2017/NĐ -CP ngày 6/10/2017 ca Th tướng Chính ph được Nhà nước tng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến thuc đi tượng người có công vi cách mng.

Vì vy, theo quy đnh ti khon 2 Điu 22 Lut BHYT, người tham gia kháng chiến đng thi là người có công thì mc hưởng BHYT theo người có công vi cách mng (mã hưởng BHYT là 2).

Ví d: Bà Nguyn Th B thuc đi tượng thanh niên xung phong được hưởng chế đ theo Quyết đnh s 290/2005/QĐ-TTg, trước kia bà B đang mang mã KC2, nay xác đnh bà B được tng huân/huy chương kháng chiến thuc đi tượng người có công vi cách mng, do đó không đi xung mã KC4 cho bà B, mà gi nguyên là mã KC2 .

Bà Nguyn Th C thuc đi tượng thanh niên xung phong thi kỳ chng pháp được hưởng chế đ theo Quyết đnh s 170/2008/QĐ -TTg, trước kia bà C đang mang mã KC2, nay xác đnh bà C được tng huân/huy chương kháng chiến thuc đi tượng người có công vi cách mng, do đó không đi xung mã KC4 cho bà B, mà gi nguyên là mã KC2.

Đi mã hưởng BHYT đi vi đi tượng cu chiến binh

Đi tượng cu chiến binh được quy đnh ti khon 4 Điu 3 Ngh đnh 146/2018/NĐ-CP, đi tượng người tham gia kháng chiến được quy đnh ti khon 5 Điu 3 Ngh đnh 146/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, mt s người tham gia kháng chiến được hưởng tr cp theo các quyết đnh: Quyết đnh s 290/2005/QĐ-TTg ngày 1/11/2005, Quyết đnh s 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007, Quyết đnh s 62/2011/QĐ -TTg và toàn b Người tham gia kháng chiến được hưởng tr cp theo Quyết đnh s 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 là Cu chiến binh theo quy đnh ti Khoàn 2 Điu 2 Ngh đnh 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Pháp lnh cu chiến binh.

Vì vy, theo quy đnh ti Khon 2 Điu 22 Lut BHYT, người tham gia kháng chiến đng thi là cu chiến binh thì mc hưởng BHYT theo đi tượng cu chiến binh (mã hưởng BHYT là 2).

Ví d: Ông Nguyn Văn A là đi tượng quân nhân hưởng chế đ tr cp theo Quyết đnh s 62, trước kia ông đang mang mã KC2, nay xác đnh ông A thuc đi tượng cu chiến binh thì không đi sang mã KC4 mà gi nguyên mã KC2.

Ông Nguyn Văn B là đi tượng quân nhân hưởng chế đ tr cp theo Quyết đnh s 142/2008/QĐ-TTg , trước kia theo Ngh đnh 105/NĐ-CP ông B mang mã CB2, nay ông B vn thuc nhóm cu chiến binh, mang mã CB2, không đi sang mã KC4.

BHXH Vit Nam cũng lưu ý, trường hp đã đi mc hưởng BHYT không đúng thì khn trương liên h vi đi tượng đ đi li th BHYT cho đi tượng, thc hin thanh toán trc tiếp cho đi tượng phn chi phí khám cha bnh người bnh đã phi np do b chuyn đi mc hưởng BHYT chưa đúng (nếu có).

Xem 920 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.