Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Tọa đàm góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

Toa dam gop y du thao Thong tu thay the Thong tu lien tich so 09Ngày 29/3/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ (CLB) Pháp chế Ngân hàng - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức bui Tọa đàm góp ý d tho Thông tư thay thế Thông tư liên tch s 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT v đăng ký bin pháp bo đm bng quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt.

Tham d Tọa đàm có đi din lãnh đo Cc Đăng ký quc gia giao dch bo đm - B Tư pháp; Cc Thi hành án dân s, Tòa án Nhân dân, Ngân hàng Nhà nước và mt s Văn phòng Đăng ký đt đai trên đa bàn; Hip hi Công chng viên Vit Nam; Hip hi Ngân hàng Vit Nam và các Hội viên Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, ông Lê Thiết Hùng - Phó Tng giám đc Ngân hàng Sài gòn - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng cho rằng trong xã hội, cng đng ngân hàng s dng nhiu nht đăng ký giao dch bo đm. Do đó, giao dch bo đm đóng vai trò rt quan trng đi vi hot đng ngân hàng nói chung và hot đng tín dng nói riêng vì hin nay Vit Nam cho vay đu hu như phi có tài sn bo đm, trong đó tài sn bo đm ch yếu là bt đng sn. B Tư pháp đang xây dng và chun b ban hành Thông tư hướng dn vic đăng ký bin pháp bo đm bng quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt và trao đi thông tin v tình trng pháp lý ca tài sn thế chp là quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt.

Ti bui Ta đàm, sau khi nghe đi din lãnh đo Cc Đăng ký quc gia giao dchbo đm trình bày mt s ni dung sa đi, b sung ca d tho Thông tư thay thế Thông tư liên tch s 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, các Hội viên Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng và các đại biu đã thảo luận về các quy định được nêu trong d tho cũng như nhng vướng mắc trong thc tin thi hành Thông tư liên tch s 09/2016/TTLT-BTP-2BTNMT như: v m rng đi tượng áp dng là “cá nhân, pháp nhân, h gia đình, người s dng đt, ch s hu tài sn gn lin vi đt khác có yêu cu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt theo quy đnh ca pháp lut” không có nghĩa là khuyến khích cho tín dng đen phát trin; v đăng ký thay đi bên thế chp trong trường hp bên mua tài sn bo đm đ x lý n tiếp tc dùng tài sn đó thế chp cho t chc tín dng đ đm bo cho khon vay đ mua li tài sn đó; v đăng ký b sung nghĩa v được bo đm đ đm bo cho khon vay ca ch th mi; v vic Thông tư liên tch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT do B Tư pháp và B Tài nguyên và Môi trường cùng ban hành, vy Thông tư mi này ch do B Tư pháp ban hành liu có th thay thế được Thông tư liên tch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT không? hiu thế nào là nghĩa v trong tương lai; v quy đnh ti Khon 10 Điu 11 d tho “Các bên tham gia hp đng thế chp ch xóa đăng ký trong trường hp đã x lý xong toàn b tài sn thế chp, tr trường hợp các bên có thỏa thuận khác”; về vic d tho Thông tư mi ch đ cp đến đăng ký thế chp bt đng sn mà chưa quy đnh đăng ký cm c bt đng sn; v đăng ký thế chp tài sn hình thành trong tương lai...

Buổi Tọa đàm diễn ra trong không khí sôi ni, các đi biu đánh giá cao ý nghĩa thiết thc ca Tọa đàm đi vi hoạt động của các Tổ chức tín dụng trong giai đoạn hiệnnay.

Tng kết ni dung tho lun, bà Nguyn Chi Lan - Phó Cc trưởng Cc Đăng ký quc gia giao dch bo đm đánh giá cao kết qu đt được ca bui Ta đàm, các đi biu đã trao đi được nhng ni dung ct lõi cn quan tâm ca d tho Thông tư. Ban son tho tiếp thu các ý kiến góp ý ca các hi viên CLB Pháp chế Ngân hàng - Hip hi Ngân hàng và s chnh sa luôn ti d tho Thông tư này, còn mt s ni dung khác do vướng mc t Lut hoc các quy đnh khác thì Ban son tho s ghi nhn đ nghiên cu x lý ti d tho Ngh đnh thay thế Ngh đnh 163/2006/NĐ-CP v giao dch bo đm hoc kiến ngh sa đi các Lut và quy đnh khác có liên quan.

Xem 423 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng